REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE FORMACIÓ: PLA DEL CEJFE 2021

El CEJFE obre el període d’inscripció per la formació del personal del Departament de Justícia, amb l’aprovació del primer semestre del pla formatiu pel 2021.

 

Inscripcions obertes del 15 al 31 de gener

 

CCOO hem presentat queixa per la poca preparació i el desinterès manifestat pel Departament i hem insistit en la nostra proposta on exigim una priorització i l’increment dels recursos perquè es realitzi formació principalment, entre altres en:

 • Ús d’EPIS i EPP per tot personal que pugui prestar serveis en UNITATS COVID.
 • Formació per la prevenció de malalties infecto contagioses.
 • Ampliació de la formació d’acollida teòrica i pràctica pel personal de nova incorporació
 • Formació integral en un model de prestació de serveis de manera no presencial als centres de treball, aquests anys més que mai cal invertir en formació.

El pla de formació no garanteix al treballador i treballadores del departament  les 40h de formació a les que tenim dret. Fins ara, el CEJFE,  ens havia comunicat que com mínim garanteix un curs de 20h de formació per a tothom. CCOO hem exigit que s’ampliï l’oferta formativa fins a garantir el dret a les 40 hores que tenim tots.

 

CCOO critiquem la falta de rigor i professionalitat del Departament vers la formació del seu personal

 

EL DEPARTAMENT INFRAVALORA LA FORMACIÓ DEL SEU PERSONAL! 

 

CCOO assistim a la reunió sota la premissa de l’obligatorietat de treballar, revisar i acordar els plans formatius del personal de justícia, i considerem que el Departament no col·labora prou amb un pobre format de reunió anual que mostra el desinterès de l’Administració en què es formi el seu personal.

Tot i que el passat mes de desembre CCOO vam sol·licitar formalment que se’ns fes entrega del pla formatiu 2021, malauradament un any més, el Departament de Justícia ens envia la proposta del pla el mateix dia que s’havia d’aprovar, sense cap temps d’antelació per poder revisar-ho. Forçant que donem el vistiplau, sota la possible amenaça de posar en risc la formació de l’any si no s’arriba acord.

CCOO diem prou i exigim que no torni a passar. Cal analitzar amb rigor i actualitzar l’oferta formativa ajustada a les necessitats reals del personal.

Per altra banda, entenem que ens trobem en un any atípic per la situació actual, i actuant amb la responsabilitat que li falta a l’Administració, s’aprova el primer semestre del pla amb l’objecte d’evitar les conseqüències negatives per a tota la plantilla del departament de Justícia en l’inici de l’execució dels cursos.

CCOO considerem que cal ampliar el nombre de reunions i la professionalitat amb que es duen a terme. El CEJFE està d’acord amb nosaltres i mostra la seva predisposició a reunir-se més sovint amb la part social, fet que molesta o sembla irritar al Departament, que no te cap interès en que ampliem el nombre de reunions. Finalment, accedeixen a mantenir dues reunions més, exclusivament per analitzar els cursos i la detecció de necessitats.

El CEJFE, comunica que algunes cursos han passat de 20h a 15h, cursos que abans es feien presencialment i ara són virtuals. Des de CCOO, considerem que  no està justificat, que això el que pot amagar és una retallada de recursos i una baixada de la qualitat formativa. L’Administració afirma que ha variat el contingut dels cursos tot i que els objectius son els mateixos, però com que no tenim accés al contingut per analitzar-ho, sol·licitem que sigui mitjançant els qüestionaris d’avaluació que els treballadors i treballadores omplin i pugui donar la seva opinió.

CCOO emplacem als alumnes a que participin amb les enquestes de satisfacció dels cursos i traslladin la seva opinió per les futures propostes.

 

Proposta formativa de CCOO per incloure al pla de formació 2021

 

CCOO tenim en compte la pandèmia actual, i per això considerem que cal potenciar la formació online fora del lloc de treball i facilitar el seu accés, la seva realització i la seva compensació amb un circuit àgil i directe, en prevenció de possibles contagis i seguint les consignes sanitàries, evitant així concentració de treballadors i treballadores en centres de treball o aules. Cal doncs, potenciar i garantir l’accés a equips informàtics pels alumnes sense que perilli la seva salut ni s’incrementi el risc de contagi.

L’assoliment d’una sinergia entre el CEJFE i el Departament de Justícia ha de ser l’objectiu per incentivar la participació en la formació i maximitzar l’aprofitament dels recursos. De res no serveix plantejar un pla formatiu si després el Departament impedeix, dificulta o desincentiva el sistema d’inscripció, la realització i la compensació de la formació tal com portem denunciant anys CCOO.

Tenint en compte la situació sanitària, seria imprescindible augmentar el nombre de places disponibles aquest 2021 en formació tant en la prevenció de contagi del COVID, en el desenvolupament de la feina en situació de pandèmia i en l’ús d’EPI i EPP.

