PUBLICATS EL PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÉRITS!

 

Avui, 13 de juny de 20022, s’ha publicat a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la RESOLUCIÓ PRE/1820/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).

Resolc:

  • Convocar els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública.
  • Aquests processos d’estabilització es regeixen per la normativa referenciada en la part expositiva, per les bases comunes contingudes en l’Annex 1 i per les bases específiques contingudes en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.
  • Els cossos, escales o especialitats objecte de convocatòria són els que s’estableixen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

A aquest efecte, la present convocatòria, en tant que engloba processos de selecció de diferents cossos, escales o especialitats, té com a número de referència el 300, seguit de l’especificació del número d’Annex corresponent –3 i següents–, en funció del cos, escala o especialitat de què es tracti.

 

  • De conformitat amb l’Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, aquesta pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits en compliment de l’objectiu d’estabilització detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d’estabilització i a l’inrevés.

Igualment, les places de l’oferta a què fa referència el paràgraf anterior que tenen convocatòries vigents de processos selectius d’accés i de provisió poden ser objecte d’adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d’estabilització.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs administratiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a la defensa dels seus interessos

 

Annex 1

Bases comunes

 

—1 Objecte

Les presents bases comunes tenen per objecte regir els processos de selecció que es convoquen, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública que consten en els Annexos 3 i següents de la present Resolució, i sens perjudici de les especificitats que s’hi contenen.

 

—2 Requisits de participació

Per a participar en aquests processos de selecció s’han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:

 1. Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

També poden participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Igualment, poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

2. Edat

Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.

Titulació

Estar en possessió, o en condicions d’obtenir, algun dels títols acadèmics oficials que, per a cada cos, escala o especialitat, s’indiquen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució, sens perjudici que si una persona aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en aquest cos, escala o especialitat en virtut d’una altra titulació acadèmica exigida en el moment d’inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, s’haurà d’estar en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà d’aplicació a les persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

S’exceptua d’aquest requisit l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya, respecte del qual no s’exigeix cap titulació acadèmica oficial, tal com consta en l’Annex 11 de la present Resolució.

 3. Capacitat funcional

Posseir la capacitat funcional per acomplir les funcions del cos, escala o especialitat respecte del qual se sol·licita la participació.

4. No haver estat separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat judicialment

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

   5. Coneixements de llengua catalana

Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell que, per a cada cos, escala o especialitat, s’indiquen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

  6. Coneixements de llengua castellana

En relació amb les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, posseir els coneixements de llengua castellana del nivell que, per a cada cos, escala o especialitat, s’indiquen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

   7. Condició de personal funcionari de carrera

No tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos, escala o especialitat de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, ni d’un cos, escala o especialitat funcionarial d’una altra administració pública amb funcions assimilades a les del cos, escala o especialitat respecte del qual se sol·licita participar.

En el cas que, en virtut de la superació d’un altre procés de selecció vigent, una persona aspirant adquireixi la condició de personal funcionari de carrera en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 8. Taxa de participació

Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent, d’acord amb el previst a la base comuna 4, llevat dels supòsits d’exempció.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

L’incompliment de qualsevol dels requisits indicats anteriorment comporta l’exclusió de la persona aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

—3 Sol·licitud de participació.

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascun dels cossos, escales o especialitats objecte de convocatòria que consten en els Annexos 3 i següents de la present Resolució. A aquest efecte, les persones que desitgin participar en aquests processos de selecció en relació amb més d’un cos, escala o especialitat hauran d’efectuar una sol·licitud per cadascun d’ells.

Les sol·licituds de participació s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d’aquestes sol·licituds s’efectuarà telemàticament a través del web Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de les 9 hores de l’endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l’aplicació habilitada a l’efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

Amb la sol·licitud de participació, les persones aspirants:

a) Declaren responsablement:

– Que compleixen els requisits de participació del procés de selecció respecte del qual sol·liciten la participació, sens perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació.

– La veracitat i exactitud de les dades que indiquen en el formulari de la sol·licitud de participació, sens perjudici de la facultat de l’Administració de revisió i comprovació per a la seva constatació.

b) Donen el consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, així com perquè l’òrgan convocant i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d’ofici, sens perjudici de la possibilitat o, si escau, de la necessitat de presentació de documentació.

