S’OBRE EL PERIÒDE D’AL·LEGACIONS A LES PREGUNTES DE LA PROVA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

 

Avui s’ja obert el periòde d’al.legacions a les preguntes de la rova de la segona fase de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats ha acordat:

Primer. Obrir un termini de cinc dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest Acord per tal que les persones candidates puguin formular telemàticament les al·legacions que considerin oportunes a les preguntes de la prova de la segona fase del concurs específic, realitzada el dia 18 de març de 2023.

Les al·legacions s’hauran de presentar telemàticament, des del dia 4 al 12 d’abril de 2023, ambdós inclosos, accedint des del web del Departament de Justícia, Drets i Memòria al formulari següent: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&setlocale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=OPO041TEST

Les al·legacions s’han de presentar en un únic fitxer que inclogui tota la documentació que mes vulgui aportar.

Segon. Fer públic aquest Acord en data 3 d’abril de 2023 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Barcelona, 3 d’abril de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS OBRINT EL PERIÒDE D’AL·LEGACIONS A LES PREGUNTES DE LA PROVA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

US CONTINUAREM INFORMANT!