AFECTACIÓ SENTÈNCIA A L’OPOSICIÓ DE PSICÒLEGS/ES JU027

 

 

El secretari del Departament de Justícia ha dictat resolució de compliment de la sentencia 440/2020, suprimint el paràgraf segon de la lletra a) de la base 8.3.1.1 que estableix que la valoració de les persones aspirants que han assolit la fase de concurs pel torn lliure s’ha de dur a terme a raó de 0,5 punts per mes treballat, en els termes que estableix la base 8.3.1.2.

 

La resolució estableix que s’han de retrotreure les actuacions de la convocatòria JU027 al moment de la valoració definitiva dels mèrits corresponents a la fase de concurs, per tal que el Tribunal Qualificador valori de nou els serveis prestats de tots els aspirants

 

 

Nota informativa sobre el compliment de la Sentència núm. 440/2020 i el procés d’assignació de llocs de treball de la convocatòria per a l’accés al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia de l’àmbit funcional d’execució penal (núm. de registre de convocatòria JU027).

(Feu Click)

 

 

La nova llista modifica l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció i, per tant, és necessari realitzar una nova assignació de llocs de treball per als personis que encallin superar el procés de selecció.

Per tot això:

  • Es fa pública la relació dels llocs de treball que poden triar les persones aspirants
  • Les persones aspirants incloses en l’annex 2 de l’Acord del Tribunal Qualificador publicat el 21 de setembre de 2021, han de manifestar l’ordre de preferència pel que als llocs inclosos a l’annex 1, mitjançant l’emplenament i la presentació del document “Excel llocs acte adjudicació JU027”.
  • El termini de presentació de l’e-valisa adjuntat el document d’Excel esmentat des del entre dia 8 fins al dia 15 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.
  • Finalitzat el termini de presentació de les e-valises, i a la vista de les preferències de les persones participants, es farà pública la informació relativa als llocs adjudicats al web del Departament de Justícia Oposicions Psicologia, Departament de Justícia.

Les persones aspirants que tinguin qualsevol dubte o incidència mentre estiguin emplenant el document d’Excel, poden enviar un correu electrònic a la bústia seleccioiprovisio.dj@gencat.cat o bé contactar telefònicament amb la Secció de Convocatòries en els telèfons 935674990 i 938822959

Barcelona, 8 d’octubre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’AFECTACIÓ DE LA SENTENCIA 440/2020 A L’OPOSICIÓ DE PSICÒLEGS

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ

DESCARREGA EL MANUAL DE L’ADMINISTRACIÓ PER EMPLENAR LA SOL.LICITUT

 DESCARREGA LA SOL·LICITUT DE LLOCS DE L’ACTE D’ADJUDICACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!