Les dades personals de les persones aspirants s’incorporaran al tractament “Convocatòries de selecció de personal”, segons les especificacions següents:

“Identificació del tractament: convocatòries de selecció de personal.

Responsable del tractament: Direcció General de Funció Pública. Departament de la Presidència.

Finalitat: gestió dels processos de selecció de personal de la Generalitat de Catalunya i elaboració d’estudis i informes de gènere.

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió, oposició o la limitació del tractament quan sigui procedent. Procediment per exercir els vostres drets a la pàgina web del Departament de la Presidència.

Informació addicional: podeu consultar la informació complerta del tractament mitjançant aquest enllaç.

 

—4 Taxa de participació.

4.1 Import de la taxa.

D’acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, la resta de normativa pressupostària vigent i l’Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats que en depenen,

els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquests processos de selecció, per cadascuna de les sol·licituds que presentin, són els que, en cada cas, s’indiquen a continuació.

a) Cossos, escales o especialitats del grup A, subgrup A1:

– Taxa general: 56,00 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 35,00 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 21,00 euros.

b) Cossos, escales o especialitats del grup A, subgrup A2:

– Taxa general: 44,05 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 27,55 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 16,55 euros.

c) Cossos, escales o especialitats del grup C, subgrup C1:

– Taxa general: 32,15 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10 euros.

   – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,05 euros.

d) Cossos, escales o especialitats del grup C, subgrup C2:

– Taxa general: 24,15 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 15,10 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 9,05 euros.

e) Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya:

– Taxa general: 20,15 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 12,60 euros.

– Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 7,55 euros.

En tot cas, estan exemptes d’aquesta taxa, amb la justificació documental de la seva situació, les persones en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

4.2 Pagament de la taxa.

El pagament de la taxa, que s’ha d’efectuar en relació amb cadascuna de les sol·licituds de participació, s’ha de realitzar pel mitjà que s’indica a continuació: en línia, amb targeta bancària VISA o MASTERCARD de qualsevol entitat.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d’exempció comporta, en cas que no s’esmeni en els termes de la base comuna 11, l’exclusió de la persona aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació,

i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

—5 Participació de persones aspirants amb discapacitat i adaptacions.

5.1 Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%, tenen dret a l’adaptació, si és necessària i l’han de realitzar, de la prova acreditativa del requisit de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana, així com del lloc de treball adjudicat, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les que s’especifiquen a continuació.

Per a obtenir l’adaptació de la prova esmentada i/o del lloc de treball, cal disposar d’un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials o de l’òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès amb ocasió d’aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions del cos, escala o especialitat respecte del qual ha sol·licitat la participació, i que informi, si procedeix, sobre les adaptacions necessàries per realitzar la prova i/o sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.

5.2 Les persones aspirants poden autoritzar la Direcció General de Funció Pública a sol·licitar, en nom seu, l’emissió d’aquest dictamen marcant la casella corresponent de la sol·licitud de participació. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, o l’òrgan competent corresponent, ha de lliurar una còpia del dictamen a la Direcció General de Funció Pública i una altra a la persona aspirant, la qual cosa l’eximeix de presentar-lo documentalment.

Quan les dades de la persona aspirant no constin en la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, o l’òrgan corresponent, o bé quan la persona aspirant no autoritzi expressament a la Direcció General de Funció Pública per sol·licitar-les, la persona aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar-lo a la Direcció General de Funció Pública abans de la realització, si escau, de la prova acreditativa del requisit de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana (en cas de necessitat d’adaptació de prova), o abans del nomenament com a personal funcionari de carrera (en cas de necessitat d’adaptació del lloc de treball).

 

—6 Tribunal Qualificador.

6.1 Composició.

La composició del Tribunal Qualificador és única per a tots els processos de selecció objecte de la present convocatòria.

