CURS DE PREPARACIÓ DE L’OPOSICIÓ AL COS TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS GENERALITAT DE CATALUNYA

 

PRIMER GRUP TANCAT!!!!!

 

DAVANT L’ÈXIT DE LES INSCRIPCIONS, NOU GRUP OBERT!!!!

 

*** ONLINE ***

 

 

Preparació de l’oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya

AULA VIRTUAL

INICI: 19-11-2020
FINAL: 11-05-2021

DURADA: 72 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 hores

 

   Afiliats/des

225€

   Nous Afiliats/des

290€

   No Afiliats/des

395€

 

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Afilia’t a CCOO i escull la quota de formació.

 

INSCRIPCIÓ (feu click)

 

 

DESCARREGA LA INFORMACIO DEL CURS AQUÍ

 

 

Informació important

El curs es farà a través de l’aula virtual de la plataforma en dimarts i dijous de 18:00 a 20:00, segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.

Les classes virtuals serviran per incidir en els punts més importants del temari, que correspondran a la última convocatòria publicada, amb la introducció dels canvis normatius que s’han produït en el transcurs d’aquest any.

Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.

A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

En el preu NO estan inclosos els llibres. Les persones que no en disposi i els vulguin adquirir (Adams), hauran de comunicar-ho a la coordinadora del curs que facilitarà la compra o la referència. No es possible la venda dels llibres a persones que no estan inscrites al curs.

Els manuals editats corresponen a l’última convocatòria publicada, i seran substituïts de manera gratuïta sempre i quan hi hagin actualitzacions amb la publicació del temari. Per aquest tràmit caldrà finalitzar el curs.

Els/les alumnes tindran accés a la plataforma les 24h els 7 dies de la setmana amb possibilitat de fer consultes directes al formador. El professor respondrà a les consultes efectuades pels i les alumnes en un termini comprès entre 24 i 48 hores, exclosos caps de setmana i festius.

Les festivitats de Setmana Santa i festius de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes.

Hi haurà una coordinadora del curs, que serà el referent de contacte dels/les alumnes per a totes aquelles qüestions relacionades amb la gestió i que es facilitarà abans de l’inici.

Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

 

Per qualsevol dubte, contacteu amb

Agrupació de personal Penitenciari de CCOO: genepresons@ccoo.cat

Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

 

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en dos terminis: 1er termini: abans de la inscripció al curs 2on termini: al 40% de les hores del curs. El segon serà carregat directament per la Fundació Paco Puerto a la targeta bancària que s’hagi emprat per fer el primer pagament.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

 
 

DESCARREGA LA INFORMACIO DEL CURS AQUÍ

 

 
 
 

Preparar, per superar la prova de coneixements generals i específics de l»oposició a Tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

 

PART GENERAL

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa

Tema 1: La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l’Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.

Tema 2: Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

Tema 3: Principis de l’organització administrativa espanyola. Administració de l’Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.

Tema 4: L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Tema 6: L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col•legiats.

II. L’Administració pública. El dret administratiu

Tema 7: L’administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul•lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.

Tema 8: La revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 9: La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l’expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L’adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.

Tema 10: Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L’administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

III Gestió de recursos humans.

Tema 11: El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col•lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 12: La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L’oferta d’ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 13: Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d’igualtat.

IV Gestió economicofinancera

Tema 14: El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.

Tema 15: El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

PART ESPECÍFICA

Temari. Part específica

Dret penal

Tema 1: El dret penal. Aspectes generals. 1. El dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi Penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l’estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.
Tema 2: El delicte.1. La infracció penal: concepte i classes. Delicte i faltes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius. 2. Els graus d’execució. L’autoria i la participació. 3. Els eximents de la responsabilitat penal.

Tema 3: Les penes. 1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L’extinció de la responsabilitat penal.
Tema 4: Els principals delictes.1. L’homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5: Delictes contra l’Administració pública.1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència. 5. Altres delictes contra l’Administració pública: l’omissió del deure de perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l’exercici de la funció pública: la sol•licitació sexual.

Tema 6: Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals. 1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l’administració de justícia: el fals testimoni, l’obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l’omissió del deure d’impedir delictes o de promoure’n la persecució i l’encobriment. 3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari.

Tema 7: Delictes contra l’ordre públic i altres delictes comesos en l’activitat penitenciària. 1. L’atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència; la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altres delictes contra la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

Tema 8: Dret processal penal: aspectes generals. 1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2. El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal; els actes processals. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.

Tema 9: Els procediments penals. 1. El procediment penal i les seves fases. 2. Els diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per l’enjudiciament ràpid. 3. Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d’apel•lació i de cassació.

Tema 10: Les mesures cautelars penals. 1. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. 2. La detenció i el procediment d’habeas corpus. 3. La presó provisional. 3. La llibertat provisional.

