COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD PENITENCIARI: CCOO EXIGIM MÉS

Prèvia a l’inici de la reunió

CCOO demanem tractar un tema previ a l’inici de la reunió. L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO traslladem la indignació que generen les imatges del mal anomenat «documental» titulat «La Xifra negra», sol·licitant la intervenció del Director General i tots els responsables del Departament de Justícia, en defensa de l’honorabilitat i la professionalitat del col·lectiu penitenciari. Requerim la valoració de totes les mesures possibles pertinents i el compromís d’ennoblir i reconèixer amb actuacions específiques la dura tasca del col·lectiu penitenciari.

La Subdirectora General es compromet a traslladar als màxims responsables del Departament la nostra petició i ens donarà resposta.

En tot cas, informem que CCOO hem donat trasllat i contactat amb el Director General i restem a l’espera d’una reunió per tractar el tema.

 

Programa de Rendiment Professional: PRP 2018

CCOO requerim a l’Administració que confirmi de manera definitiva el pagament del PRP. Ja tenim govern, no hi ha més excuses. L’Administració confirma que el PRP es pagarà amb els endarreriments corresponents (1r trimestre, gener-març) a més trigar en la nòmina de juliol. La possibilitat de cobrar-ho al juny és possible però molt improbable per falta de temps suficient abans de tancar nomines. CCOO exigim a l’Administrador rigor i que instin l’acceleració dels tràmits al màxim, tal com fan en altres circumstàncies per interessos propis.

 

Canvis de servei. Interpretació de la Instrucció 1/2012

En primer lloc, CCOO exposem incongruències que s’estan donant en la interpretació dels canvis de servei, els canvis de servei són una permuta a tots els efectes de la jornada de treball, aquest fet implica una modificació del servei amb plens efectes. L’Administració entén que és un acord de voluntats, i que si per algun motiu no es realitza el torn, cal retornar-ho.

CCOO defensem que el canvi autoritzat genera efectes de modificació del servei, i que per causes sobrevingudes justificades o sol·licitades en cap cas s’ha de retornar. L’Administració pren nota i es compromet a tractar el tema pròximament.

En segon lloc, tal com CCOO hem defensat en les anteriors reunions sol·licitem l’ampliació a 30 canvis de servei com mínim. L’Administració exposa que qualsevol augment del nombre de canvis passa per la negociació d’un nou acord. En aquest cas, l’Administració s’empara en la interpretació més restrictiva en funció del seu interès, mantenint de manera estricta l’aplicació dels punts que els interessen de les pròrrogues dels acords.

Si el tema no s’ha tractat en negociació, ha sigut per la impossibilitat manifesta de l’Administració de plantejar una negociació, i de la mateixa manera que s’ha prorrogat el PRP, perquè els treballadors no són culpables de la impossibilitat política de la D.G. per negociar, s’hauria de fer el mateix amb els canvis i prorrogar els 30 canvis fins que hi hagi un nou acord o bé fins que es convoqui i es resolgui el concurs de trasllat pactat a la CETOM i que l’administració a instàncies de CCOO es va comprometre a realitzar, un cop resolt el concurs de comandaments.

CCOO exposem la carència d’incidències, i el descongestionament que suposa pels treballadors, donada l’absència de mesures de conciliació de vida laboral i familiar dels treballadors, i exemplifiquem amb la casuística especifica del CP Brians 1 amb tots els canvis organitzatius que s’estan produint.

L’administració afirma comprendre les problemàtiques i el gran esforç que s’està realitzant als centres, per aquest motiu, tot i que es neguen a canviar el criteri de manera sistemàtica i general a tots els centres, ens informen que la Instrucció número 2/2008 de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, sobre assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris, segueix en vigor i que no tenen cap inconvenient en el fet que la Direcció del Centre faci ús d’ella en els casos que siguin motivats autoritzant motivadament l’increment dels 24 canvis.

CCOO sol·licitem que es recordi a les Direccions dels centres i finalitzi el criteri restrictiu que es dóna en alguns, l’Administració es compromet a recordar la vigència d’aquesta instrucció als centres penitenciaris.

Paral·lelament, traslladem a l’Administració la interpretació restrictiva de la normativa de canvis que s’està produint al C.P. Lledoners, limitant entre àrees la possibilitat d’acordar canvis, amb independència de les categories, CCOO exposem que l’Acord de condicions de treball no restringeix aquest criteri. L’Administració es compromet a analitzar el tema.

