REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 27/10/21

 

 

EL DIÀLEG HA D’ANAR ACOMPANYAT DE CONTINGUT REAL PERQUÈ SI NO ÉS AIXÍ, ES QUEDA EN SIMPLE XERRAMECA

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, en unió de la resta de sindicats representatius ens hem reunit avui 27 d’octubre amb l’Administració en la primera comissió de seguiment de la nova cúpula del departament.

 

 

CONCURSOS I OPOSICIONS

 

La subdirectora general de RR.HH del departament inicia la reunió donant resposta als diferents processos en curs i previstos plantejats per CCOO:

 

Concurs comandaments C.P. Puig de les Basses (JU014) i concurs actual comandaments:

La junta de mèrits es va reunir el dilluns 25 d’octubre i estan revisant les darreres al·legacions en referència als incidents de sentència, que han sigut recorreguts. Comenten que la decisió que es prengui pot acabar afectant el concurs de comandaments actual i que per aquest motiu estan esperant a resoldre per continuar.

CCOO manifestem que molta gent està en espera i que cal que agilitzin ja els tràmits, comprometent-se a complir els terminis que s’anuncien. No pot ser que cada procediment s’eternitzi anys per culpa del mal funcionament de l’Administració.

La subdirectora general de RR.HH. confirma que no pot donar una data ni si es resoldrà abans de 2022.

 

Concurs de trasllats de tècnics especialistes:

L’Administració confirma que va rebre la proposta de CCOO i d’un altre sindicat. La subdirectora ha urgit als sindicats UGT, CATAC i CSC a enviar les seves propostes per poder iniciar la negociació de les bases.

CCOO hem demanat que, tenint en compte el nombre de litigis que habitualment s’obren en cada procediment, se’ns convoqui com més aviat millor per tal d’iniciar el concurs de forma paral·lela a l’oposició, ja que el concurs de trasllats legalment ha de resoldre’s abans de l’oposició.

L’Administració ha insistit que els sindicats que encara no ho han fet, presentin la documentació o manifestin la seva conformitat, indicant que ben aviat ens convocaran per negociar les bases.

 

Futur concurs de comandaments intermedis i futura oposició de tècnics especialistes:

CCOO hem insistit a iniciar les negociacions de les bases del concurs de comandaments intermedis ja, perquè tan bon punt es resolgui el concurs de comandaments es pugui iniciar el de comandaments intermedis en tots els àmbits.

CCOO afegim que aquest procés seria un requisit previ a resoldre per la publicació de la futura oferta publica per tècnics especialistes, llevat que ampliïn el nombre de places.

L’Administració, excusant-se, respon que estan tractant de resoldre multitud de processos simultàniament i que faran el possible per respectar el calendari previst.

 

Afectació darrera sentència del concurs-oposició de psicòlegs/es:

l’Administració manifesta que no és un nou procés, sinó que es retrotrau a la fase de meritació, i que per tant no realitzaran un nou acte públic. Tampoc confirmen res.

 

 

CONTINUITAT DELS INTERINS, SERVEIS EXTRAORDINARIS I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

Amb relació a l’oferta de llocs a cobrir d’interior a Mas d’Enric, l’Administració comenta que ja no queden sol·licituds de les presentades a principi d’any i que han ofert al personal del mateix centre l’opció de cobrir els llocs en comissions de serveis. En cas que els llocs es quedin sense cobrir, s’oferiran al personal interí de la borsa de tècnics especialistes que encara no ocupen vacants.

 

Renovació del personal interí:

L’Administració manifesta que dels 270 darrers interins que tenien en servei actiu, han assignat 35 interins/es a llocs vacants i ben aviat esperen oferir a 17 persones més.

L’Administració concreta que entre uns moviments i d’altres queden 242 interins/es en substitucions i de reforç als que pretenen ranquejar per mèrits.

L’Administració ens informa que aquest 31 d’octubre han esgotat els recursos econòmics de què disposaven per cobrir substitucions i que no prorrogaran prop de 100 treballadors/es.

 

CCOO exigim la continuïtat i la cobertura de totes les incidències, com serveis finalistes, el Govern de la Generalitat es va comprometre i ha de prestar el servei.

 

DIEM NO ALS SERVEIS EXTRAORDINARIS I LES HORES EXTRES

 

CCOO manifestem que en la major part dels centres penitenciaris s’estan buscant i confeccionant llistes de voluntaris i s’estan imposant ampliacions de jornades per necessitats de servei i denegant permisos. Si a més ara acomiaden a un centenar de treballadors/es, la prestació del servei corre un autèntic perill, a més de les afectacions que puguin derivar de forma negativa en els drets dels treballadors/es. Si necessiten diners que pressionin on calgui i contractin al personal disponible que tenim.