Dret penitenciari

Tema 11: Origen i finalitat de la pena de presó.1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats a l’art. 25.2 de la constitució: la resocialització.

Tema 12. El dret penitenciari. 1. Concepte, continguts i fonts. 2. La normativa penitenciària vigent: fonts estatals i catalanes. 3. Breu referència a l’evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: crisi de l’ideal resocialitzador; compliment íntegre i efectiu de les penes. 4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les nacions Unides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d’Europa (regles penitenciàries europees).

Tema 13: L’activitat penitenciària en el marc autonòmic. 1. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària. 2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació a l’estatut de Catalunya de 2006. 3. Estructura orgànica de l’administració penitenciària a Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

Tema 14. La relació jurídica penitenciària. 1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures dels interns.

Tema 15: El règim penitenciari: organització general. 1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. 3. Informació, queixes i recursos dels interns. 4. Participació dels interns en les activitats dels establiments. 5. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 16: El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància. 1. La seguretat exterior. Competències i finalitats. 2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

Tema 17: El règim dels establiments penitenciaris. 1. Classificació dels diferents tipus d’establiment i les seves característiques al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.

Tema 18: El tractament penitenciari (I) 1. Concepte, finalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació de l’intern. 3. La classificació en graus de tractament. 4. El denominat “període de seguretat”. 5. Efectes de la classificació.

Tema 19: El tractament penitenciari (II). 1. Els programes de tractament: mètodes, activitats i elements del tractament. 2. Les activitats de formació, cultura i esport. 3. El treball penitenciari: principals trets característics. 4. Especificitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional i a la reinserció sociolaboral al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 5. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Tema 20: Sortides i relacions amb l’exterior. 1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. 2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.

Tema 21: La posada en llibertat dels reclusos 1. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. 2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat definitiva i l’assistència postpenitenciària.

Tema 22: Formes especials d’execució 1. Formes especials d’execució de la pena de presó: diferents tipus d’internament. 2. L’execució de la pena de localització permanent.

Tema 23: Les prestacions de l’Administració penitenciària al Reglament penitenciari i al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 1. L’assistència sanitària. 2. La higiene i l’alimentació. 3. L’educació als centres penitenciaris. 4. Els serveis socials en l’àmbit d’execució penal. 4. L’assistència religiosa.

Tema 24: El règim disciplinari. 1. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel•lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de les sancions. 5. Les recompenses.

Tema 25: El control de l’activitat penitenciària: el jutge de vigilància penitenciària. 1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions.

Tema 26: L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (I). 1. Estructura. 2. Òrgans col•legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i normes de funcionament. 3. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris. Funcions.

Tema 27: L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (II). 1. El personal al servei de l’administració penitenciària al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya: disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. 2. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris.

Tema 28: 1. La Unitat de gestió penitenciaria: funcions. 2. L’expedient personal de l’intern: estructura i documentació que l’integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. 3. Gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciaria de l’intern. 4. La unitat de gestió de recurso humans.

Tema 29: 1. El funcionament administratiu de l’àmbit de règim interior: redacció d’informes de fet, de recomptes i d’altres. 2. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. 3. Obtenció i classificació dels dactilogrames.

Tema 30: 1. La unitat de gestió econòmica. 2. Principis generals del règim econòmic dels establiments penitenciaris. 3. Règim patrimonial. 4. La gestió dels economats, cafeteria i cuina. 5. La gestió econòmica administrativa de les despeses d’alimentació i del vestuari, equip i estris dels/de les interns/es. 6 La custòdia dels objectes de valor i el peculi dels/de les interns/es.

Criminologia

Tema 31: 1. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris. 2. Les teories abolicionistes i el dret penal mínim. 3. El model de justícia restauradora. 4. El model de justícia juvenil. 5. Noves formes de delinqüència. 6. La delinqüència organitzada. 7. La delinqüència econòmica o de coll blanc. 8. Ladelinqüència terrorista.

Tema 32: 1. El procés i els mecanismes de socialització. 2. Els agents de socialització. 3. Adaptació i desviació social. 4. El comportament antisocial i la carrera delictiva. 5. Marginació, conflicte i criminalitat. 6. Dades i característiques de la població penitenciaria a Catalunya. Els joves, els estrangers i les dones.

Psicologia

Tema 33: Teories explicatives de la conducta delictiva.1. Biològiques. 2. Psicològiques. Especial referència al model d’aprenentatgesocial. 3. Sociològiques. 4. Teories integradores.

Tema 34: Programes d’intervenció a la presó. 1. Tractament de les conductes addictives. 2. Tractament amb delinqüents sexuals. 3. Tractament amb delinqüents violents. 4. Tractament dels delictes de violència domestica. 5. Els programes motivacionals. 6. Els efectes de la intervenció sobre la reincidència.

 

DESCARREGA LA INFORMACIO DEL CURS AQUÍ