Us detallem les propostes de CCOO que vam enviar al departament per tal d’incloure al pla de formació del 2021:

 • Plans i formació especifica en malalties infecto contagioses. Ús d’EPP i EPI.
 • Plans de formació en teletreball, organització i model, una nova realitat.
 • Equips d’intervenció i autodefensa pel personal penitenciari.
 • Curs DEA i maniobres bàsiques de reanimació.
 • Curs pràctic d’acollida i desenvolupament de tasques per tècnics especialistes en serveis penitenciaris realitzat íntegrament en un centre penitenciari. (obligatòria)

La darrera publicació del temari per tècnics especialistes en serveis penitenciaris, JUS/3162/2020, en la part específica, ha inclòs temes nous de l’àrea de dret penal, de criminologia i psicologia. Tenint en compte que aquests continguts són nous per tècnics especialistes, haurien de ser inclosos i desenvolupats al pla formatiu. Ampliant, en tot cas, el nombre de places perquè no disminueixi l’oferta pel personal de rehabilitació.

 Des de CCOO sol·licitem una revisió dels continguts dels cursos perquè s’adaptin als nous requeriments, tant per tècnics especialistes com per la resta de col·lectius: Juristes, treballadors socials, educadors i psicòlegs, l’actual transversalitat dels llocs de treball fa que s’hagi d’ampliar el nombre de persones destinatàries.

 • Curs: actualització en normativa específica del cos de: educadors/es socials  Treballadors/a socials, Psicòleg/ues ,juristes , tècnics especialistes.
 • Codi ètic i drets humans.
 • Models d’intervenció en la rehabilitació de delinqüents .
 • Avaluació del risc de reincidència: RisCanvi .
 • Curs el model d’intervenció dirigit a les necessitats dels individus.
 • Curs: actualització normativa de l’EBEB (TREBEP)
 • Curs dirigit al personal laboral: actualització en normativa sobre el VI conveni únic del personal laboral de la Generalitat: Classificació Professional, retribucions, jornada, vacances, permisos. La selecció i la contractació. Règim disciplinari.
 • Curs de competències en tecnologia de la informació i la comunicació:
  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i dels sistemes operatius.
  • Tractament de la informació escrita i la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Tractament de la informació numèrica i tractament de les dades.
 • Jornada: protocol de la prevenció de la COVID 19 als centres educatius.
 • Cursos en Igualtat:
  • Curs de formació en prevenció de l’assetjament.
  • Curs de discriminació i violència masclista.
  • Curs eines per a un ús no sexista del llenguatge.
  • Curs de diversitat sexual i afectiva als centres de treball.
 • Curs de prevenció de la violència de gènere. Intervenció psicològica i socioeducativa.
 • Curs prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe dirigit  a comandaments en totes les unitats.

Finalment, el CEJFE ens confirma que ha introduït algunes de les reclamacions de CCOO en els cursos propis de cada modalitat, i específicament inclourà uns cursos de formació en malalties infecto contagioses, d’hàbits saludables i medicina en el treball i DEA per personal penitenciari i de justícia juvenil.

 

 

EL CEJFE DERIVA LA FORMACIÓ EN IGUALTAT, TELETREBALL I NO AMPLIARÀ LA D’ACOLLIDA PER NOVES INCORPORACIONS

 

 CCOO manifestem que no compartim cap derivació a altres organismes que no garanteixi o pugui dificultar l’accés del nostre personal, i sol·licitem informació sobre la possible afectació per accedir i pels pressupostos de 2020 i 2021 destinats a formació. L’Administració respon que realitzarà una nova reunió per analitzar la despesa de 2020 i 2021.

El CEJFE, ens informa que la formació en teletreball es farà dins del pla de formació de l’EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya).

També ens comuniquen que tota la formació relacionada amb igualtat de gènere es farà des de l’OIG (Observatori de la Igualtat de gènere), òrgan adscrit a l’Institut Català de les Dones.

CCOO demanem que s’informi al personal sobre el període d’inscripció d’aquestes activitats formatives. La resposta del CEJFE és que hi ha una reunió pendent amb la directora de CEJFE i l’OIG però no tenim més informació.

CCOO hem exigit al Departament de Justícia un pla formatiu teòric i pràctic específic per noves incorporacions de personal, especialment urgent per tècnics especialistes en serveis penitenciaris, que també s’ampliaria a altres col·lectius d’execució penal. L’Administració s’inventa una nova excusa i afirma que no té previsió d’incloure cap part pràctica.

En resum, CCOO continuarem insistint en l’increment de la formació, exigir la dotació de recursos necessària i el rigor que es mereix. L’Administració ha de garantir el dret a la formació del seu personal i afrontar les carències endèmiques de formació pràctica que hauria de garantir. L’absència de circuits inicials de formació de les competències professionals a desenvolupar són la tònica de molts col·lectius, que no tenen encara accés a la formació més bàsica i pràctica de les seves funcions, que són en definitiva les més importants.

Barcelona a 18 de gener de 2021

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE FORMACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!!