 

SENSE EL PERSONAL NECESSARI POSARAN EN PERILL LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS!

 

L’Administració explica que està en diàleg amb les direccions dels centres, que estudiaran la situació, i s’excusa en un presumpte elevat nombre de baixes.

 

CCOO EXIGIM LA COBERTURA DE TOTES LES INCIDÈNCIES EN TOTS ELS CENTRES!

 

L’Administració es compromet a la petició de CCOO de negociar la unificació de les diferents borses i/o llistes de treballadors/es:

Arribats aquest punt CCOO diem prou i exigim una reunió urgent per negociar un nou Acord que esmeni les aberracions que van signar l’Administració i la resta de sindicats. Una modificació de la borsa de tècnics especialistes inútil i incapaç d’unificar a tots els interins/es.

CCOO exigim que es ranquegi per serveis prestats. L’antiguitat ha de ser el criteri únic. Fa mesos que denunciem l’abandonament i l’incompliment de condicions laborals de les darreres incorporacions de personal, que han anat prorrogant i ranquejant mitjançant obscurs processos fora de l’empara de qualsevol regulació.

 

L’Administració ens dóna la raó i manifesta que convocarà a la part social per tal de negociar la unificació a una única borsa de tècnics especialistes. 

 

Especial casuística dels centres penitenciaris oberts: 

CCOO manifestem l’especial problemàtica de carència de personal que es dóna en els centres oberts catalans, sobre massificats i amb implementació de programes, com el CIMO, que s’estan aplicant sense tenir els recursos humans adients, ni materials, ni estructurals.

L’Administració reconeix que l’afectació dels centres petits és especialment greu, i afirma que ho tractaran amb les diferents direccions.

CCOO manifestem estar farts de sentir excuses i exigim que es convoqui reunió especifica del Grup de Medi Obert, per fixar un model real i tangible. També sol·licitem que assisteixin els responsables de tractament a les reunions.

Fa anys que sentim la cantarella de què es vol donar el pes al medi obert i els mitjans per potenciar-lo, i això és absolutament fals.

 

 

CRITERIS RESTRICTIUS D’ANUL·LACIÓ DE PERMISOS EN EL PHPT

 

CCOO hem denunciat l’aplicació en el PHPT de criteris restrictius en matèria d’anul·lació de permisos per assumptes propis, compensació de festius i vacances, ja que es denega de manera sistemàtica la seva anul·lació o canvi d’acord amb criteris completament arbitraris i contingents.

CCOO hem defensat que les peticions de permisos i vacances poden anul·lar-se d’acord amb la llei de procediment administratiu, tal com s’ha fet sempre, i que això no pot dependre de les dimensions d’un centre, que sembla que contra més petit és, més restriccions s’apliquen i més «imaginatives» són, com per desgràcia ocorre des de fa temps en el PHPT.

L’Administració contesta que tenen sentències que avalen que mentre es gaudeix d’un permís per assumptes propis o compensació de festius, no és aplicable un altre permís, inclòs el de defunció o hospitalització.

CCOO li hem recordat que s’està denegant l’anul·lació de permisos concedits però NO gaudits encara, i que això no ho avala cap sentència, que fins i tot ni tan sols és de l’àmbit social, sinó del laboral, i fins i tot CCOO hem exposat motivadament com altres col·lectius de serveis finalistes i essencials, com el de mossos SÍ poden fer-ho.

No sols és el cas del PHPT sinó també del C.P Lledoners, on no s’autoritzaven els permisos de matrimoni encara que es demanessin amb mig any d’avançament, i que va ser portat per CCOO davant el síndic de greuges, que va resoldre contra l’actuació arbitrària de l’administració.

L’Administració ha contestat que s’informaran del que està succeint en el PHPT i analitzaran la situació.

 

 

CRITERIS RESTRICTIUS DE “TEMPS INDISPENSABLE”

 

Al juny de l’any passat CCOO ja van denunciar a la comissió de seguiment una nota de la Subdirecció de RR.HH. sobre absències justificades que introduïa noves restriccions (feu clic). Segons la nota, si es vol gaudir del temps de trasllat, cal fitxar a l’entrada i a la sortida. En cas que no es fitxi l’entrada o a la sortida, només hi haurà un màxim de mitja hora i la resta ha de compensar-se amb hores d’assumptes propis i de compensació de festius. No és el que diu la instrucció 1/2019 de Funció Pública, especialment en els punts 5.1 o 5.2, i que de facto queda modificada per la nota informativa, la qual cosa normativament és una barbaritat.

CCOO vam manifestar i fer constar en l’acta d’aquesta reunió que el contingut de la nota era matèria de negociació, ja que afectava condicions laborals, per la qual cosa no podia regular-se de manera unilateral, i demanem la suspensió de la nota i la volta als criteris anteriors.

