ACLARIMENTS PROCEDIMENT SELECTIU COS EDUCADORS SOCIALS: EXEMPCIÓ PARTS ESPECÍFIQUES DEL COS I ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL

Arran dels darrers rumors sorgits aquesta setmana en relació al procediment selectiu d’Educadors Socials, CCOO ens hem reunit amb la Sotsdirectora General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament de Justícia per tal d’aclarir al màxim la situació actual:

L’Administració ens informa del següent:

  • Confirmen que la previsió de convocatòria seria a finals de setembre principis d’octubre del 2018.
  • Que en breu (pròximes setmanes), s’iniciaran les negociacions de les bases.
  • Que tant el Departament de Justícia com Funció Pública compliran amb la Llei d’Acompanyament de pressupostos 2009, i en concret de l’article 63 Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives, que modifica l’article 7.1 de la Llei 24/2002.

“Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 24/2002, del 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament  sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l’accés a l’especialitat d’educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s’ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d’oposició, resten exempts dels temes específics d’educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l’àmbit de la Generalitat.»

Confirmant rotundament que els que reuneixin els requisits només s’haurien d’examinar dels 25 temes corresponents al temari general dels cossos d’administració especial, prescindint dels temes específics.

CCOO, compartim plenament l’aclariment, i l’acompliment dels acords a què es va arribar als grups de negociació que van donar origen a la llei l’any 2009, i sol·licitem que tot i que encara no s’han iniciat les negociacions, és cabdal que aquest plantejament es reconegui de manera oficial confirmant-ho als diferents grups de treball i a la Mesa Sectorial, al Grup de Selecció i Provisió, la sotsdirectora General es mostra d’acord i es compromet a fer-ho.

  • Que l’Administració no tindria interès a allargar en el temps la realització de la corresponent prova, respectant els períodes legalment establerts, i els pactes a què arribem fruit de les negociacions.
  • Que l’Administració continua creient en l’adequació de les entrevistes de competències com a part dels procediments.
  • Que respecte a la fase de concurs es tindrà en compte de manera especial els serveis prestats.

CCOO traslladem a l’Administració que en relació a la data de realització de la prova en cap cas es fixi abans dels 6 mesos des de la publicació de la convocatòria.

CCOO traslladem que continuem en total desacord amb la realització d’entrevistes al personal interí que ha prestat o presta serveis, o hagin superat un procediment de
selecció a través d’ATRI.

Respecte a la fase de concurs, sol·licitem que en la futura proposta de bases, incrementin al màxim la valoració dels serveis prestats al cos d’educadors en l’àmbit d’execució penal. CCOO, tal com hem traslladat sempre, continuarem defensant que aquesta convocatòria tingui els mateixos criteris I estructura que si s’haguessin publicat per PESCO.

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!