 

Carència de personal. Incorporació d’interins, borsa de treball del cos tècnic d’especialistes. Criteris en l’assignació de vacants. Situació dels reforços. Durada dels contractes

CCOO posem en coneixement de l’Administració la carència de treballadors actual als centres penitenciaris, i com el pla de previsió de plantilles 2020 ha fallat, manifestant la manca de funcionaris en tots els torns de treball. Especialment accentuada en el torn de nit, en part agreujada per la implementació de noves unitats i l’assignació de noves tasques, que provoca impossibilitat física d’estar en dos llocs alhora i de complir amb les noves normatives i ordres de direcció.

CCOO adverteix al Subdirector General que no serveix de res crear noves normatives i modernitzar les actuals amb suposats nous estàndards de seguretat, qualitat i eficiència, com està succeint al C.P. Brians 1 entre altres, si aquestes noves normatives, neixen viciades per incapacitat material i de recursos humans per poder complir-les.

CCOO exigim a l’administració en primer lloc, més coordinació entre la Direcció General de Serveis Penitenciaris i les direccions dels centres i que es plantegin molt seriosament el fet que sense personal no es poden implementar ni més unitats ni més serveis, i en segon lloc sol·licitem que de manera urgent l’increment de la dotació de GSI al C.P. Brians 1.

Finalment instem a l’administració, ha de resoldre aquesta problemàtica enviant immediatament un nou contingent de treballadors GSI als centres. L’administració reconeix la problemàtica i revisarà les necessitats concretes.

Posteriorment, l’Administració facilita les darreres dades de contractació de treballadors. En concret 72 places i com s’han distribuït pels diferents centres, així com el criteri utilitzat.

 • Ens informen que de les 72 places estan incloses els 9 GO i 1 GAMP que finalitzen contracte el pròxim 31 de juny i que seran prorrogats fins al 14 de setembre, data de finalització dels reforços.
 • Ens recorden que a part d’aquestes 72 places també troben les 12 que es van enviar a Brians dos per poder obrir el nou departament DAE.
 • La resta, que són 62, començaran a treballar el pròxim 15 de juny menys els reforços de C.P. Brians 1 (5 GSI) que ja han començat a treballar a causa de l’especial situació d’aquest centre que es trobava sota mínims.

 CCOO demanem:

 • Que aquests reforços passin a formar part de la Borsa de Treball i s’apliquin els criteris corresponents, sol·licitem que es convoqui el Grup de borsa de treball. L’Administració indica el seu interès comprometent-se a tractar el tema.
 • Que per les noves places es tingui en compte la petició de comissions de servei dels treballadors i els llocs susceptibles de ser ocupats posteriorment s’ofereixin als interins integrants de la borsa de treball que resten per assignar.
 • Que s’ofereixi als companys interins, tenint en compte especialment la situació C.P. de Puig de les bases i la poca o nul·la mobilitat que han permès, la possibilitat d’optar a la resta de places que puguin ser susceptibles de cobrir mitjançant un nou acte públic voluntari. L’Administració es nega però no es tanca a poder valorar casuístiques específiques.

Per últim l’Administració transmet els criteris que han seguit per oferir les places a aquesta última tanda d’incorporacions de 16 treballadors. Al·leguen que no han respectat estrictament l’ordre de la llista de personal de reforç ja que estaven fora dels criteris de la borsa. Afegeixen que no volien que en període d’estiu en un mateix centre és concentres gent nova amb un possible risc que afirmen que podria comportar per la seguretat del centre corresponent.

CCOO ens manifestem contraris aquesta interpretació per no tenir raó de ser donat el nombre reduït d’incorporacions i la incidència al conjunt del servei. Exigim que no es torni a produir i s’ofereixin totes les places.

CCOO sol·licitem que es contracti a la resta de personal que va superar la segona prova. L’Administració afirma que en cas que sigui necessari disposarà d’aquests integrants disponibles del segon procés segons les necessitats. CCOO justifiquem de manera raonada que amb la política de mínimes cobertures de baixes actuals, jubilacions, incidències i adaptacions (fins que es publiqui oferta pública) cal preveure que es realitzin nous actes per poder incorporar i disposar dels treballadors.

 

Servei de transport als Centres Penitenciaris

Tal com vam informar, el servei de transports es restableix el pròxim 1 de juliol. CCOO hem sol·licitat que l’administració introdueixi ajustos ampliant el nombre de parades als trajectes tant de sortida com de tornada, i ajustant els horaris a les propostes que han traslladat el conjunt d’usuaris.

