REUNIÓ GRUP DE TREBALL PENITENCIARI 16 DE NOVEMBRE DE 2016 I REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT 16 DE NOVEMBRE DE 2016

La reunió es divideix en 2 blocs: grup de treball i comissió de seguiment.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL PENITENCIARI 16 DE NOVEMBRE DE 2016

L’Administració fa unes setmanes va presentar una proposta per estructurar el procés
de selecció que ha de permetre ampliar amb gent nova la borsa d’interins del cos tècnic
d’especialistes. La intenció de l’Administració és disposar d’un contingent de persones
que assumeixi la possibilitat de cobrir incidències, fins i tot les de molt curta
durada. CCOO hem exposat i presentat les nostres propostes i, un cop valorades amb
les de la resta d’organitzacions, es convocarà una reunió per tancar definitivament la
regulació de les bases que hauran de regir el procés. Com ja van anunciar en l’anterior
reunió, la intenció és que estigui funcionant l’estiu del 2017.

Concursos de comandaments a les àrees d’interior, rehabilitació i administració

CCOO reitera la necessitat d’efectuar concursos de comandaments de les 3 àrees.
L’Administració assumeix la necessitat de realitzar aquestes convocatòries, però
justifica el retard per la complicada i inacabable gestió del concurs de comandaments
de 2008. Aquesta explicació podria servir per a llocs comandament de l’àmbit interior,
però no és excusa per la no convocatòria de concursos a les àrees d’administració i
rehabilitació. L’Administració ho justifica pel col·lapse dels recursos propis: afirmen
portar anys centrats en la gestió del concurs del 2008 i mesos amb el concurs general i
se’ls hi ha afegit l’execució de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2016.

Confirmen que el primer concurs que es convoqui serà el de llocs de comandament
d’àmbit interior. L’Administració justifica aquesta prioritat en la voluntat de minimitzar els
efectes negatius als tercers de bona fe afectats negativament pels pronunciaments
judicials que resolen definitivament el concurs de comandaments del 2008. La previsió
inicial era que es pogués convocar el mes de gener del 2017: primer es convocaria un
concurs de caps de serveis i, de forma encadenada, els de la resta de comandaments
d’àmbit interior, rehabilitació i administració.

Es comprometen a convocar el primer concurs en un termini de 2 mesos des de la
publicació al DOGC de la resolució definitiva del concurs de comandaments del 2008.

Precisament, sobre el concurs de comandaments del 2008, l’Administració afirma que
l’Assessoria Jurídica del Departament de Justícia impedeix publicar la resolució
definitiva del concurs fins al pronunciament dels jutjats sobre la petició de mesures
cautelaríssimes, que demanen que no es publiqui la resolució definitiva. De moment no
hi ha novetats sobre la informació que ens van traslladar fa dues setmanes: s’han
presentat 6 recursos sol·licitant mesures cautelaríssimes. Dues han estat desestimades
i falta el pronunciament en 4 recursos.

Oferta Pública 2017

L’Administració torna a confirmar que ha sol·licitat la inclusió a l’OOP del 2017 de
places d’educadors i tècnics d’especialistes, prioritzant, si fos necessari, la convocatòria
de les places d’educadors. Quan quedi definitivament elaborada la Llei de
Pressupostos del 2017 sabrem el nombre total de places incloses. CCOO demana que
s’inclogui el 100% de les places ocupades per personal interí.

Bases convocatòria psicòlegs

El Departament presentarà un esborrany de bases, que no coincidirà exactament amb
les del darrer procés selectiu. Afirmen que el punt de partida són aquestes bases, però
inclouran modificacions que seran negociades amb les Organitzacions Sindicals.
L’Administració insisteix en el fet que han treballat per la seva millora. CCOO
traslladem la nostra desconfiança del concepte de “millora” segons l’Administració.
Informen que estan tenint dificultats per abordar un tema en relació a un hipotètic curs
selectiu. Això significaria una clara separació de les bases del 2010 i, si fos així, CCOO
sol·licitarà que quedin exempts els psicòlegs interins que presten serveis als centres
penitenciaris. La presentació serà imminent (al llarg d’aquesta setmana) i en un termini
breu es reuniran amb les OOSS per procedir a la seva negociació.
Assumeixen que van molt justos de temps en relació a la previsió de publicació de la
convocatòria (prevista pel desembre). En tot cas CCOO, considerant el retard en la
publicació dels temaris i valorant les modificacions legals i els endarreriments produïts,
tornem a sol·licitar que es posposi la data d’inici de les proves al setembre del 2017.

