CCOO REBUTGEM LA PROPOSTA DE NOU PRP

L’Administració ha presentat una proposta de nou PRP absolutament INASSUMIBLE I ABERRANT.

El mes de gener de l’any passat, l’Administració ja va presentar una proposta que havia de substituir a l’antic PRP, que suposava un empitjorament de les condicions de l’anterior i al qual CCOO ens vam oposar frontalment.

El 20 de gener de 2020 CCOO, conjuntament amb els altres sindicats representatius, vam presentar una proposta conjunta de nou PRP.

Després de diverses reunions infructuoses, la situació extraordinària causada per la irrupció del COVID al març va impulsar a l’Administració a proposar 3 d’abril de 2020 la pròrroga del PRP per l’any 2020, que CCOO, CSIF, CATAC i CSC vàrem acceptar únicament per responsabilitat amb la finalitat d’assegurar les quantitats en una situació extremadament difícil i amb el compromís de negociar el nou PRP quan fos possible.

Des de llavors, i tenint en compte que la vigència de la pròrroga de l’antic PRP va acabar el 31 de desembre, l’Administració ha embolicat la troca, contestant a les peticions contínues de CCOO d’iniciar la negociació, que estava treballant en una nova proposta que finalment ens va ser presentada oficialment ahir.

CCOO hem reivindicat immediatament que les quantitats actuals cobrades del PRP s’integrin en l’específic abans de passar a negociar qualsevol complement amb quantitats noves.

La decepció davant la proposta de l’Administració ha estat ENORME perquè no és més que un rescalfat de la de gener amb canvis gairebé inapreciables i per sobre de tot, a pitjor, que passem a detallar. En els requadres reproduïm parts del literal de la infumable proposta de l’Administració.

Pretenen dividir el que volen denominar com a “Programa d’estabilització dels plantilles dels centres penitenciaris” (el PEP, que sona exactament com el que és) en dos components:

Individual: És la quantitat que pot percebre cada funcionari/ària, derivada del seu comportament individual, la percepció de la qual estarà condicionada a la prestació efectiva dels serveis ordinaris i s’anirà reduint per cada jornada no realitzada.

Grupal: És la quantitat que poden percebre els components del grup en funció del compliment dels objectius grupals o d’equip.

És la quantitat que percebran els membres del grup que assoleixin els objectius grupals.

L’import del component grupal es conformarà, d’una banda, per les quantitats individuals

descomptades mensualment al personal d’un mateix grup de treball, d’acord amb la definició de grups establerta en aquest document, i centre i, de l’altra, per les quantitats que es generin com a conseqüència de la reducció dels índexs d’absentisme global i de les necessitats de substitució del personal i de reforç de les plantilles dels centres penitenciaris i de la reducció del nombre d’hores extraordinàries realitzades i del nombre d’hores extraordinàries compensades.

 b.1) Definició de grup: S’entén per grup el conjunt de persones assignades a cada

col·lectiu per a exercir les seves competències i es concreten en:

 SERVEI INTERIOR:

·         Genèric/a Servei Interior (GSI)/Auxiliar Tècnic/a Servei Interior (ATSI): cada guardia serà un grup. El mateix criteri s’aplicarà al Genèric/a Medi Obert (GMO) en els centres oberts.

·         Genèric/a Àrea Mixta Vigilància (GAMV)/Auxiliar Tècnic/a Àrea Mixta (ATAM): 1 grup per centre i torn horari (matí, tarda cap de setmana).

·         Genèric/a Àrea Mixta Prestacions (GAMP): 1 grup per centre i torn horari.

·         Cap de Unitat (CU) i Cap d’Àrea Funcional (CAF): 1 grup per centre i torn horari, en el qual s’integraran ambdós col·lectius.

·         Cap de Serveis i Coordinador/a d’Unitat Especialitzada (CUE).

 REHABILITACIÓ:

·         1 grup per col·lectiu (juristes, …).

·         En els centres en què els/les educadors/es socials realitzin horari ordinari, hi haurà un grup per torn horari (matí o tarda).

 OFICINES:

·         1 grup únic per centre.

L’Administració patina per complet en la definició de grups demostrant un desconeixement paorós de la realitat penitenciària que se suposa que està gestionant.

Els centres són de tipologia, dimensions i tasques completament diferents. Per exemple no és el mateix el Centre Obert 2 de BCNB on els grups de GMO són de 4 o 5 persones i cadascuna representa el 25% del grup, que el del C.P. Brians 2 on els grups són de 36 persones i cadascuna no arriba a representar el 3% del total del grup, la qual cosa afecta de manera desproporcionada en tots els càlculs.

