CCOO REBUTGEM LA PROPOSTA DE BASES PER TÈCNICS ESPECIALISTES

LA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ SEMBLA DISSENYADA PER PERJUDICAR EL MÀXIM AL COL·LECTIU DE PERSONAL INTERÍ!

 

INDIGNANT és la conclusió de la reunió d’avui, dimecres 13 de gener!!!

 

L’Administració planteja una proposta de bases per l’oposició de Tècnics Especialistes INACCEPTABLE. Després de més de 10 anys d’espera, el departament de Justícia i la Secretaria de Mesures Penals planteja DIFICULTAR encara més l’opció de consolidar el lloc de treball del personal interí.

L’Administració ha presentat un esquema-resum ocultant part de la informació més important i mostrant uns criteris generals gens afavoridors, fins i tot MÉS DURS que els del darrer procediment selectiu JU026.

Tot seguit us detallem el conjunt de propostes de l’Administració i les contrapropostes defensades per CCOO:

 

PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ: FASE D’OPOSICIÓ

 

PRIMERA PROVA:

“L’Administració planteja dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. Per superar la prova caldrà superar tots dos exercicis.

Primer exercici. Qüestionari sobre la part general del temari. Torn lliure: Qüestionari sobre la part general del temari. 50 preguntes + 5 de reserva amb quatre opcions de resposta. Promoció interna: Exempts de respondre parts del qüestionari de coneixements ja avaluats

Segon exercici. Qüestionari sobre la part específica del temari. Promoció Interna Torn lliure: Qüestionari sobre la part específica del temari. 50 preguntes (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta. Promoció interna: Possibilitat de restar exempts de respondre alguna la part específica del qüestionari referida a alguns dels temes ja avaluats”

 

SEGONA PROVA:

Capacitat física. Obligatòria i eliminatòria

Tres exercicis: pressió sobre banca, circuit d’agilitat i cursa llançadora. Valoració torn lliure i promoció interna: La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 30 punts La puntuació mínima per superar-la serà de 15 punts i s’obtindrà de la suma de la puntuació dels 3 exercicis, sempre que s’obtingui una puntuació mínima de 5 punts en cada exercici.”

 

TERCERA PROVA:

Coneixement de llengua.

Primer exercici. Coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Qualificació de l’exercici: apte o no apte.

Segon exercici. Coneixement de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin acreditat documentalment el nivell de català exigit a la convocatòria. Qualificació de l’exercici: apte o no apte.

 

QUARTA PROVA:

Entrevista per competències. De caràcter obligatori i no eliminatori. Realització d’una entrevista en la qual s’avaluarà el grau d’adequació al perfil de competències professionals del cos de tècnic especialista de la Generalitat de Catalunya, serveis penitenciaris. La valoració de la prova serà amb puntuació.

 

CINQUENA PROVA:

Comprovació causes exclusió mèdica. Obligatòria i eliminatòria. Torn lliure: Comprovació que les persones aspirants no estan incloses en cap de les exclusions mèdiques previstes a la convocatòria, per tal d’acreditar que no tenen cap malaltia o defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris. Resultat de la prova: apte/a o no apte/a. Torn promoció interna: Exempts de la realització de la prova mèdica.

 

FASE DE CONCURS:

Torn lliure: Serveis Prestats Valoració dels serveis prestats al cos de tècnics especialistes serveis penitenciaris. Valoració de serveis prestats en altres cossos de l’àmbit d’execució penal ACTIC. Valoració dels 3 nivells de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (bàsic, mitjà i avançat) Coneixement de llengües estrangeres, valoració nivells B (usuari independent) B1 i B2 i C1 (usuari experimentat). Coneixement de català: valoració nivell superior a l’exigit

 

Promoció interna: Serveis Prestats: Cos d’auxiliars tècnics de serveis penitenciaris Cos de Tècnic Especialistes. Altres cossos de l’àmbit d’execució penal ACTIC. Valoració dels 3 nivells de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (bàsic, mitjà i avançat) Coneixement de llengües estrangeres, valoració nivells B (usuari independent) B1 i B2 i C1 (usuari experimentat). Coneixement de català: valoració nivell superior a l’exigit.

 

FASE DE FORMACIÓ TEÒRICA PRÀCTICA:

Curs teòric-pràctic de caràcter obligatori i eliminatori. Continguts teòric-pràctics. Avaluació coneixements i avaluació pràctica competències professionals determinades a la convocatòria (mitjançant la realització de pràctiques avaluatives). Caldrà aprovar la part de coneixement tècnic com la part pràctica. Durada 12 setmanes. Qualificació a determinar, necessari obtenir una puntuació mínima a determinar per ser declarat apte/a.

