CURS DE PREPARACIÓ DE L’OPOSICIÓ AL COS TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS GENERALITAT DE CATALUNYA

CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES EN SERVEIS PENITENCIARIS

INICI 1 DE JUNY DE 2021!

 

CONTACTE:

Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO

genepresons@ccoo.cat

Fundació Paco Puerto

fppuerto@ccoo.cat

 

Preparació de l’oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya

   Afiliats/des

130 €

   Nous Afiliats/des

195 €

   No Afiliats/des

300 €

 

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Afilia’t a CCOO i escull la quota de formació.

 
 

PÀGINA D’INSCRIPCIÓ (feu click)

 

Informació important

 

El curs es farà a través de l’aula virtual de la plataforma els dimarts i dijous de 18:00 a 20:00, segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.

Les classes virtuals serviran per incidir en els temes més importants del temari:

Part General: 7, 8 i 9

Part Específica: De l’1 al 10, del 14 al 21, 24 i 25

Excepcionalment, hi haurà classe els dimecres 14, 21 i 28 de Juliol. En aquestes sessions es repassaran els temes no inclosos en el llistat anterior.

Les classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.

A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

En el preu NO estan inclosos els llibres. Les persones que no en disposi i els vulguin adquirir (Adams), hauran de comunicar-ho a la coordinadora del curs que facilitarà la compra o la referència. No es possible la venda dels llibres a persones que no estan inscrites al curs.

Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

 

Per qualsevol dubte, contacteu amb

Agrupació de personal Penitenciari de CCOO

genepresons@ccoo.cat

Fundació Paco Puerto

fppuerto@ccoo.cat

 

 

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

 

Preparar, per superar la prova de coneixements generals i específics de l»oposició a Tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya..
 

PART GENERAL

 

Tema 1
Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d’accés als serveis públics i a la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

Tema 2
El dret a la protecció de les dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.

Tema 3
Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4
L’organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d’autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i tipologia de competències. L’organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.

Tema 6
La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7
L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. La competència administrativa: concepte, titularitat i exercici.

Tema 8
El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via
administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura, cicle pressupostari i control.

Tema 9
La funció pública: les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 10
Els drets i deures dels empleats públics. El codi de conducta dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 

PART ESPECÍFICA

 

I. Dret penal

Tema 1
El dret penal. Aspectes generals
1. El dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l’estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.

Tema 2
El delicte
1. La infracció penal: concepte i classes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius. Delictes greus, delictes menys greus i delictes lleus. 2. Els graus d’execució. L’autoria i la participació. 3. Els eximents de la responsabilitat penal.

Tema 3
Les penes
1. Les penes al Codi penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L’extinció de la responsabilitat penal. 5. Presó permanent revisable.

Tema 4
Els principals delictes (1)
1. L’homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5
Els principals delictes (2)
1. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral. 2. Les falsedats: falsedat comesa per autoritat o funcionari/ària públic/a. 3. Delictes contra l’ordre públic: referència als atemptats contra l’autoritat, els seus agents i funcionaris/àries públics/públiques i de la resistència i la desobediència.

Tema 6
Delictes contra l’Administració pública
1. La prevaricació dels/de les funcionaris/àries públics/públiques. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència i denegació d’auxili. 5. Altres delictes contra l’Administració pública: l’omissió del deure de perseguir delictes i abandó de destinació; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l’exercici de la funció pública: la sol·licitació sexual.

Tema 7
Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals
1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l’Administració de justícia: el fals testimoni, l’obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l’omissió del deure d’impedir delictes o de promoure’n la persecució i l’encobriment. 3. Delictes comesos pels/per les funcionaris/àries públics/públiques contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari.

Tema 8
Dret processal penal: aspectes generals
1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2. El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.

Tema 9
Els procediments penals
1. El procediment penal i les seves fases. 2. Els diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal del jurat, el procediment abreujat, judici sobre delictes lleus i el procediment per l’enjudiciament ràpid. 3. Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d’apel·lació i de cassació.

Tema 10
Les mesures cautelars penals
1. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. 2. La detenció i el procediment d’habeas corpus. 3. La presó provisional. 4. La llibertat provisional.

II. Dret penitenciari

Tema 11
Origen i finalitat de la pena de presó
1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats a l’article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social.

Tema 12
El dret penitenciari
1. Marc legal en matèria penitenciària: les referències en la Constitució espanyola. 2. La Llei orgànica general penitenciària. 3. Reglament penitenciari. 4. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.

Tema 13
L’activitat penitenciària en el marc autonòmic
1. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l’Estatut d’autonomia. 2. El sistema penitenciari català: organització i estructura. 3. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

Tema 14
La relació jurídica penitenciària
1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets dels/de les interns/ernes (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures dels/de les interns/ernes.

