PUBLICADES LES DATES DE LES PROVES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

 

La Junta de Mèrits i Capacitats del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) ha acordat fer públiques les dates de les proves:

 

 

Llocs de coordinador/a d’unitat especialitzada (àmbit d’interior) – CUE

18 de gener de 2020

08.45

Espai Bital, carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 08908. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 

Tal com s’estableix a l’acord de la Junta de Mèrits publicat l’11 d’octubre de 2019, les persones participants podran disposar de material de consulta en suport paper.

La prova consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic de 10 preguntes relacionades amb les funcions dels llocs a proveir. La durada màxima de la prova serà d’1 hora i 45 minuts.

Finalitzada la part comuna i sense que les persones participants abandonin les aules es realitzarà la part específica de cadascun dels llocs esmentats. La durada màxima de la part específica per cada lloc serà de 30 minuts. Les persones que hagin de realitzar més d’una part específica no podran abandonar l’aula fins que hagin realitzat la totalitat de les proves específiques dels llocs de treball als quals opten i hauran de romandre en l’aula corresponent llevat d’aquelles persones que abandonin la prova.

1. Recordar a les persones convocades que:

  • Per accedir a les aules i realitzar la prova d’acreditació de mèrits i capacitats de la segona fase del concurs, les persones aspirants hauran d’acreditar prèviament la seva identitat amb l’original del seu document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.
  • Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d’anar proveïdes d’un bolígraf de tinta negra o blava i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).

2. Informar que per motius d’organització només es permetrà l’accés a l’edifici on es realitzarà la prova a les persones participants (no estarà permès l’accés a persones acompanyants).

3. Informar que el lloc on es realitza la prova es troba ubicat en una zona d’oficines i no disposa de serveis de restauració en les seves immediacions, per això que es recomana que les persones participants portin el seu propi avituallament (menjar i beure).

 

Llocs de Cap d’unitat de gestió econòmica,

Cap d’unitat de recursos humans,

Cap d’unitat de suport administratiu als equips directius

18 de gener de 2020

12:00

Espai Bital, carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 08908. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 

La prova consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic de 10 preguntes relacionades amb les funcions dels llocs a proveir, de les quals, les 6 primeres seran comunes per a tots els llocs esmentats. La durada màxima d’aquesta part comuna serà de 45 minuts, durant els quals no es podrà abandonar l’aula llevat que es decideixi abandonar la prova. Les persones que abandonin la prova durant la realització de la part comuna seran declarades no aptes en la segona fase del concurs.

Finalitzada la part comuna i sense que les persones participants abandonin les aules es realitzarà la part específica de cadascun dels llocs esmentats. La durada màxima de la part específica per cada lloc serà de 30 minuts. Les persones que hagin de realitzar més d’una part específica no podran abandonar l’aula fins que hagin realitzat la totalitat de les proves específiques dels llocs de treball als quals opten i hauran de romandre en l’aula corresponent llevat d’aquelles persones que abandonin la prova.

1. Recordar a les persones convocades que:

  • Per accedir a les aules i realitzar la prova d’acreditació de mèrits i capacitats de la segona fase del concurs, les persones aspirants hauran d’acreditar prèviament la seva identitat amb l’original del seu document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.
  • Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d’anar proveïdes d’un bolígraf de tinta negra o blava i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).

2. Informar que per motius d’organització només es permetrà l’accés a l’edifici on es realitzarà la prova a les persones participants (no estarà permès l’accés a persones acompanyants).

3. Informar que el lloc on es realitza la prova es troba ubicat en una zona d’oficines i no disposa de serveis de restauració en les seves immediacions, per això que es recomana que les persones participants portin el seu propi avituallament (menjar i beure).

 

 

 

Llocs de Caps de serveis,

Coordinador/a de règim interior de medi obert (CRIMO),

Cap d’unitat de gestió penitenciària

01 de febrer de 2020

L’hora de convocatoria es farà pública el 24 de gener

Espai Bital, carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 08908. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 

Les persones participants que opten als llocs de treball de cap de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert faran la mateixa prova, que es desenvoluparà en dos torns horaris.

Les persones participants que opten als llocs de cap d’Unitat de Gestió Penitenciària faran la prova en un únic torn.

L’hora de convocatòria a la prova, i si s’escau altres informacions que hi estiguin relacionades, es faran públiques el 24 de gener.

 

Les llistes de candidats convocats a les proves es farán públiques a l’e-Tauler http://tauler.gencat.cat , a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 8.3 de les bases de la convocatòria esmentada.

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ A LES PERSONES ASPIRANTS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!!