No obstant això per a la SMPRAV tot és el mateix perquè és clar que només som números en papers i el seu desconeixement és TOTAL.

Descomptes individuals

No seran objecte de descompte individual les incidències següents:

·         Permisos i llicències legalment establerts llevat de la llicència per assumptes propis sense retribució i de la llicència per fer estudis quan no es concedeixi en interès de l’Administració.

·         Vacances i compensació de festius.

·         Baixes per accident laboral o malaltia professional i situació de risc durant l’embaràs.

·         Absències de dones per raó d’embaràs i en situació de violència de gènere. No s’inclouen les derivades de tractaments de reproducció assistida, ni exploracions diagnòstiques ni hospitalitzacions per aquests tractaments.

·         Permís per la cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

En el cas de vaga legal, únicament es descompta l’import de la part proporcional al temps en què s’exerceix aquest dret.

Descomptes ordinaris :

Les absències per raons diferents de les relacionades en el paràgraf

anterior implicaran els següents descomptes en la quantitat a percebre trimestralment:

·         1a absència del mes: 40% de l’import inicial mensual.

·         Resta d’absències: 15% de l’import inicial mensual.

Descomptes per Absències en dates especials :

S’aplicarà un descompte del 50% de l’import trimestral per cadascuna de les absències objecte del descompte no planificades i no autoritzades per la Direcció del Centre, que es produeixin en algun dels següents torns de treball:

·         Torn de nit del 31 de desembre i torns diürns de l’1 de gener.

·         Torn de nit del 5 de gener i torns diürns del 6 de gener.

·         Torns diürns del dilluns de Pasqua.

·         Torns diürns del dia 23 d’abril.

·         Torn de nit del 23 de juny i torns diürns del 24 de juny.

·         Torn de nit del 24 de desembre i torns diürns dels dies 25 i 26 de desembre.

Descomptes per absències la resta de festius intersetmanals:

S’aplicarà un descompte del 30% de l’import trimestral per cadascuna de les absències objecte de descompte que es produeixin la resta de festius intersetmanals. .

Penalització per la no presentació injustificada al servei:

En aquells casos en què es produeixin incompliments de la normativa de jornada i horaris que siguin constitutius de falta disciplinària (absències no justificades al servei o més de tres retards superiors a 15 minuts sobre l’hora màxima d’entrada) es descomptarà el 100% de l’import trimestral.

La proposta endureix terriblement les condicions del PRP actual a canvi de res:

  • No reconeix situacions com els processos oncològics o les operacions quirúrgiques, o la incidència sobrevinguda, que fins i tot la Instrucció 1/2013 de l’època de les retallades salvatges reconeixia.
  • Introdueix descomptes salvatges i desmesurats per faltar en unes certes dates i en qualsevol festiu intersetmana
  • Introdueix una retallada demencial del 100% de la quantitat trimestral per tres retards superiors a 15 minuts (actualment és del 30% del trimestral per retards de més de 30 minuts).

Aquesta Administració segueix en la seva línia d’aplicar el pal abans que la pastanaga.

Mentre en la resta d’Espanya es paga la presència efectiva en el centre en dates assenyalades amb quantitats extres, aquí el departament de Justícia només pensa en com llevar-nos als treballadors/es tot el que puguin i imaginin.

Les quantitats que volen pagar són les mateixes que fins ara, inclòs l’afegit de l’increment del 0,9% per a 2021. No tenen ni la decència ni el detall d’augmentar les quantitats davant els requeriments demencialment incrementats que volen imposar.

6.2. Component grupal

El complement grupal constarà de dos trams:

·         Primer tram. Participació en el repartiment dels descomptes individuals practicats als membres del grup, sempre que s’hagi treballat efectivament durant el mes, es tingui dret a percebre el 100% de l’import inicial del component individual i no es tinguin més de 5 absències justificades durant el mes.

·         Segon tram. Participació en el repartiment de l’import de LA PARTIDA DE PRODUCTIVITAT per la reducció de l’absentisme global, la reducció de les substitucions i els reforços i la reducció dels serveis extraordinaris.

El repartiment dels descomptes individuals es calcularà mensualment i es farà efectiu

trimestralment.

El càlcul de l’import generat es realitzarà trimestralment.

