PUBLICAT EL TEMARI DE LA PART ESPECÍFICA DE L’OPOSICIÓ DE EDUCADORS

RESOLUCIÓ GAH/215/2018, de 15 de febrer, per la qual s’aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.  El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals […]

más información »