PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

 

Avui s’ha publicat la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019), de conformitat amb el punt 9.1 de les bases de la convocatòria (Annexos 1 i 2).

La llista provisional s’ha fet pública a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt.

Les persones candidates disposen d’un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord a l’e-Tauler per poder formular les observacions o les al·legacions que considerin pertinents, mitjançant la presentació telemàtica de la sol·licitud d’al·legacions i d’esmena de documentació que es podrà obtenir al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/

Barcelona a 27 de juny de 2019

US CONTINUAREM INFORMANT!