GRUP DE TREBALL 31/03/2023 CCOO DEFENSEM LA IGUALTAT DE DRETS PER TOTS ELS INTERINS

 

CCOO, 1a FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, HEM DEFENSAT LA INTEGRACIÓ DE TOT EL PERSONAL EN UNA BORSA ÚNICA ORDENADA PEL CRITERI ÚNIC DE L’ANTIGUITAT, TAL COM INDICA L’ACORD DE 22 DE MARÇ DE 2023

 

Qüestions prèvies: 

CCOO hem sol·licitat de forma prèvia a l’inici de la reunió que es convoqui les següents reunions de manera urgent:

 • REUNIÓ URGENT DEL GRUP DE TREBALL PER TRACTAR LA INCLUSIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL PERSONAL DE REHABILITACIÓ.
 • Reunió del Grup de Treball de Medi Obert.
 • Reunió per les futures borses de rehabilitació.
 • Reunió de comissió de seguiment

 

REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE BORSA:

Avui, divendres 31 de març de 2023, hem mantingut reunió del grup de treball penitenciari, on CCOO hem sigut l’únic sindicat que ha acudit de forma presencial.

 

A  conseqüència de l’acord de la setmana passada, hem tractat la inclusió a la borsa única de tècnics especialistes de les 423 persones escampades per les diferents llistes sense regulació, i per realitzar l’obertura de la borsa.

 

CCOO hem defensat el compliment literal de l’acord del passat 22 de març:

“Inclusió de tot el personal interí de totes les llistes en una única borsa sota el criteri d’antiguitat, i apertura  de la borsa amb una nova convocatòria en un termini màxim de  dos mesos”

En primer lloc, en referència a la inclusió del personal de les diferents llistes a la borsa, l’Administració ha plantejat integrar aquestes 423 persones a un bloc o grup diferenciat del de les 114 persones actualment en borsa regulada.

CCOO hem manifestat el nostre desacord:

 • Seria discriminatori perquè continuaria diferenciant entre categories d’interins/es, i aniria en contra de l’equiparació de drets del personal interí d’integrar-se en una borsa única regida pel criteri d’antiguitat.
 • Paradoxalment aniria contra l’acord de 2019 que absurdament reconeix l’existència de llistes diferenciades sense regulació, però no fa diferències entre interins en borsa regulada.

L’Administració després de donar-hi voltes, s’ha acabat comprometent a passar el llistat de persones afectades de les llistes no regulades la setmana vinent, juntament amb una nova proposta d’inclusió, manifestant que tenen la voluntat de complir l’acord de la setmana passada. 

Per desgràcia el desastrós acord de borsa de 2019, que CCOO vam ser l’únic sindicat que no vam signar, és de facto un absurd obstacle legal pel mal plantejat que va ser.

 

ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI MODIFICAR L’ACORD DE BORSA DE 2019 DE MANERA EXTENSIVA, JA QUE EN EL SEU REDACTAT NO CONTEMPLA LA INCLUSIÓ DE NOU PERSONAL EN BORSA, I TAMPOC COMPTA AMB UN SISTEMA D’ACCÉS.

 

El problema és que alguns sindicats, incapaços de reconèixer públicament que es van equivocar signant l’acord de 2019 perquè significaria donar la raó al que CCOO hem anat defensant durant quatre anys, continuen bloquejant una reforma de l’acord de 2019, la qual cosa al seu torn obliga a realitzar acords parcials ad hoc, un d’ingrés en borsa, un altre de sistema d’accés, que és conjuntural, i fins i tot un altre de modificació parcial de la regulació. 

 

Això seria un error que perpetuaria el despropòsit de l’acord de 2019 que a més va suposar la instauració d’un sistema de diferenciació absurda entre personal interí, amb la coexistència d’una borsa regulada per acord i llistes desregulades sense drets ni acord

 

CCOO durant la negociació de l’acord de la setmana passada vam insistir en la inclusió de les llistes no regulades en la borsa regulada, l’ordenament per antiguitat i l’obertura de la borsa. Una setmana abans de la signatura, també vam presentar en la reunió de grup de Treball del passat 14 de març una proposta escrita de nou acord que integra a tot el personal en la mateixa borsa, amb els mateixos drets (feu clic), establint un sistema d’accés que permeti negociar de manera àgil i ràpida.

En segon lloc, i per donar resposta a la reivindicació de CCOO de poder obrir la borsa per disposar de més persones per cobrir les necessitats actuals i futures, i les carències de personal dels centres penitenciaris, ens informen de la proposta de l’administració de la futura convocatòria per incorporar més persones a la borsa de tècnics especialistes.

La Secretaria de Mesures Penals ens avança que, sota els requisits de participació ordinaris, aquest procés es dividirà en  dues fases:

 1. Fase de concurs: On es valorarien titulacions acadèmiques rellevants, ÀCTIC o equivalent, llengua catalana i llengües estrangeres
 2. Fase de proves (eliminatòries)
 • Prova física (circuit d’agilitat, pressió sobre banc i «course-navette»).
 • Coneixements de llengua (per qui no acrediti nivell)
 • Curs selectiu: dues setmanes amb avaluació teòrica i pràctica

 

Per la prova física, l’Administració informa que ha tingut problemes amb la prereserva al CAR i que ara preveu fer una primera convocatòria al CAR de 300 persones el 27 de maig, i d’altres 300 persones el 8 de juny.

 

CCOO HEM INSISTIT EN L’AVANÇ QUE SUPOSA RESOLDRE UNA IRREGULARITAT DE  4 ANYS QUE HA AFECTAT DE MANERA MOLT NEGATIVA EN ELS SEUS DRETS A MÉS DE 400 TREBALLADORS I TREBALLADORES ESCAMPATS PER LES LLISTES NO REGULADES.

 

CCOO hem insistit que les persones que acabin superant aquest procés s’han d’incorporar en igualtat de drets amb tots els interins/es de la borsa del cos de tècnics especialistes, i que incloure interins/es en la borsa i obrir-la, està implícitament vinculat a un nou acord que modifiqui les clàusules i altres conceptes del desastrós acord de 2019, que encara, avui dia, ho impedeixen.

 

CCOO CONTINUAREM DEFENSANT, COM HEM FEM DES DE 2019, LA NECESSITAT QUE HI HAGI UNA ÚNICA BORSA ORDENADA PER ANTIGUITAT I REGULADA PER UN ACORD NOU QUE MILLORI I CORREGEIXI EL DESASTRE SIGNAT PER ALTRES EL 2019!

 

Finalment, CCOO també hem sol·licitat la pròrroga de tot el personal interí i que es reforcin els centres penitenciaris amb tot el personal disponible.

 

UNA POLÍTICA REAL D’AMPLIACIÓ DE PLANTILLA PASSA PER UNA DE SUBSTITUCIÓ DE TOTES LES INCIDÈNCIES.

 NO ÉS ADMISSIBLE QUE L’ADMINISTRACIÓ CONTINUÏ SOBRECARREGANT D’HORES I ABUSANT DEL PERSONAL PENITENCIARI PER LA INOPERÀNCIA D’ANYS I UNA ABSOLUTA CARÈNCIA DE PREVISIÓ DE DOTACIONS I RECURSOS HUMANS.

Barcelona, 31 de març de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE 31/03/2023 DE BORSA D’INTERINS

US CONTINUAREM INFORMANT!