REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT 21 DE DESEMBRE 2016

Qüestió prèvia. Servei de transport de personal als centres de Q. Camins i
Joves

CCOO, abans del començament de la reunió, demana que es pugui tractar l’anunci de supressió, a partir del dia 1 de gener de 2017, del servei transport des de Barcelona als centres penitenciaris de Quatre Camins i Joves. CCOO recorda que en la reunió de presentació del Llibre Blanc, el Director General es va comprometre a no prendre decisions no consensuades amb la representació dels treballadors mentre no es negociés un nou acord.

La decisió de modificar el servei de transport del personal funcionari de Q. Camins i Joves, comunicada a les plantilles d’aquests centres, vulnera clarament aquest compromís. Finalment, i per garantir aquest compromís, l’Administració rectifica i ANUNCIA QUE ES MANTINDRÀ EL SERVEI DE TRANSPORT EN LES CONDICIONS ACTUALS pel personal dels centres de Joves i Quatre Camins.

Concurs general de trasllats

La Comissió d’Avaluació ha celebrat diverses reunions per resoldre les al·legacions al llistat provisional. Es preveu que la publicació de la resolució definitiva es produeixi a finals del mes de gener.

Concurs de comandaments 2008

Només queda pendent de resoldre la mesura cautelar d’un dels recursos interposats per vulneració de drets fonamentals (JCA núm. 4 de Barcelona).

A partir del moment en què es notifiqui la resolució de la darrera mesura cautelar, si és desestimatòria com les altres, es procedirà, tal com van anunciar en anteriors reunions, de manera immediata, a publicar la resolució definitiva al DOGC. A partir d’aquesta publicació, i en un termini màxim de 2 mesos, es convocarà el nou concurs de comandament de l’àmbit interior.

Borsa de treball

Aquest matí quedaven només 5 persones a la borsa de tècnics (possiblement també se’ls nomenarà). Demanem la reactivació immediata del procés de selecció de personal extern amb l’objectiu de reomplir la borsa de treball.

També hem demanat informació sobre els nomenaments de personal interí que finalitzen el dia 31 de gener, però encara no tenen la xifra (s’han compromès a donar-nos la informació al més aviat possible).

CCOO deixa constància de les deficiències de plantilla en algun centre (Mas Enric). En relació amb aquest centre, l’Administració afirma que, sobre la plantilla prevista, s’estan fent tots els esforços i que s’han enviat reforços per garantir-la.

L’Administració reconeix que no sap què ha passat amb aquest centre, però en teoria la plantilla que es va preveure en el seu moment era suficient. La realitat està desmentint aquestes previsions i l’Administració n’és conscient. Per això ens informa que la Subdirecció de Centres està procedint a l’anàlisi i revisió de la dotació de personal del CP Mas Enric, per si la previsió inicial hagués estat insuficient.

Afectació de les absències sobrevingudes al PRP

L’Administració es refereix a la pròrroga de l’Acord pel període 2012-2013, que contempla aquesta afectació. L’Administració admet la possibilitat de modificar la data d’aplicació els efectes d’aquesta mesura. En comptes de l’1 d’octubre s’aplicarà a les absències (justificades mitjançant declaració responsable) produïdes amb posterioritat al dia 1 de desembre.

CCOO demana que la recuperació es decideixi de manera consensuada amb els treballadors. També demanem que aquesta recuperació no es faci en dies festius o en torn de nits, excepte que sigui el treballador qui ho proposi. S’accepta que la recuperació es faci en el termini dels 3 mesos següents a l’absència. Es passarà comunicació a tots els centres.

Concurs horari al CP Joves

En la passada reunió es va recordar la necessitat de convocar els concursos d’assignació de serveis i torns abans de l’arribada del contingent procedent del concurs general. Sembla que el CP Joves és l’únic que encara no ha decidit aquesta convocatòria i, com la resta, ho haurà de fer ben aviat.

Torn Obert Paraules

TANCAMENT DEL CP HOMES

CCOO, davant la insistència de rumors procedents de diverses fonts, va presentar aquest punt per ser tractat a la Comissió de Seguiment o al Grup de treball del 21 de desembre. L’Administració va decidir no incloure’l en cap de les dues reunions. Per aquest motiu, i per la seva transcendència (afecta més de 500 treballadors i treballadores), traiem el tema al torn obert de paraules.

CCOO vol saber si el Departament de Justícia decidirà, o permetrà, el tancament del centre de preventius de Barcelona (amb una població de 1300 interns) sense tenir un centre construït a la mateixa ciutat. Els representants de l’Administració defugen en tot moment el pronunciament sobre aquesta qüestió, dient que no tenen informació al respecte. CCOO vol que quedi clar que si l’Administració decideix tancar el CP Homes sense disposar d’un centre alternatiu a la mateixa ciutat, amb capacitat per absorbir al contingent de treballadors i treballadores actual, CONVOCAREM UNA RONDA DE MOBILITZACIONS ENTRE EL COL·LECTIU DEL PERSONAL PENITENCIARI.

Barcelona, 21 de desembre de 2016

DESCARREGA la nota en PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!