 

 

 

RESUM DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER CCOO

 

PRIMERA PROVA:

Prova de coneixements sobre dos exercicis de 50 preguntes cadascun més 5 de reserva. Un sobre la part general i l’altre sobre la part especifica,  de caràcter obligatori que faran mitja. Es superaria arribant al 50% de la puntuació possible de la suma d’ambdues parts. Les respostes errònies no descomptarien i el temps seria d’un mínim d’1 h i 15 min per cada exercici.

 

SEGONA PROVA:

Capacitat física. CRITERI D’EXEMPCIÓ: haver prestat serveis al cos de tècnics especialistes o haver prestat serveis d’Auxiliar Tècnic de Serveis Penitenciaris, o haver superat proves de capacitat física en altres procediments d’incorporació de tècnics especialistes.

 

TERCERA PROVA:

Estem a l’espera de la informació del nivell requerit i de les exempcions. CCOO plantegem els mateixos nivells que en els procediments anteriors.

 

QUARTA PROVA:

Eliminació de l’entrevista per competències. CCOO rebutgem com en anteriors processos selectius de l’àmbit d’execució penal una metodologia subjectiva com aquesta. El col·lectiu de tècnics especialistes no és diferent d’altres i plantegem directament l’eliminació. En qualsevol cas, el personal penitenciari interí ha D’ESTAR EXEMPT.

 

CINQUENA PROVA:

Comprovació causes exclusió mèdica. El personal penitenciari que presta o que hagi prestat serveis com interí al cos de Tècnics Especialistes o d’Auxiliars Tècnics ha d’estar exempt, ja que ha demostrat complir amb les condicions necessàries per prestar serveis.

 

FASE DE CONCURS:

Plantegem l’increment al màxim del valor de la fase de concurs, aplicant els mateixos  criteris que per PESCO, donant el 40% del total de la puntuació del procediment a la fase de concurs. Només puntuarien els serveis prestats al Cos de Tècnics Especialistes i d’Auxiliars Tècnics en serveis penitenciari.

 

FASE DE FORMACIÓ TEÒRICA PRÀCTICA:

L’acreditació de serveis prestats al cos de Tècnics Especialistes o d’Auxiliars Tècnics en serveis penitenciaris ha de DEIXAR EXEMPT d’aquesta formació/curs al personal interí.

 

 

EN RESUM:

 

CCOO hem presentat queixa per tots els detalls que l’Administració amaga, i dels quals s’han negat a donar resposta davant de les nostres preguntes. Qüestions cabdals que han de quedar reflectides i aclarides en una nova reunió, on caldrà tractar dades específiques i on CCOO defensarem que es reflecteixi que fa 11 anys que no es realitza cap procés selectiu.

CCOO hem recordat a l’Administració que no poden continuar copiant les proves d’altres col·lectius, com és el cas de les físiques.

CCOO també hem recordat que l’Administració demostra molta mala fe quan en comptes de mantenir les 4 proves que es superaven com aptes amb la suma total de 15 punts sobre 40, LES HA REDUÏT A TRES PROVES INDIVIDUALS, tanca inclosa, CADASCUNA D’ELLES ELIMINATÒRIA, i més pròpies de paracaigudistes o dels Marines que de funcionaris de presons.

Finalment CCOO HEM REBUTJAT AQUESTA PROPOSTA i hem sol·licitat una nova reunió urgent on es tractin exclusivament les bases de tècnics especialistes i que punt per punt donin resposta a la nostra proposta. L’Administració s’ha compromès a analitzar-la i ens emplaçarà pròximament.

Paral·lelament CCOO hem sol·licitat que s’elabori la següent sol·licitud d’oferta pública per tècnics especialistes accelerant al màxim la realització del concurs de comandaments intermedis (CUSI, CAF etc., ja que alliberaria centenars de places  de llocs base, a hores d’ara reservades pels comandaments provisionals en encàrrec de funcions.

 

Quasi un miler de companys interins han de poder consolidar el seu lloc de treball i no poden ser les víctimes de la mala gestió de l’Administració!

 

Barcelona a 13 de gener de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA ON CCOO REBUTGEM LA PROPOSTA DE BASES DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES

US CONTINUAREM INFORMANT!!