Componen el Tribunal Qualificador d’aquests processos de selecció les persones següents:

President titular: Carlos Silla Solórzano

Secretari titular: Francisco Javier Bernadell Victoria

Presidenta suplent: M. Àngels Mor Gras

Secretària suplent: Mireia Badell Giralt

Vocals titulars:

Maria Belén Sánchez Fité

Marta Carrera Alcázar

Guillermo Torres Jiménez

Rubén Garcia Cebollero

Anna Esther Garcia Pérez

Vocals suplents:

Susana Macías Garcia

Sílvia Martínez Simón

Arantzazu Pérez Martínez

Albert Fernández Duran

Olga Morros Figuerola

Així mateix, formen part del Tribunal Qualificador com a titular i suplent, respectivament, en qualitat d’assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Josep Raich Alegre

Anna M. Morales López

El Tribunal Qualificador té com a seu d’actuacions el Districte Administratiu de la Generalitat (c. Foc, núm. 57, 08007 Barcelona).

6.2 D’acord amb el que determinen l’article 13 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’estableix, en relació amb el funcionament d’aquest Tribunal Qualificador, que:

   a) En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada de la persona que ocupi la presidència del Tribunal Qualificador, aquesta serà substituïda, en funció de la seva disponibilitat, per la corresponent persona suplent o pel vocal o la vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, pel de més edat. I quant a la persona que ocupi la secretaria del Tribunal, aquesta serà substituïda, en funció de la seva disponibilitat, per la corresponent persona suplent o pel vocal o la vocal més jove.

b) En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada d’algun dels membres vocals titulars del Tribunal, aquest pot ser substituït per qualsevol dels vocals suplents, en funció de la seva disponibilitat.

6.3 Els membres del Tribunal Qualificador estan subjectes al règim d’abstenció i recusació establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.4 Els membres del Tribunal Qualificador hauran d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les sessions que se celebrin.

6.5 El Tribunal Qualificador decidirà sobre les peticions d’adaptacions de la prova acreditativa del requisit de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits oportuns per obtenir la informació que consideri necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

6.6 El Tribunal Qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin, amb la seva especialització tècnica, en la realització i el desenvolupament dels processos de selecció.

6.7 Incidències en els processos de selecció.

L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta de la presidència del Tribunal Qualificador, pot requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones aspirants han pogut incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses en qualsevol moment del procés de selecció en què participen, restant sense efectes els drets associats a la seva participació. En tot cas, s’han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, als efectes pertinents.

Així mateix, en qualsevol moment el Tribunal Qualificador i la Direcció General de Funció Pública poden requerir les persones participants l’acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

6.8 El Tribunal Qualificador pot elevar a l’òrgan convocant els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

El Tribunal Qualificador podrà esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, les errades de fet o aritmètiques existents en el seus actes.

6.9 El Tribunal Qualificador ha d’estendre acta de totes les sessions que se celebrin.

6.10 Els membres del Tribunal Qualificador, llevat de les persones que en formen part o s’incorporen com a assessores especialistes, no tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del serveis, atès que la seva actuació deriva de l’activitat principal a la Direcció General de Funció Pública.

7. Sistema selectiu i mèrits que es valoren.

7.1 Sistema selectiu.

El sistema selectiu que regeix els processos de selecció convocats per la present Resolució és el de concurs de mèrits, amb subjecció als principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d’acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d’aquelles persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l’acreditació del compliment d’aquests requisits de participació, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

7.2 Mèrits que es valoren.

La puntuació màxima del procés de selecció és de 100 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

7.2.1 Serveis prestats.

Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb la distribució següent:

a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent:

– Fins a l’any 2006: 0,166 punts per mes complet.

– De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,333 per mes complet.

– De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,666 per mes complet.

b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en d’altres administracions públiques en cossos, escales o especialitats funcionarials assimilats al de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent:

– Fins a l’any 2006: 0,055 punts per mes complet.

– De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,111 per mes complet.

– De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,222 per mes complet.

En els apartats a) i b), en relació amb la prestació de serveis en dies, es computarà com un mes complet 30 dies naturals.

7.2.2 Superació sense plaça de processos selectius d’accés.

Es valora haver superat un procés selectiu sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb 24 punts.