 

Temari de treballadors socials

Encara no està preparat. Estan pendents de les aportacions al temari que han de fer
altres Departaments i, quan les rebin, podran treballar amb més fonament la part
específica. Esperen poder fer-ho aviat.

Promoció D-C

La Llei de Mesures, que ha d’acompanyar els pressupostos del 2017, inclourà la
convocatòria del segon procés selectiu especial de promoció interna del personal
funcionari del cos auxiliar tècnic al cos tècnic d’especialistes. La previsió és que es
convoqui en el termini màxim d’un any a partir de la publicació de la Llei de Mesures.
CCOO espera que aquesta sigui la definitiva i es pugui, finalment, solucionar una
qüestió que arrosseguen els nostres companys i companyes des de fa tants anys.

 

 

REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 16 DE NOVEMBRE

Concurs de mobilitat de tècnics d’especialistes.

S’ha presentat un total de 282 al·legacions. La pràctica totalitat d’al·legacions tenen a
veure amb temes de formació. L’Administració informa que les accions formatives que
no valorades i sobre les que no s’hagin aportat programes es desestimaran
directament. La resta, les presentades amb el programa, han de tornar a passar per la
Comissió d’Avaluació. Per tant, serà inevitable que la resolució pateixi algun retard: la
previsió és que el concurs pugui estar resolt a finals de novembre o començaments de
desembre.

A partir de la resolució definitiva, l’Administració haurà de decidir en quin moment
s’incorporaran els nomenats, i si la incorporació afecta la totalitat de les places
convocades o es fa per fases. Els funcionaris cessaran en el lloc de treball que ocupen
l’endemà de la publicació de la resolució del concurs al DOGC i la presa de possessió
en la nova destinació es durà a terme l’endemà del cessament. CCOO espera que
l’Administració actuï amb el més escrupolós respecte a la legalitat i que, per tal d’evitar
problemes i possibles reclamacions, desestimi aquesta idea incorporant tots els
nomenats i nomenades alhora.

Quan tinguin el llistat amb els nomenaments definitius podran valorar quantes persones
es mouen (perquè hi ha moltes que estan en situació de comissió de serveis i
continuaran a Mas Enric, que és el centre que concentra el nombre més gran de places
del concurs). En funció del moment en què comptin amb la resolució definitiva i
comprovin l’abast dels moviments sabran si la incorporació es pot realitzar abans o
després del període de Nadal. Si l’afectació al servei és mínima la publicació i la
incorporació es produiria abans del Nadal, si no es posposaria al mes de febrer.
Gaudiment dels dies addicionals de vacances

Les Oficines de Personal d’algun centre penitenciari fa dies que deixen caure que
Direcció General havia decidit computar en hores de 7.5 hores els dies addicionals de
de vacances. La intenció d’aquest moviment és que el personal renunciï al gaudiment
d’aquests dies en torn de nit. CCOO demana aclariments al si de la Comissió de
Seguiment. L’Administració vol emparar-se en un recent acord de Mesa Sectorial:
segons aquest acord, durant el 2016, els dies addicionals de vacances recuperats es
podrien gaudir de manera aïllada. A partir d’aquesta decisió, l’Administració es treu de
la màniga, de manera unilateral, i sense cap tràmit de negociació, interpretar que un
dia addicional de vacances equival a una jornada de 7.5 hores.

CCOO entenem que els dies addicionals no s’han de computar per hores i, en
qualsevol cas, en afectar condicions de treball del personal hauria d’haver estat objecte
de negociació a la Mesa Sectorial. L’Administració reconeix que és un criteri imposat i
que s’està aplicant des de fa 3 anys i mig. Reiterem que els dies de vacances no són
dies de permís: es tracta de la recuperació de dies que com la seva nomenclatura
indica s’han d’afegir als 22 actuals anuals, dies que al nostre col·lectiu fan referència a
serveis complets que poden ser de mati, tarda o nit. CCOO, de moment, portarà aquest
tema a la pròxima Mesa Sectorial.

