AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT

Després de la publicació al BOE del dia 4 de juliol de 2018 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2018 (LPG2018), el 5 de juliol de 2018 va entrar en vigor l’ampliació del permís de paternitat que passa a tenir una durada de 5 setmanes essent la darrera setmana de gaudi independent dins dels 9 mesos següents a la data del naixement, resolució judicial d’adopció o decisió administrativa d’acolliment tal i com estableix la disposició final 38a de la LPG2018 que modifica el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) en el seu article 49 apartat c) (TREBEP).

QUÈ CAL SABER SOBRE EL NOU PERMÍS DE PATERNITAT?

1. Quan comença a aplicar-se el nou permís de paternitat?

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2018, que ha tingut lloc el dia 5 de juliol de 2018.

2. Quina és la nova durada del permís de paternitat?

La nova durada del permís de paternitat és de 5 setmanes.

3. S’ha de gaudir immediatament després del naixement?

El permís de paternitat s’ha de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi
l’adopció. De les 5 setmanes de permís:

  • 4 setmanes s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda a partir del fet causant del permís.
  • La cinquena setmana de permís es podrà gaudir de forma independent en un altre moment dins dels 9 mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió
    administrativa. Per a això, el progenitor ho haurà de sol·licitar a l’inici del permís.

Així mateix, el TREBEP permet que la normativa reguladora en cada àmbit pot preveure que s’autoritzi l’inici del permís en data posterior a la del naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa, sempre que sigui abans de la finalització del corresponent permís o de la suspensió del contracte per part, adopció o acolliment de l’altre progenitor, o immediatament després de la seva finalització.

4. És necessari sol·licitar-ho a l’Administració?

Es tracta d’un dret del/la treballador/a, només has de comunicar que ho gaudiràs i especificar el període en el qual vols gaudir de la cinquena setmana.

5. Quant es cobra durant el permís de paternitat?

El permís de paternitat és un permís retribuït, de manera que es perceben la totalitat de les retribucions del mes anterior.

6. Qui paga durant el permís de paternitat?

L’Administració de la Generalitat, sense que el/la funcionari/ària hagi de fer cap tràmit per percebre la seva retribució.

7. S’amplia el permís de paternitat en cas de part múltiple?

Sí, en cas de part múltiple el permís s’amplia en 2 dies addicionals més a partir del segon fill o bessons; 4 dies més en cas de trigèmins i així successivament.

8. Es pot cedir part o la totalitat del permís de paternitat a la mare?

No, es tracta d’un permís d’ús personal i intransferible per part del pare.

9. És compatible el permís de paternitat amb el permís de lactància?

Sí, el permís de paternitat és compatible amb el permís de lactància, que pot gaudir el pare, i / o amb la reducció de jornada i / o amb l’excedència per cura de fill. Es pot comunicar en un mateix escrit el gaudi de tots dos permisos.

 

DESCARREGEU LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!