7.2.3 Coneixements de llengua catalana.

Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 2,5 punts.

b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 2,5 punts.

c) Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic: 2,5 punts.

d) Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 2,5 punts.

7.2.4 Competències.

Es valoren els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 6 punts, d’acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell avançat: 6 punts.

b) Certificat de nivell mitjà: 4 punts.

c) Certificat de nivell bàsic: 2 punts.

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

7.2.5 Sens perjudici del previst en els apartats anteriors d’aquesta base comuna 7.2, s’han tenir en compte les especificitats previstes, si escau, en les bases específiques contingudes en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

      7.3 Acreditació dels mèrits.

L’acreditació dels mèrits indicats anteriorment s’efectuarà d’acord amb les regles següents.

a) Serveis prestats:

Els serveis prestats a què fa referència la base comuna 7.2.1.a) i, si escau, les corresponents bases específiques, es comprovaran d’ofici, a partir de les dades que constin al Registre General de Personal.

Els serveis prestats a què fa referència la base comuna 7.2.1.b) que constin en el Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya es comprovaran d’ofici; i els que no hi constin, s’acreditaran mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, del certificat normalitzat que s’estableix a l’Annex 2 de la present Resolució.

   b) Superació sense plaça de processos selectius d’accés:

Es comprovarà d’ofici, a partir de la informació de la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública i, en el seu cas, de la informació que acreditin els departaments de la Generalitat de Catalunya.

c) Coneixements de llengua catalana:

Es comprovarà d’ofici, a partir de les dades que consten tant en el Registre general de personal com en la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública.

Quant al nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria, a què fa referència la base comuna 7.2.3.a), el que no consti en la base de dades i en el Registre esmentats, s’acreditarà mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, d’algun dels certificats de la Secretaria de Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Quant als llenguatges d’especialitat, el que no consti en la base de dades i en el Registre esmentats, s’acreditarà mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, de certificats o títols reconeguts de coneixements específics de llengua catalana. Els certificats i títols reconeguts de coneixements específics de llengua catalana i que es valoren a efectes del mèrit a què fa referència la base comuna 7.2.3, apartats b), c) i d), són els que consten en l’enllaç web següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/

d) Competències (certificats ACTIC i equivalents):

Es comprovarà d’ofici, a partir de les dades que consten en el Registre General de Personal.

El que no hi consti, s’acreditarà mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, d’algun dels certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o els declarats equivalents, d’acord amb la informació continguda en els enllaços web següents:

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/ https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/

 

—8 Desenvolupament dels processos de selecció.

8.1 Llista de persones admeses i excloses.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb la llista de persones admeses i excloses en relació amb cadascun dels processos selectius convocats en virtut de la present Resolució.

8.2 Valoració automatitzada de mèrits.

En el moment de la publicació de la llista de persones admeses i excloses a cadascun dels processos selectius convocats, les persones aspirants admeses rebran, a través de l’aplicació habilitada a l’efecte, una valoració automatitzada dels mèrits assenyalats en la base comuna 7.2 i, si escau, les corresponents bases específiques, en relació amb cadascun dels processos selectius en què participa, a partir de les dades que consten tant en el Registre General de Personal com en la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública i altra informació que acreditin els departaments de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb aquesta valoració automatitzada de mèrits, les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva recepció, per a, en relació amb cadascun dels mèrits valorables i a través de l’aplicació habilitada a l’efecte:

a) Acceptar la valoració automatitzada, confirmant-la.

b) Rebutjar la valoració automatitzada, modificant-la. A aquest efecte, la persona interessada haurà d’al·legar i aportar la documentació justificativa dels mèrits que al·lega, de conformitat amb els sistemes d’acreditació de mèrits establerts en la base comuna 7.3 de la present Resolució.

En el cas de les persones aspirants respecte de les quals no consti informació als efectes de la valoració automatitzada de mèrits, han d’al·legar i acreditar els seus mèrits a través d’aquesta opció de rebutjar la valoració automatitzada, modificant-la.

c) En el cas de no acceptar ni rebutjar expressament la valoració d’algun d’aquests mèrits en el termini abans indicat, es considerarà acceptada, en els termes de la lletra a), sens perjudici dels tràmits procedimentals posteriors.