Tema 15
El règim penitenciari: organització general
1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. 3. Informació, queixes i recursos dels/de les interns/ernes. 4. Participació dels/de les interns/ernes en les activitats dels establiments.
5. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 16
El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància
1. La seguretat exterior. Competències i finalitats. 2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

Tema 17
El règim dels establiments penitenciaris
1. Classificació dels diferents tipus d’establiment i les seves característiques al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.

Tema 18
El tractament penitenciari (I) i altres formes especials d’execució
1. Concepte, finalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació del/de la intern/a. 3. La classificació en graus de tractament. 4. El principi de flexibilitat. 5. El denominat “període de seguretat”. 6. Formes especials d’execució de la pena de presó: diferents tipus d’internament. 7. L’execució de la pena de localització permanent.

Tema 19
El tractament penitenciari (II)
1. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements del tractament. 2. Programa individual de tractament. 3. Les activitats de formació, cultura i esport. 4. El treball penitenciari: el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i el model FOI (formació, ocupació, inserció). 5. Sistema d’avaluació i motivació.

Tema 20
Sortides i relacions amb l’exterior
1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. 2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.

Tema 21
La posada en llibertat dels/de les interns/ernes
1. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment. 2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat i excarceració. 4. Assistència postpenitenciària.

Tema 22
Codi ètic i drets humans
1. Ètica i funció penitenciària. 2. Concepte d’ètica penitenciària. 3. Drets humans i intervenció penitenciària. 4. Codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya.

Tema 23
Les prestacions de l’Administració penitenciària
Les prestacions de l’Administració penitenciària al Reglament penitenciari i al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 1. L’assistència sanitària. 2. La higiene i l’alimentació.
3. L’educació als centres penitenciaris. 4. Els serveis socials en l’àmbit d’execució penal. 5. L’assistència religiosa.

Tema 24
El règim disciplinari
1. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de les sancions. 5. Les recompenses.

Tema 25
El control de l’activitat penitenciària i els recursos contra les seves resolucions
El control de l’activitat penitenciària: el jutge de vigilància penitenciària. 1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions.

Tema 26
L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya
1. Estructura. 2. Òrgans col·legiats. 3. Òrgans unipersonals. 4. El personal al servei de l’Administració penitenciària a Catalunya: disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. 5. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris.

Tema 27
El règim administratiu dels establiments penitenciaris (I)
1. La unitat de gestió penitenciària: funcions. 2. L’expedient personal del/de la intern/a: estructura i documentació que l’integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. 3. Gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciària del/de la intern/a. 4. La unitat de gestió de recursos humans.

Tema 28
El règim administratiu dels establiments penitenciaris (II)
1. El funcionament administratiu de l’àmbit de règim interior: recomptes i d’altres. 2. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. 3. La redacció de la informació: tipus de document i normes bàsiques de l’elaboració del document. 4. La recollida de proves i cadena de custòdia.

Tema 29
El règim econòmic dels establiments penitenciaris
1. La unitat de gestió econòmica. 2. Principis generals del règim econòmic dels establiments penitenciaris. 3. Règim patrimonial. 4. La custòdia dels objectes de valor i el peculi dels/de les interns/ernes.

III. Criminologia

Tema 30
La seguretat als centres penitenciaris
1. La seguretat en els establiments penitenciaris. Seguretat exterior i seguretat interior. Seguretat estàtica i seguretat dinàmica. 2. Sistemes de control del personal autoritzat a accedir als establiments penitenciaris. 3. Trasllats d’interns/ernes en situació d’urgència. 4. Procediment d’actuació davant situacions d’agressivitat sobtada dels/de les pacients ingressats/ades a les unitats de psiquiatria dels establiments penitenciaris. 5. Escorcolls i aplicació de mitjans de control adequats i garanties que han de presidir els escorcolls en les cel·les dels/de les interns/ernes.

Tema 31
Delinqüència i noves tipologies
1. Delinqüència: conceptes bàsics. 2. Models d’intervenció en la rehabilitació de delinqüents. 3. La delinqüència organitzada. La delinqüència econòmica. La delinqüència terrorista. La ciberdelinqüència. Delictes de trànsit.

Tema 32
Avaluació del risc de reincidència
1. L’avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. 2. Avaluació i gestió del risc: RisCanvi.

IV. Psicologia

Tema 33
El model d’intervenció dirigit a les necessitats dels individus
1. La necessitat d’intervenir amb delinqüents. 2. Bases conceptuals i teòriques sobre la intervenció amb delinqüents. 3. El model d’intervenció dirigit a les necessitats dels individus.
4. Objectius psicoeducatius. 5. Estructura de la intervenció.

Tema 34
Eines eficaces de comunicació
1. Escolta activa: fases, recursos i nivells. 2. Assertivitat: la comunicació assertiva. 3. La negociació. 4. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacífica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació.