ACORD DE LA JUNTA DE MÉRITS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031: NO ES PODRÀ DISPOSAR DE CAP MATERIAL DE CONSULTA PER A LA PROVA

 

Avui, dilluns, 13 de febrer de 2023, s’ha publicat un acord dela Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

La Junta de Mèrits i Capacitats ha acordat i fer públics els acords següents:

  1. Fer pública la designació en qualitat d’assessora en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, la senyora Anna Cervera Caminal, de conformitat amb l’article 42 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  2. Informar que per a la realització de la prova, prevista a l’apartat 7.5 de les bases de la convocatòria, les persones participants no podran disposar de material de consulta en suport paper ni digital, ni tampoc podran portar qualsevol aparell electrònic que pugui connectar amb l’exterior (per exemple, rellotges intel·ligents).
  3. Fer públic aquest Acord en data 10 de febrer de 2023 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Barcelona, 13 de febrer de 2023

 

US CONTINUAREM INFORMANT!