En tot cas, les persones aspirants han d’al·legar i aportar documentació acreditativa exclusivament dels mèrits previstos en la convocatòria, de conformitat amb el que preveuen la base comuna 7.2 i, si escau, les corresponents bases específiques. Qualsevol al·legació o documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits, no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

8.3 Valoració provisional de mèrits.

Transcorregut, per a totes les persones aspirants admeses i excloses, el termini per al tràmit previst en la base comuna 8.2 de la present Resolució, el Tribunal Qualificador publicarà l’Acord de valoració provisional de mèrits, a partir de la informació al·legada i acreditada per les persones aspirants en el referit tràmit i les oportunes comprovacions.

En relació amb aquesta valoració provisional de mèrits, les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a, davant del Tribunal Qualificador:

   a) Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional.

b) Presentar la documentació que considerin oportuna acreditativa dels mèrits prèviament al·legats.

En aquest tràmit no s’admetrà l’al·legació de mèrits no al·legats prèviament conforme a la base comuna 8.2, i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

8.4 Valoració definitiva de mèrits

Transcorregut el termini previst en la base comuna 8.3 de la present Resolució, el Tribunal Qualificador publicarà la valoració definitiva de mèrits.

Així mateix, efectuarà, si escau, la convocatòria de persones aspirants a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana, amb l’única finalitat d’acreditar els requisits de participació relatius al coneixements d’aquestes llengües per part de les persones aspirants que no n’estiguin exemptes.

El Tribunal Qualificador determinarà el nombre de persones aspirants que són convocades a aquesta prova en relació amb cada procés de selecció, atenent la valoració definitiva de mèrits i en funció del nombre de places convocades en cada cas, a fi de garantir l’àgil resolució d’aquests processos de selecció.

En el cas d’aquells processos selectius en què no escaigui la convocatòria de les persones aspirants a aquesta prova, d’acord amb l’esmentat anteriorment, el Tribunal Qualificador efectuarà, de forma conjunta amb la valoració definitiva de mèrits, la corresponent proposta de nomenament de persones aspirants en relació amb el nombre de places convocades en cada procés de selecció, prevista en la base comuna 10 de la present Resolució.

8.5 Prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana.

Aquesta prova s’efectuarà d’acord amb les regles següents.

8.5.1. Crida per a la realització de la prova.

Aquesta prova es realitzarà, per a totes les persones aspirants convocades, en crida única, en el dia, hora i localitat que s’assenyali per Acord del Tribunal Qualificador.

La no compareixença a la prova comporta l’exclusió del procés de selecció en què es participa, restant sense efectes els drets associats a la seva participació.

No obstant l’anterior, les aspirants embarassades a les quals coincideixi la data de realització de la prova o exercici de la mateixa amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova o exercici de la mateixa el dia de celebració acordat, poden sol·licitar al Tribunal Qualificador el seu ajornament en el termini dels tres dies hàbils següents al naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent.

En els casos d’ajornament de prova o exercici de la mateixa, es realitzarà una única segona crida o, en el seu cas, es modificarà la data de la crida única establerta.

En cas d’una segona crida, el Tribunal Qualificador fixarà la data de realització de la prova o exercici ajornat de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. La prova o exercici ajornat s’ha de celebrar abans dels resultats de la prova o exercici a què no s’ha pogut assistir, i el Tribunal Qualificador ha de garantir la uniformitat en el nivell de dificultat i en els criteris de correcció.

En tot cas, els aspirants s’han d’atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l’òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s’han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s’han de dictar en tot cas d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

8.5.2 Desenvolupament de la prova.

Consta de dos exercicis: coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana.

8.5.2.1 Exercici de coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

a) En el cas dels cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell superior (C2):

Consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.

Primera part. S’hi avaluarà la comprensió oral i lectora i expressió escrita de textos de formalitat alta; el domini de l’expressió de textos de formalitat alta mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules aproximadament; els coneixements pràctics i teòrics del sistema lingüístic.

Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una intervenció formal sobre un tema general d’actualitat.

