REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ CP BRIANS 2 20.02.18

Amb data d’avui ens ha convocat la direcció del centre per tractar els punts següents asistint a la reunió la direcció de centre i, per la part social, CCOO, CSIF, CATAC i UGT.

Concursillo

S´inicia la reunió amb la informació que transmet la direcció del centre ,en concret, el llistat de places que s´ofereixen pel col·lectiu GAMP ,  oficines, GAMV i CUSIS/CAF.

Pel que fa a les places prestacionals , el centre ofereix 15 places provisionals i 8 vacants entre els tres torns (M/T/CS)

La direcció informa que esta aplicant la circular 2/2008 de la Secretaria general de Serveis Penitenciaris sobre el “concursillo” i que no ha rebut ”indicacions” de la DG sobre el personal traslladat forçosament de la Model, e informen que aquests també han de concursar.

Donada la intenció de la direcció del centre de no considerar que els funcionaris traslladats tenen plaça definitiva en una àrea concreta prestacional (lo mateix que ha passat amb la direcció de B1) l’agrupació de Presons de CCOO trasllada aquest problema a la Direcció General.

Els acords signats estan per complir-los. Les conseqüències del tancament de la model les ha d’assumir l’administració, no la plantilla dels diferents centres penitenciaris.

Tanmateix, des de el nostre sindicat, SEMPRE es vetllarà que les decisions que es prenguin siguis les coherents, legals, i que no suposin cap perjudici per la TOTALITAT del col·lectiu.

 

Títols transport funcionaris cap de setmana

CCOO informa a la direcció del centre que els funcionaris de cap de setmana no poden adreçar-se a la Oficina de Gestió Econòmica per que els abonin els títols de transport ja que la mateixa esta tancada. Després de les gestions realitzades a la DG per resoldre aquest problema que es planteja a tots els centres penitenciaris demanem a la direcció quin circuit han de seguir els funcionaris del CP Brians2 per rebre l’abonament dels mateixos.

La Direcció informa que, a partir d’aquest cap de setmana, dits funcionaris es podran adreçar als funcionaris de Peculi entre les 19:00 h i les 20:30 hores per entregar els títols de transport i els faran arribar a Gestió Econòmica, una vegada efectuats els tràmits per validar-los, a la setmana següent, els funcionaris de peculi lliuraran l’import corresponent als funcionaris mitjançant la signatura d’un rebut.

 

Procediment de Mediació al CP Brians2

CCOO porta, en solitari, aquest punt de l’ordre del dia afirmant que es necessari un procediment de mediació per resoldre conflictes interpersonals que no siguin objecte de procediments disciplinaris. En aquest sentit manifestem que en el procediment de medicació, indicador de problemàtiques d’indole psico-social, falta, al nostre entendre, transparència e informació als òrgans competents en aquesta matèria (Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Comitè de Seguretat i Salut, Delegats de Prevenció).

Una de les peces claus per abordar aquests problemes es la realització de la Avaluació de Riscos Psicosocials, avaluació que no s’ha fet en aquest centre de treball inaugurat ja fa deu anys.

Davant de la voluntat de la Direcció d’aplicar aquest procediment en aquestes condicions i amb aquestes mancances CCOO informa que portarà el tema al Comitè de Salut Laboral.

Traslladem a tota la plantilla que, si algú vol iniciar aquest procediment, pot demanar l’assessorament dels nostres delegats de prevenció o delegats de personal del centre.

 

Obertura del DAE

CCOO demana, en solitari, informació sobre la obertura d’aquest departament, informant a la Direcció que no hi ha suficients funcionaris en el torn de nit per assumir aquesta unitat i que s’haurien de plantejar augmentar les dotacions de les guàrdies per tal de cobrir tots els serveis nocturns tenint en compte el 25% de lliurança i les absències sobrevingudes (baixes i altres tipus de permisos)

La direcció manifesta que ho te en compte i que no obriran aquesta unitat sense la arribada de nous efectius.

 

Vehicles subministres

De nou en solitari CCOO manifesta la seva preocupació per la falta de manteniment del vehicles de l’àrea de subministres i, en concret, de la carretilla elevadora “toro” que te la roda de tracció llisa, la qual cosa ha originat incidents. Transmetem a la direcció que els vehicles que no estiguin en condicions operatives al 100 x 100 siguin retirats del servei, per seguretat dels treballadors i dels operaris dels mateixos.

La direcció informa que avui mateix s’està procedint a la substitució de la roda de la carretilla elevadora i que del manteniment dels vehicles s’encarrega l’empresa ATRIAM i que, encara que consideren que aquest manteniment es deficitari (no fan manteniment preventiu sinó correctiu) es el que “hi ha” fins mitjans de 2019, data en que s’acaba dit contracte de manteniment.

 

Àrea de descans

CCOO, i la resta de sindicats, informem a la direcció de la falta de microones i torradores a la zona de descans de la cafeteria interior (electrodomèstics espatllats), així com la falta de taules i cadires pel volum de persones que fa us de la mateixa.

La direcció diu que no te constància d’aquests fets i es compromet a demanar la substitució dels aparells espatllats “a veure que arriba i quan”. Es una pena que el centre  no es disposi de 100 euros per comprar dos microones i s’hagin de demanar a la DG. La direcció dotarà a la sala de descans de mes taules i cadires donat el volum de persones que fa us de la mateixa.

 

Parking funcionaris

S’informa a la direcció que hi ha problemes d’aparcament en l’entrada del torn de tarda sobresaturat pels professionals externs, comissions de servei i augment de plantilla dels professionals de salut mental. La direcció manifesta que es tracta d’un problema puntual ja que, en aquestes dates els funcionaris no s’agafen dies.

CP Brians2, 21 de febrer de 2018

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!