CCOO DEMANA ACABAR AMB LA UTILITZACIÓ PARCIAL D’ATRI

CCOO EXIGEIX QUE ES CONVOQUIN ELS CONCURSOS  DE COMANDAMENTS A TOTES LES ÀREES I ACABAR AMB ELS NOMENAMENTS “ A DIT” MITJANÇANT EL PORTAL ATRI

L’Acord de pròrroga 2014/2015 preveia a l’apartat 3 el compromís del Departament de Justícia de convocar els concursos de mèrits d’auxiliars d’institucions penitenciaries, tècnics especialistes, diplomats i concursos específics per a llocs de treball de comandament dels Centres Penitenciaris.

La Sentència 294/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona VA CONDEMNAR  l’Administració a convocar totes les places de comandament intermedi a les àrees de règim interior, rehabilitació i administració. El jutge va estimar que l’existència de processos judicials sobre el concurs de comandaments de 2008 no podia servir d’ excusa a l’Administració per eludir els procediments de provisió de llocs de treball i mobilitat dels funcionaris. A més aquest concurs es va resoldre definitivament mitjançant la Resolució JUS/319/2017, de 22 de febrer.

El mes de març de 2016 es va resoldre el concurs general i es va anunciar la pròxima convocatòria del procés de promoció del D al C. L’Administració, a la darrera comissió de seguiment, va “anunciar” la convocatòria de concursos específics de mèrits pel primer trimestre de 2018. Tanmateix la selecció “ discrecional” de cobertura de vacants (ATRI) a través dels procediment d’encàrrec de funcions, sota criteris arbitraris continua assignant “a dit” places de CRIMO, CAP DE SERVEI, Cap de programes d’atenció especialitzada, CAP de negociat, Encarregat d’àrea administrativa etc…

CCOO va posar de manifest al Director General de Serveis Penitenciaris el nostre absolut desacord amb un sistema de provisió i selecció de personal que no observava els principis de mèrit, capacitat, publicitat i transparència i que promocionava “a dit”als candidats, oferint-los una promoció professional “a mida” i  vulnerant la promoció de la resta de treballadors.

L’assignació de places vacants a “dit” no és admissible  ja que vulnera el dret d’accés a la Funció Publica en condicions d’igualtat i vulnera el dret a la promoció interna dels treballadors, doncs els serveis prestats amb caràcter provisional en un lloc de superior categoria puntuaran en un futur com a antiguitat en el lloc de treball en el moment que es proveeixi la plaça de manera definitiva i com que la cobertura provisional  es perllonga en el temps més enllà dels 6 mesos, la persona que més temps ocupa la vacant més probabilitat té de “ guanyar-la” de manera definitiva.

Aquesta mala praxi ha estat durant molt temps mantenint les xarxes “clientelars” del sistema i vulnerant el drets de tots els treballadors. Els aspirants a cobrir aquestes vacants queden en situació d’indefensió jurídica ja que l’opacitat del sistema impedeix fonamentar cap reclamació amb “garanties”. Aquest sistema justifica els tractes de privilegi , desmotiva la plantilla  i abona  el “mal clima” de treball als centres.

CCOO denúncia aquesta mala praxi i considera aquest sistema contrari a la Llei de la transparència, a la normativa de Funció Pública i  a l’informe per la millora de l’Administració Pública que consta a l’ Oficina Antifrau i que fou emés per experts independents l’any 2013 amb la finalitat d’acabar amb les xarxes “clientelars”, les corrupteles i millorar el funcionament i la transparència en l’àmbit de la Funció Pública.

Demanem als responsables del Departament de Justícia que compleixin estrictament la normativa de Funció Pública, les sentències judicials i la Llei de la transparència i que deixin d’utilitzar el portal ATRI per a fer falses (amb un resultats predeterminats) convocatòries de vacants,  sota el pretext de necessitat i urgència, que no estan en cap cas motivades i que afavoreix la continuïtat d’un sistema opac i “corrupte”.

Demanem que es convoquin totes les vacants i que la selecció s’ajusti als principis de mèrit i capacitat real.

Demanem l’eliminació de les entrevistes, que també justifiquen assignacions arbitràries de les places i

Demanem, finalment, un sistema transparent, legal i  objectiu per a tothom.

Barcelona, 24 de juliol de 2017

Agrupació de Personal

Penitenciari de CCOO