El temps per a realitzar-la és de 2 hores per a la primera part i 45 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 60%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) En el cas dels cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1):

Consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.

Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per realitzar-la és d’1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

c) En el cas dels cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2):

Consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d’exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.

Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa guiada.

El temps per a la realització no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 60%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió dels certificats següents:

a) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell superior (C2): certificat de nivell superior (C2) de la Secretaria de Política Lingüística.

b) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1): certificat de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

   c) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2): certificat de nivell intermedi (B2) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

També eximeixen de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana els títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Igualment queden exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

Si el procés selectiu no ha estat convocat per la Direcció General de Funció Pública, caldrà aportar certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció de personal en què hagi participat l’aspirant, el número de registre de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació que l’aspirant ha obtingut plaça.

8.5.2.2 Exercici de coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

a) En el cas de cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua castellana dels nivells C1 i C2:

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

b) En el cas de cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua castellana del nivell B2:

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola que acreditin estar en possessió dels nivells de coneixements de llengua castellana següents:

a) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua castellana de nivell (C2):

– Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.

– Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell C2 que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

b) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua castellana de nivell (C1):

– Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.

   – Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell C1 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

c) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua castellana de nivell (B2):

– Haver cursat la primària i la secundària a l’Estat espanyol.

– Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell B2 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

També eximeixen de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Igualment queden exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

8.5.3 Resultats de la prova.

Amb posterioritat a la seva realització, el Tribunal Qualificador publicarà l’Acord relatiu al resultat de la prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana, en relació amb els processos en què aquesta hagi estat realitzada.

—9 Resolució d’empats.

En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l’ordre de puntuació s’establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada en el moment de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents:

– Excedències derivades de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

– Excedència per raó de violència terrorista.

– Serveis especials.

– Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

La persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

En cas que la puntuació en el mèrit de serveis prestats sigui la mateixa, l’empat es resoldrà, finalment, en favor la persona aspirant que tingui el major temps de serveis prestats en llocs de treball del mateix cos, escala o especialitat funcionarial objecte de convocatòria respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis.

—10 Proposta de nomenament.

El Tribunal Qualificador publicarà, de forma conjunta amb l’Acord de la valoració definitiva de mèrits o, en el seu cas, de forma conjunta amb la publicació dels resultats de la prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana, els resultats del concurs de mèrits, amb la puntuació final ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent al nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

 

—11 Acreditació de requisits.

Juntament amb la proposta de nomenament, es requerirà les persones aspirants respecte de les quals no s’hagi pogut comprovar d’ofici la totalitat dels requisits per participar en el procés de selecció corresponent, a fi que presentin, dins del termini de 20 dies hàbils a comptar de la data de publicació de la proposta de nomenament, la corresponent documentació acreditativa.

Les persones aspirants proposades per al nomenament que no presentin la documentació requerida, així com aquelles que, un cop efectuada l’oportuna comprovació, no compleixin les condicions i els requisits de participació exigits, no podran ser nomenades funcionàries de carrera, essent excloses del procés de selecció corresponent i restant sense efectes els drets associats a la seva participació. Aquesta exclusió determinarà que el Tribunal Qualificador hagi d’efectuar la corresponent nova proposta de nomenament, de conformitat amb el previst en la base comuna 10.

—12 Adjudicació de llocs de treball i nomenament com a personal funcionari de carrera.

12.1 Aspectes generals.

La convocatòria d’aquests processos de selecció no fa referència a llocs de treball específicament identificats, sinó exclusivament al nombre de places que es convoquen dels corresponents cossos, escales o especialitats, d’acord amb el que consta, en cada cas, en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

Aquests llocs de treball es concreten, en tot cas, amb motiu de la seva adjudicació, a la finalització dels respectius processos selectius.

12.2. Adjudicació de llocs de treball amb caràcter provisional.

A les persones aspirants proposades per a nomenament i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional, un lloc de treball base corresponent al cos, escala o especialitat respecte del qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, d’acord amb les regles següents:

   a) En relació amb les persones aspirants que ja tinguin la condició de funcionàries interines del mateix cos, escala o especialitat respecte del qual han estat proposades per a nomenament, se’ls adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim d’interinitat.

b) En la resta de casos: la persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs i farà pública la relació de llocs base que s’ofereixen; i l’adjudicació, amb caràcter provisional, s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent.

