AMPLIACIÓ DE CANDIDATS DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES


En relació amb l’ampliació de candidats del procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos tècnic d’especialistes s’han seleccionat 250 persones per a la realització de la prova física.

Atesa l’experiència dels anteriors processos i, amb la finalitat de poder donar l’oportunitat a un major nombre de candidats, s’ha considerat convenient constituir una llista de reserva de 51 persones més per realitzar les proves físiques. Aquestes persones tenen una menor puntuació que les anteriors i conformen una llista de reserva.

Els empats que s’han generat en la puntuació s’han dirimit segons la puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria.

En els casos que ha persistit l’empat s’han dirimit segons la lletra per la qual comença el primer cognom.

Aquest procés selectiu és una ampliació de l’iniciat l’any 2017 i la lletra establerta és la “V” d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017 (apartat 7.2.1 de la oferta publicada).

Els candidats seleccionats que han passat las proves físiques fetes el 19 de novembre de 2018, hauran de fer el curs selectiu:

LLISTAT DE PERSONES APTES, NO APTES I NO PRESENTADES

 

 

Lloc DEL CURS: CEJFE (c. d’Ausiàs Marc, 40 Barcelona, 08010)

Dates: 26, 27 y 28 de novembre de 2018

Prova: 30 de novembre de 2018

Incorporació: Entre l’1 i el 15 de desembre de 2018 pels 40-45 primers.

Duració del contracte de substitució: fins al 31 de gener de 2019

 

 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/f_jus_546_2017