PUBLICAT EL LLISTAT DE PERSONES APTES, NO APTES I NO PRESENTADES DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES. INFORMACIÓ DEL CURS SELECTIU

Avui dimarts 20 de novembre de 2018, s’ha publicat el llistat de persones aptes, no aptes i no presentades de les proves físiques fetes ahir, 18 de novembre de 2018 al CAR de Sant Cugat corresponents al procés selectiu per ocupar llocs de reforç del Cos Tècnic d’Especialistes.

LLISTAT DE PERSONES APTES, NO APTES I NO PRESENTADES

Pàgina d’informació del Departament de Justícia sobre el procés selectiu per ocupar llocs de reforç del Cos Tècnic d’Especialistes

 

 

Curs selectiu

Provisió de llocs de reforç per excés o acumulació de tasques del cos de TE, grup serveis penitenciaris
(Ref. núm. JUS/546/2017)
Barcelona
novembre de 2018

Codi del curs
95/03/02/2018

Calendari
26, 27, 28 i 30 de novembre de 2018

Horari
Dia 26 de novembre: de 9.00 a 14.00h. i de
15.30 a 18.30h.
Dia 27 de novembre: de 9.00 a 14.00h. i de
15.30 a 18.00h.
Dia 28 de novembre: de 9.00 a 15.00h.

Examen dia 30 de novembre: de 10.00 a 12.00h.

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
C. Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
Aules 11 i 12 (planta 2a): dies 26, 27 i 28 de
novembre
Sala d’actes (planta -1): dia 30 de novembre

Incorporació: Entre l’1 i el 15 de desembre de 2018 pels 40-45 primers.

Duració del contracte de substitució: fins al 31 de gener de 2019

 

 

DESCARREGA EN PDF EL DÍPTIC INFORMATIU DEL CURS

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ PER EXCÉS O ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS ALS CENTRES PENITENCIARIS ADSCRITS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (ref. núm. JUS/546/2017)”.

Tal com s’explicita a la convocatòria del procés selectiu JUS/546/2017, el procés de selecció consta de dues parts: una fase de concurs i una fase de proves. Dins la fase de proves, les persones participants seran convocades a la realització d’una prova física i, aquelles que hagin superat la prova física han de fer un curs teòric sobre coneixements del medi penitenciari amb l’objectiu d’adquirir els coneixements bàsics necessaris per dur a terme les funcions pròpies dels professionals de seguretat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Tot seguit es determinen els continguts i els criteris d’avaluació corresponents al curs selectiu, que tindrà lloc en el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE).

1. Continguts del curs i material d’estudi

Els continguts del curs són els que consten en el programa (codi activitat: 95-03-02-18) que es fa arribar als aspirants juntament amb aquests criteris d’avaluació.

El material d’estudi i consulta per a aquest curs és la legislació bàsica que regula la missió i l’organització dels serveis penitenciaris a Catalunya, en aquelles parts que facin referència als continguts detallats en el programa del curs:

  • Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. BOE núm. 239, de 5 d’octubre.
  • Reial Decret 190/1996, pel qual s’aprova el reglament penitenciari. BOE núm. 40, de 15 de febrer.
  • Reial Decret 1201/1981, pel qual s’aprova el reglament penitenciari: articles 108, 109, 110, 111 i el primer paràgraf del 124 —relatius a la tipificació de les faltes i a les sancions disciplinàries—.
  • Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i procediment dels serveis d’execució penal a Catalunya. DOGC núm. 4714, de 7 de setembre.

2. Assistència

Per tal de superar el curs les persones participants hauran d’assistir al 100% de les sessions. Excepcionalment es podrà admetre una absència màxima del 20% sempre que es justifiqui amb l’acreditació oportuna.

3. Examen

L’examen, d’una hora de durada, tindrà lloc el dia 30 de novembre de 2018 a les 10.00h. al CEJFE (Carrer Ausiàs Marc, 40). Les persones aspirants hauran de portar un bolígraf de tinta negra i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).

L’examen constarà de 40 preguntes tancades de resposta múltiple (3 respostes possibles), més 5 preguntes de reserva, sobre el temari que s’especifica en el programa del curs. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts. Als efectes de qualificar aquest examen, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no seran tingudes en compte. Les respostes equivocades no descomptaran punts.

La plantilla amb les respostes correctes de la prova es farà pública el dia 3 de desembre al web del Departament de Justícia. La valoració final del curs serà d’apte/a o no apte/a.

 

DESCARREGA EN PDF ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU

INFORMACIÓ SOBRE  L’AMPLIACIÓ DE CANDIDATS DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!