En tots dos casos l’adjudicació dels llocs de treball tindrà caràcter provisional.

12.3 Nomenament com a personal funcionari de carrera.

Realitzades les actuacions d’adjudicació, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública efectuarà el nomenament de les persones funcionàries de carrera del cos, escala o especialitat corresponent, mitjançant una Resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les persones nomenades hauran d’efectuar el jurament o la promesa com a funcionàries de carrera i prendre possessió del lloc adjudicat davant l’òrgan competent del departament corresponent, en el termini màxim d’un mes des de la publicació en el DOGC de la resolució de nomenament, per tal d’adquirir la condició de funcionàries de carrera del cos, escala o especialitat de la Generalitat de Catalunya corresponent.

La manca jurament o promesa i/o de presa de possessió en el lloc de treball comporta la no obtenció de la condició de personal funcionari de carrera del cos, escala o especialitat corresponent de la Generalitat de Catalunya, i la pèrdua de tots els drets respecte de la participació en el procés de selecció corresponent.

 

—13 Publicacions, informació del desenvolupament dels processos de selecció i presentació d’escrits i documentació

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler) (http://tauler.gencat.cat).

Igualment, aquestes publicacions, així com la resta d’actes que se’n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar a l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/.

Així mateix, través dels apartats “Estat de les teves gestions” o de l’Àrea Privada del web Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), les persones aspirants poden obtenir informació actualitzada i individualitzada sobre la seva participació en el procés o processos de selecció en què participin.

Les persones aspirants han de presentar els seus escrits i documentació a través de l’aplicació habilitada a l’efecte per part de l’òrgan convocant o, en el seu cas, mitjançant el tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

 

—14 Règim d’al·legacions i impugnacions

14.1. Resolucions de l’òrgan convocant

Contra les resolucions de l’òrgan convocant que aprova la convocatòria, la llista de persones aspirants admeses i excloses i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones aspirants, o altres resolucions definitives, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació.

14.2 Acords del Tribunal Qualificador.

Contra els acords del Tribunal Qualificador de valoració definitiva de mèrits, de proposta de nomenament, o altres actes de tràmit qualificats previstos en l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada, davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Contra la resta d’actes de tràmit del Tribunal Qualificador, les persones aspirants poden presentar les al·legacions que considerin convenients davant del Tribunal Qualificador, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest acte, per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, d’acord amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

14.3 Canals de presentació de recursos administratius i al·legacions.

Les persones aspirants han de presentar els seus recursos administratius mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública.

Les persones aspirants han de presentar les seves al·legacions a través del tràmit electrònic

Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

 

Annex 2

Model de certificació de serveis prestats en altres administracions públiques

 

Annex 2_funcionaris-1.pdf

 

Annex 47

Escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1), àmbit funcional d’execució penal

 

—1 Nombre de places convocades

Es convoquen 63 places.

—2 Funcions

De conformitat amb la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, correspon al personal funcionari pertanyent a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1) desenvolupar les funcions de caràcter administratiu de nivell superior de direcció administrativa, de gestió, d’estudi i propostes, de preparació de normativa, d’elaboració d’informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial del nivell universitari de grau, llicenciatura o doctorat en dret.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

—4 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

4.1 Serveis prestats

Els serveis prestats en el mateix cos i escala però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places de l’àmbit funcional d’execució penal.

4.2 Superació sense plaça de processos selectius d’accés

La valoració d’aquest mèrit serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit funcional d’execució penal.

 

 

Annex 48

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, pedagogia (grup A, subgrup A1), àmbit funcional d’execució penal

 

—1 Nombre de places convocades

Es convoquen 4 places.

—2 Funcions

De conformitat amb l’article 1.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, pedagogia (grup A, subgrup A1), desenvolupar les funcions que corresponen a l’estudi, la proposta, el control, l’execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol universitari oficial de grau o llicenciatura en pedagogia.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

—4 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

4.1 Serveis prestats

Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places de l’àmbit funcional d’execució penal.

