APROVADA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DELS CONCURSOS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

 

Avui, dimecres 12 d’abril de 20232, s’ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/1204/2023, de 6 d’abril, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650).

 

La Resolució PRE/3973/2022, de 16 de desembre, aprova les bases comunes i específiques de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650) (DOGC núm. 8816, de 20.12.2022), modificada per la Resolució PRE/4125/2022, de 27 de desembre (DOGC núm. 8822, de 29.12.2022) i la Resolució PRE/678/2023, d’1 de març (DOGC núm. 8867, de 3.3.2023).

La Resolució PRE/442/2023, de 15 de febrer, aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650) (DOGC núm. 8858, de 20.2.2023).

Atès el termini atorgat a les persones aspirants, de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anterior Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per a formular al·legacions, esmenar els defectes de la seva sol·licitud de participació o per a complementar la documentació que correspongui.

Atesa la base comuna 8.2.3 de la convocatòria, que preveu que, transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de l’expiració del termini que preveu l’apartat anterior, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública aprovarà, mitjançant una resolució que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la llista definitiva de persones admeses i excloses en relació amb cadascun dels processos de selecció convocats.

Ateses les declaracions responsables efectuades per les persones aspirants amb motiu de la seva sol·licitud de participació, de conformitat amb la base comuna 3.a) de la convocatòria, i sens perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació, d’acord amb la base comuna 10 de la convocatòria.

Ateses les especificitats del procés de selecció del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional execució penal (grup A, subgrup A2) (codi de tràmit intern de procés de selecció 654), pel que fa al temari sobre el qual versen les proves de la fase d’oposició.

Atesa la base comuna 7.2 de la convocatòria, que preveu que la resolució relativa a la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses establirà el lloc, dia, hora i condicions de realització de la prova de la fase d’oposició.

Atesa la base comuna 12 de la convocatòria, que preveu que les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i que, igualment, aquestes publicacions, així com la resta d’actes que se’n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar a l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/

 

Resolució:

—1 Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i exclosesa la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650).

—2 Les persones aspirants de cadascun dels processos de selecció convocats poden accedir a la llista definitiva de persones aspirants admeses (Annex 1) i excloses (Annex 2), així com a la llista definitiva de persones aspirants admeses amb discapacitat legal igual o superior al 33% amb adaptació de les proves (Annex 3) d’acord amb la informació que consta en els corresponents dictàmens de què es disposen fins a la data de la present Resolució, a través del Portal d’accés de les persones aspirants en els processos de selecció, disponible en l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/

—3 L’admissió a la participació en aquesta convocatòria està condicionada, en tot cas, a la posterior comprovació o acreditació de la totalitat dels requisits de participació, d’acord amb el que estableixen les bases comunes 3.a) i 10 de la convocatòria.

—4 La localitat de realització de les proves de la fase d’oposició s’ha determinat definitivament d’acord amb el codi postal del domicili indicat per la persona aspirant en la sol·licitud de participació i, en el seu cas, la petició de modificació formulada per la persona aspirant dins del termini de deu dies hàbils d’al·legacions a la llista provisional.

—5 Aprovar, respecte del procés de selecció del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2) (codi de tràmit intern de procés de selecció 654), la llista definitiva de persones aspirants admeses en relació amb el temari que els és d’aplicació en les proves de la fase d’oposició.

—6 La prova de la fase d’oposició (primer exercici: test de coneixements i segon exercici: supòsit pràctic, tipus test), establerta a la base comuna 8.3 de la convocatòria, es realitzarà d’acord amb la informació següent:

 

Data: dia 29 d’abril de 2023.

 

Hora de convocatòria (per a totes les persones aspirants admeses definitivament):

9.00 hores.

 

LLOCS

 

BARCELONA

 

– Universitat de Barcelona:

   – Facultat d’Economia i Empresa, av. Diagonal, 696, 08034 Barcelona.

   – Facultat de Física, c. de Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona.

   – Facultat de Química, c. de Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona.

   – Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, av. de Joan XXIII, 27-31, 08028 Barcelona.

   – Facultat de Filologia i Comunicació, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.

   – Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.

   – Direcció General de Funció Pública, c. del Foc, 57, edifici A, 08038 Barcelona.

 

GIRONA

 

– Universitat de Girona:

   – Facultat de Dret, c. Universitat de Girona, 12, Campus Montilivi, 17003 Girona.

   – Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, c. Universitat de Girona, 10, Campus Montilivi, 17003 Girona.

 

LLEIDA

 

– Universitat de Lleida:

   – Campus Cappont, c. de Jaume II, 71, 25001 Lleida.

 

TARRAGONA

 

– Universitat Rovira i Virgili:

   – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Av. Països Catalans, 26, 43007 Tarragona.

   – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, Av. Països Catalans, 26, 43007 Tarragona.

 

A l’enllaç https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/es difondrà, abans de la data de realització de la prova, la informació relativa a la concreta distribució de les persones aspirants en algun dels llocs abans assenyalats.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs administratiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 d’abril de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA RSOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES AL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

US CONTINUAREM INFORMANT!