Formació estratègica obligatòria cursos de Protecció de dades i prevenció de
riscos

El Departament ha determinat que els cursos (Prevenció de Riscos i Protecció de
Dades de Caràcter Personal), destinats a comandaments dels centres penitenciaris,
tenen caràcter obligatori. CCOO recordem que en la comunicació que es va fer (correu
electrònic) no es feia constar, en el cas del curs de prevenció de riscos, aquesta
obligatorietat. L’Administració corrobora això afirmant que no ha rebut resposta o han
rebutjat realitzar-lo diversos treballadors i esmenta que tornarà a comunicar-ho (si
algun treballador ha superat algun curs de nivell superior en relació amb aquesta
matèria podria comunicar-ho per plantejar-ne l’exempció).

Aquest any s’ha posat en marxa per comandaments i l’any que ve s’estendrà a la resta
de la plantilla. Es realitzaran dins la jornada laboral i l’Administració entén que el
nombre total d’hores invertides en els 2 cursos (10) s’han de descomptar de les 40
hores que el personal de la Generalitat disposa per realitzar formació. CCOO recorda
que les 40 hores s’han de destinar, segons l’Acord 2006-2009, a formació
d’aprofundiment o especialització, decidida lliurement pel personal, però no ha de
formar part d’aquest compte el temps invertit en formació que l’Administració considera
de caràcter obligatori.

CCOO reitera aquesta petició (exclusió del còmput de les 40 hores) i, en un primer
moment, la Subdirectora de RRHH del Departament de Justícia diu que ho valoraran.
El problema és que seguim intercanviant opinions el Subdirector de RRHH de la
Direcció General va afirmar que el criteri del Departament de Justícia era clar:
descomptar de les 40 hores anuals.

Cobertura obligatòria pels psicòlegs de la tarda de divendres al CP Joves
CCOO demana a l’Administració que reconsideri la decisió de l’equip directiu del CP
Joves d’imposar a la plantilla de psicòlegs/gues l’obligació de cobrir la tarda dels
divendres i que respecti l’elecció dels treballadors de la tarda obligatòria.
L’Administració afirma que els centres penitenciaris són competents per establir l’horari
i que, dins d’aquesta competència i sempre que no es vulneri cap acord, poden adoptar
aquesta decisió.

Incongruències a l’horari ordinari d’educadors socials de torn de tarda i a la
rotació anual

Posem de relleu la possible incongruència del redactat de l’horari ordinari dels
educadors (pròrroga 2014-2015): no encaixa una jornada de 7.5 hores si l’horari
comença a les 15 hores i finalitza (segons preveu l’Acord) a les 21.30. L’Administració
es compromet a revisar-ho.

En referència a la votació de l’horari, s’exposa que en el supòsit de l’horari ordinari
(rotació un any mati, un any de tarda), podria perdre sentit l’objectiu de la rotació si es
manté una votació anual i es decideix canviar a una altra modalitat d’horari (ex.
d’ordinari a acumulat). L’Administració respon que si es votava majoritàriament el canvi
de modalitat.

Concursos assignació horaris i serveis per centres

CCOO reiterem que abans que s’incorpori als centres el contingent de persones que
obtindrà la seva destinació definitiva al concurs general, s’han de convocar els
corresponents concursos d’assignació d’horaris i serveis als diferents centres
penitenciaris. L’Administració intentarà harmonitzar l’actuació dels diferents centres.

 

CONCLUSIÓ

CCOO continuem observant una radical incoherència entre les paraules i les intencions
dels màxims responsables del Departament (secretari general i director general) i
l’actuació dels interlocutors, tant al grup de treball, com a la Comissió de Seguiment:
cadascuna de les reunions és una mostra de la interpretació restrictiva dels drets i les
condicions de treball del personal penitenciari: restricció en el gaudiment dels dies
addicionals de vacances, restricció del dret a les 40 hores anuals de formació, etc.

Demanem una intervenció directa del secretari general del Departament de
Justícia i del Director General per reconduir aquesta situació que, a les portes de
l’inici del procés negociador, no podem qualificar d’una altra manera que NEGATIVA. O
acompanyem el discurs amb fets positius o entendrem que estem davant d’un discurs
fal·laç.

No es poden dedicar només als grans anuncis o a definir estratègies a llarg termini,
perquè les decisions de determinats responsables i el menysteniment del conjunt de
treballadors i treballadores, posen en perill l’execució d’aquestes estratègies i, el que és
més greu, la dignitat i condicions del col·lectiu de personal penitenciari.

Descarrega la nota en PDF

CCOO CONTINUAREM LLUITANT!!