4.2 Superació sense plaça de processos selectius d’accés

La valoració d’aquest mèrit serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit funcional d’execució penal.

Annex 49

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia (grup A, subgrup A1), àmbit funcional d’execució penal

 

—1 Nombre de places convocades

Es convoquen 82 places.

—2 Funcions

De conformitat amb l’article 1.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia (grup A, subgrup A1), desenvolupar les funcions que corresponen a l’estudi, la proposta, el control, l’execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol universitari oficial de grau o llicenciatura en psicologia.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

—4 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

4.1 Serveis prestats

Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places de l’àmbit funcional d’execució penal.

4.2 Superació sense plaça de processos selectius d’accés

La valoració d’aquest mèrit serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit funcional d’execució penal.

 

Annex 50

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (grup A, subgrup A2), àmbit funcional d’execució penal

 

—1 Nombre de places convocades

De conformitat amb l’apartat 6.1 de l’Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, aquesta pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits en compliment de l’objectiu d’estabilització detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d’estabilització i a l’inrevés. En aplicació d’aquesta previsió es convoquen 151 places.

—2 Funcions

Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos de diplomatura (grup A, subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social, són les que estableix l’article 2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; l’article 1 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, i les establertes als articles 2.1 i 4.4 de l’Acord GOV/54/2009, de 24 de març, pel qual es crea l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que consten especificades a l’annex 2 d’aquestes bases.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o de diplomatura en educació social. Així mateix, en el cas del personal funcionari interí i el personal amb contracte temporal que, en el moment de publicació de la convocatòria, presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador/a en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i posseeixi una titulació de grau, llicenciatura o diplomatura.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

—4 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

4.1 Serveis prestats

Els serveis prestats en virtut d’una borsa de treball comuna com a personal funcionari interí del cos de diplomatura, educació social, i com a personal laboral temporal en la categoria laboral d’educador/a social, són objecte de valoració en els processos d’estabilització de manera indistinta, tant pel que fa a l’accés al cos de diplomatura, educació social, com per a l’accés a la categoria laboral d’educador/a social.

Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places de l’àmbit funcional d’execució penal.

4.2 Superació sense plaça de processos selectius d’accés

La valoració d’aquest mèrit serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit funcional d’execució penal.

 

Annex 51

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2), àmbit funcional d’execució penal

 

—1 Nombre de places convocades

Es convoquen 117 places.

—Funcions

De conformitat amb l’article 2.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2), desenvolupar les funcions derivades de l’exercici professional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d’estudi, de control, d’execució i d’inspecció que corresponen als cossos del grup A, subgrup A1, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o diplomatura en treball social o assistent social.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

—4 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

4.1 Serveis prestats

Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places de l’àmbit funcional d’execució penal.

4.2 Superació sense plaça de processos selectius d’accés

La valoració d’aquest mèrit serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit funcional d’execució penal.

 

Annex 52

Cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1), grup serveis penitenciaris, àmbit funcional d’execució penal

—1 Nombre de places convocades

Es convoquen 291 places.

—2 Funcions

Les funcions que corresponen al personal del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), són les que estableix l’article 3 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i les que recullen els articles 40.3 i 63 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial de batxillerat o tècnic.

També serà d’aplicació el que disposa l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundaria obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell B2.

 

Annex 53

Cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2), grup serveis penitenciaris, àmbit funcional d’execució penal

 

—1 Nombre de places convocades

Es convoquen 2 places.

—2 Funcions

Les funcions que corresponen al personal del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C2), són les que estableix l’article 4 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya destinades a exercir l’execució i la col·laboració d’acord amb el seu nivell de titulació i d’especialització, en les tasques pròpies dels serveis penitenciaris de Catalunya.

—3 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

3.1 Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació oficial de graduat en educació secundària obligatòria.

També serà d’aplicació el que disposa l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundaria obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

3.2 Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell elemental (B2).

3.3 Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell B2.

Barcelona, 13 de juny de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PRE/1820/2022, DE 9 DE JUNY, DE CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS

US CONTINUAREM INFORMANT!