El pagament del segon tram del component grupal, es realitzarà l’any següent, un cop

avaluat l’assoliment dels objectius del programa. Podran participar en el repartiment de

l’import del segon tram del component grupal, els grups del col·lectiu de Servei Interior que no hagin superat en un 8% el coeficient de simultaneïtat de les absències establert en l’Acord de condicions de treball vigent per qualsevol concepte més de 40 torns a l’any.

També podran participar en el repartiment d’aquest import, els grups dels col·lectius de

Rehabilitació i Oficines que no hagin superat el coeficient de simultaneïtat de les absències establert en l’Acord de condicions de treball vigent per qualsevol concepte més de 40 torns a l’any.

El desvergonyiment ja arriba a nivells insultants!!!

 

Volen apropiar-se del complement de productivitat, és a dir, la «bufanda»!!!!

En 2018 CCOO i ugt vam signar un acord que va suposar la devolució de les pagues de 2013 i 2014 (la de 2013 ja s’ha cobrat sencera i enguany toca el 55% de la de 2014) i la recuperació de la bufanda, una meitat enguany i el 100% a partir de l’any que ve.

Doncs bé, VOLEN APROPIAR-LA-HI ELLS, imposant condicions de descompte impossibles de complir i que suposarien la pèrdua total de la bufanda per a la immensa majoria dels treballadors penitenciaris.

CCOO hem deixat claríssimament clar que la bufanda no es toca i que és una LÍNIA VERMELLA que impedirà qualsevol mena d’acord.

D’altra banda els percentatges de compliment són IMPOSSIBLES en cada tram del seu invent:

Primer tram: No has d’haver tingut cap baixa i per sobre de tot, no pots ni haver-te anat de vacances 5 dies el mateix mes. Si agafes vacances, o dies solts, o el que sigui, no cobres el tram.

Segon tram: En el cas d’interior si se supera el 25% més el 8%, és a dir un 33% del grup no es cobra. És aquí on la grandària del grup importa moltíssim. En grups reduïts amb molta antiguitat, l’absència per vacances, dies d’assumptes propis i compensació de festius abasta el 22% de l’any. Només que hi hagi una sola baixa en qualsevol grup inferior a 13 persones ja no es cobrarà.

No tenen en compte ni la tipologia dels grups, ni el número, ni les edats, ni res de res. Només som números als quals esprémer!

Podran participar en el repartiment d’aquest import les persones membres dels grups que compleixin els objectius grupals esmentats i quan hagin tingut dret a percebre el 1r tram del complement grupal.

L’import del component grupal del segon tram tindrà el següent import màxim sempre que s’assoleixin els objectius següents:

Any 2021:

L’índex d’absentisme global del 21% i el nombre de nomenaments de reforços i

substitucions i el nombre de serveis extraordinaris al 5 % de la plantilla estructural

Any 2022

L’índex d’absentisme global del 20% i el nombre de nomenaments de reforç i substitució i el nombre de serveis extraordinaris al 4% de la plantilla

Si la plantilla estructural varia, l’objectiu del % d’absentisme es modificarà proporcionalment.

[…]

Índex d’absentisme global: dies no treballats per qualsevol tipus d’absència (justificada o no justificada) dividits pels dies contractuals o de nomenament. 

L’anterior ja és un insult i una mostra del nivell d’incapacitat o de perversitat (que cadascun triï) de l’Administració.

L’absentisme global, que és per qualsevol causa, inclosos dies de vacances o d’assumptes propis, permisos legals, etc., diuen que no pot ser major del 21% en 2021 i del 20% en 2022 la qual cosa és impossible de complir.

Els treballadors en centres amb plantilla de molta edat, com per exemple són entre altres tots els centres oberts, el C.P. Ponent o el C.P. de Dones de Barcelona, a causa de la seva antiguitat, tenen una absència acumulada per vacances, assumptes propis i compensació de festius del 22%. I això sense comptar permisos legals per hospitalitzacions, defuncions, etc.

Dit en curt, el percentatge del 21 o 20% és absolutament impossible de complir, la qual cosa suposaria no cobrar la “bufanda” MAI per a la pràctica totalitat de la plantilla!

No sabem en què estava pensant la SMPRAV quan s’ha inventat aquests percentatges inassolibles i novament demencials, ni d’on els ha tret.

És clar en mans de qui estem i quin és el seu nivell de (in)competència.

CCOO creiem que és precisa una acció conjunta de tots els sindicats sobre la base de la proposta conjunta presentada al gener i per això estem treballant.

Barcelona a 13 de gener de 2021

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REBUIG A LA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ DE NOU PRP 

US CONTINUAREM INFORMANT!!