PUBLICAT EL TEMARI DE LA PART ESPECÍFICA DE L’OPOSICIÓ DE EDUCADORS

RESOLUCIÓ GAH/215/2018, de 15 de febrer, per la qual s’aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.

 El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s’ha d’inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l’adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s’han d’ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l’Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

La Llei 24/2002, de 18 de novembre, va crear l’especialitat d’educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública disposa que una de les dades essencials que han de contenir les bases d’una convocatòria és el programa (temari) sobre el qual han de versar les proves selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què s’hagi publicat.

En aquest sentit, la Resolució GRI/2926/2003, de 25 de setembre, publicada en el DOGC núm. 3979, de 2 d’octubre de 2003, va aprovar i fer pública la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat, educació social.

Vist el temps transcorregut, és necessari actualitzar la part específica del temari, afegint-hi diversos temes i modificant el contingut d’altres, amb la finalitat de garantir la correcta preparació i els coneixements necessaris per dur a terme les tasques encomanades, per la qual cosa es considera oportú aprovar l’actualització de la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat, educació social, i fer-ne la deguda publicitat.

Atès el que disposa la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació de competències, i d’acord amb les competències que m’atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar i fer pública la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat, educació social, que figura en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Deixar sense efecte la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat, educació social, aprovada per mitjà de la Resolució GRI/2926/2003, de 25 de setembre, i publicada en el DOGC núm. 3979, de 2 d’octubre.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.