PUBLICATS ELS HORARIS I EL LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

 

Avui s’ha publicat els horaris i el lloc de realitzación de la prova de la Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit
de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 9 de març de 2023, ha acordat i fer públics els acords següents:

Primer. Aprovar la llista definitiva de les persones admeses i excloses a la convocatòria concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), annexos 1 i 2.

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Justícia, Drets i Memòria en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segon. Convocar les persones participants admeses a la prova per acreditar els mèrits i capacitats complementàries de la segona fase del concurs es realitzarà el dia 18 de març de 2023, a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (avinguda Diagonal, 684, 08034, Barcelona), amb la distribució horària següent:

  • Prova per al lloc de cap d’Unitat: Hora de convocatòria: 8.15 hores
  • Prova per al lloc de cap d’Àrea Funcional: Hora de convocatòria: 11 hores
  • Prova per al lloc d’encarregat/ada d’àrea administrativa: Hora de convocatòria: 14.30  hores
  • Prova per al lloc de responsable d’instal·lacions i equips tècnics: Hora de convocatòria: 16.45 hores

De conformitat amb el punt 7.5 de les bases de la convocatòria, cadascuna de les proves consistirà a resoldre un supòsit pràctic tipus test amb 20 preguntes més 5 de reserva, relacionades amb les funcions del llocs a proveir.

Cadascuna de les respostes correctes es valora amb 1 punt. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte i les respostes errònies es valoren negativament. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

En cas que la Junta de Mèrits i Capacitats acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’ha d’incloure, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

Per superar aquesta segona fase, valorada amb un màxim de 20 punts, les persones participants han d’obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

La durada màxima de la prova serà d’1 hora i 15 minuts.

Tercer. Fer pública la distribució per aules de les persones admeses (annex 3) per a la realització de les proves esmentades anteriorment.

La distribució per aules de les persones participants d’aquestes proves s’iniciarà per aquelles persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “B”, d’acord amb la Resolució PRE/505/2022, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2022.

Les persones convocades han de verificar, amb caràcter previ, l’aula assignada per a la realització de cadascuna de les proves.

Quart. Informar les persones participants que:

Per realitzar la prova cal acreditar la identitat amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
En el transcurs de la prova, les persones participants no podran disposar de material de consulta en suport paper ni digital i tampoc està permesa la utilització d’audiòfons, d’auriculars ni de cap aparell que permeti mantenir contacte amb l’exterior de l’aula. Els telèfons mòbils, els rellotges intel·ligents, les alarmes dels rellotges o qualsevol altre aparell que pugui fer soroll s’han d’apagar i guardar amb els objectes personals.
– Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització pel que fa al desenvolupament de la prova. La Junta de Mèrits i Capacitats pot proposar a l’òrgan convocant l’exclusió de la convocatòria de provisió de qualsevol persona participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportament que alterin el desenvolupament de la prova.

Cinquè. Informar que els serveis de cafeteria de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona no estaran disponibles el dia de la realització de la prova i que la Facultat esmentada disposa d’algunes màquines expenedores de menjar i beguda (no es pot garantir la disponibilitat dels productes).

Sisè. Fer públic aquest Acord en data 13 de març de 2023 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Els annexos esmentats en aquest Acord es poden consultar a la intranet del Departament de Justícia, Drets i Memòria, prèvia identificació de la persona participant amb el seu usuari i
contrasenya GICAR.

Barcelona, 13 de març de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

US CONTINUAREM INFORMANT!