Avui CCOO novament hem recordat i posat en relleu el contrasentit de la nota, que és necessària la seva suspensió i que si l’administració vol establir criteris nous, cal emprendre un procés de negociació previ.

 

 

COBRAMENT DE LA PAGA EXTRA DE 2014

 

Respecte la recuperació de la paga extra de 2014, el cobrament de la qual al 100% va ser aconseguida per CCOO la setmana passada i que es cobrarà amb la nòmina de novembre a la fi d’aquest mes, CCOO hem preguntat si el personal que ja no està al servei de la Generalitat, per jubilació o una altra causa, la cobrarà d’ofici.

L’Administració contesta que efectivament es pagarà d’ofici en el compte bancari en la qual el treballador/a cobrava la seva nòmina quan va ser baixa al sistema. En cas d’haver canviat el compte, caldrà contactar amb la Subdirecció d’RR.HH. i Econòmics de la Secretaria de Mesures Penals per a facilitar les dades noves.

 

 

GAUDIMENT DEL PERMÍS PER EXAMEN PER A l’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

El dijous 21 d’octubre de 2021, el subdirector general d’RR.HH de la secretària de Mesures Penals va publicar una nota informativa on s’estableixen criteris restrictius de gaudiment del permís per examen, que s’oposen per complet al defensat per CCOO en la reunió de Mesa Sectorial del passat dilluns 18 d’octubre.

CCOO vam contactar el mateix dijous i divendres passats de manera intensa amb la subdirecció general de recursos humans i la secretaria perquè reconsideressin aquesta interpretació, i avui hem tractat també el tema durant la reunió.

 

CCOO DEFENSEM QUE LA INTERPRETACIÓ DE L’ARTICLE 48.d DE L’EBEP ÉS CLARA.

 

Aquest article diu que cal concedir tot el dia en cas d’«exàmens finals i proves definitives d’aptitud». La prova del dia 13 de novembre és clarament una prova definitiva d’aptitud, ja que és definitiva en funció que determina el resultat de tota l’oposició.

CCOO hem atacat la interpretació de l’administració en la nota que hem qualificat no sols com a restrictiva, sinó també com tremendament injusta, ja que ni tan sols aplica els criteris utilitzats en l’oposició d’educadors socials de l’àmbit penal, on se’ls va concedir el torn de nit anterior a la prova des de les 00.00 hores.

CCOO hem denunciat de falta de sensibilitat per part d’una administració que vol forçar 40 treballadors a enfrontar-se a una prova crucial per al seu futur després de 18 hores de treball continuat.

L’Administració, si bé inicialment es va enrocar en la seva posició inicial de defensa de la desafortunada nota, davant l’argumentació de CCOO finalment ha acceptat sotmetre-la a una última revisió.

CCOO els hem sol•licitat que no es demorin.

 

 

CONTRACTE DE NOU VESTUARI

 

CCOO hem preguntat sobre la situació del contracte de nou vestuari.

L’Administració contesta que ha rebut centenars de preguntes tècniques per part d’empreses interessades i s’ha procedit a una revisió d’alguns aspectes tècnics i de les ISO a aplicar.

El 9 de novembre es tancarà el termini perquè les empreses lliurin mostres i després s’emetrà un informe, que s’espera acabar a la fi del mateix mes, que permeti a la Mesa convocar el concurs.

L’adjudicació està prevista realitzar-la al gener com molt aviat i tres mesos després s’haurien de començar a rebre les primeres peces.

CCOO hem sol·licitat de nou que s’enviïn peces als centres per a comprovar tallatge i no repetir errors del passat, on es van lliurar peces amb talles menors del llistat o es van usar llistes de tallatge del personal completament desactualitzades.

 

Finalment CCOO hem recordat de nou a l’Administració la necessitat ineludible de reunir el Grup de Treball i tractar de manera immediata els temes d’importància per al nostre col·lectiu

 

  • La jubilació anticipada, que l’administració es va comprometre de manera clara a tractar amb rapidesa.
  • Derogació o modificació del protocol introduït per la circular 2/2021
  • La integració del PRP en el complement específic.
  • Nou acord de condicions laborals
  • L’establiment de les provisions provisionals de tractament i de comandaments intermedis que permetin bandejar la selecció a dit via ATRI
  • Regulació del teletreball en l’àmbit penitenciari.

Sense oblidar altres temes com per exemple el pagament d’ofici de la diferència salarial per personal que presti serveis per necessitat en una categoria amb més retribucions (Ex: GAMP que fa tasques per necessitats de servei de GAMV o similars).

Barcelona, 27 d’octubre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 27/10/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!