El Subdirector de RRHH i Econòmics ho valora de forma positiva i aviat es comunicaran les noves parades en la ciutat de sortida i d’arribada. L’Administració es compromet a mantenir les existents i ampliar-les, tractant individualment en una reunió especifica en què es valoraran aquestes exigències, comunicant-les a l’empresa, per donar trasllat als treballadors amb prou anticipació a l’1 de juliol.

CCOO exigim el compliment de l’Acord de tancament del Centre Penitenciari d’Homes Barcelona, l’Administració informa que al personal traslladat forçós del PHPT se’ls mantindrà el pagament dels títols de viatge.

 

Oposicions del Cos Tècnic d’Especialistes i dels Cossos de Rehabilitació

CCOO denunciem que l’Administració està incomplint els calendaris previstos. L’endarreriment en les convocatòries dels procediments estan afectant el calendari previst per tots els procediments.

CCOO sol·licitem que el Departament destini els recursos necessaris per a poder mantenir els calendaris previstos i que defensi per la futura oferta pública la convocatòria de la totalitat de places de Tècnics Especialistes, ampliant les places incloses en les RLT (relació de llocs de treball) als centres penitenciaris.

L’Administració reconeix l’endarreriment i l’afectació a la previsió. Respecte a els tècnics especialistes, que demanarà en un nombre encara per concretar, farà publica la petició en el moment que la llei de pressupostos ho permeti. En tot cas informen que abans de 2020, donat el retràs actual, seria impossible convocar-la.

 

Permís d’Hospitalització. Criteris de la DG Funció Pública

CCOO ens hem caracteritzat per queixar-nos davant l’Administració penitenciària sobre l’aplicació per la seva banda d’interpretacions creixentment restrictives a l’hora de gaudir del permís per hospitalització d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat, criteris que no coincideixen amb el d’altres departaments, absolutament restrictius a l’hora d’interpretar la normativa.

Finalment, en Mesa Sectorial, va tractar-se el tema el passat 28 de maig, arribant-se aclarir els següents criteris per tots els departaments:

 1. S’entén que hi ha hospitalització, en qualsevol de les seves modalitats, quan així ho estableixi expressament el document del centre hospitalari. Per tant, aquest permís compren totes les modalitats d’hospitalització: l’ingrés hospitalari, l’hospital de dia i l’hospitalització domiciliària.
 2. Així mateix, s’entén que el permís d’hospitalització inclou les intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari que precisin repòs domiciliari. En aquests supòsits caldrà acreditar mitjançant el corresponent document mèdic que el familiar que ha estat intervingut quirúrgicament precisa repòs domiciliari.
 3. El permís per hospitalització té la durada següent:
 • Dos dies laborables, si el fet es produeix en el mateix municipi del lloc de treball on es presten serveis.
 • Quatre dies laborables, si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball on es presten serveis.
 • Tindran la consideració de la mateixa localitat en el cas dels municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques. D’aquesta manera queda clar que Sant Esteve de Sesrovires-Martorell, La Roca-Granollers, Sant Joan de Vilatorrada-Manresa o el Catllar-Tarragona són nuclis urbans diferenciats.
 1. Els dies de permís es podran gaudir de manera discontínua (dies alterns) dins dels 10 dies següents al fet causant (hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari) sempre que es mantinguin les condicions del fet causant que han donat dret al permís.
 2. Així mateix, es pot gaudir del permís encara que el familiar disposi de l’alta hospitalària, sempre que no tingui l’alta mèdica. En aquests supòsits, la persona interessada haurà d’acreditar degudament mitjançant la corresponent documentació mèdica que el seu familiar continua estant necessitat d’atenció i cura.

El Subdirector General de RRHH i Econòmics mostra la seva reticència en relació a aquesta interpretació, tot i que accepta aplicar-la parcialment, al·legant que aquesta interpretació perjudica greument el servei. També indica que respecte al gaudiment discontinu (dies alterns mentre es mantingui el fet causant) ha traslladat qüestió interpretativa a Funció Pública i què estan a l’espera de resposta per aplicar-la.

Per CCOO qualsevol interpretació diferent de la regulada en la normativa i desenvolupada a la resta d’administracions de la Generalitat, és inadmissible i defensarem la seva aplicació. Aquesta és la cara més inhumana i lamentable de l’Administració. Amb aquestes interpretacions i reticències que generen discriminació entre treballadors públics, observem la realitat de les directrius de la gestió que realitzen i la manera d’actuar d’alguns responsables. La política de no aplicar o tractar de perjudicar interpretant de la manera més negativa possible qualsevol situació aplicable als treballadors penitenciaris.

 

Uniformes del personal del Cos Tècnic d’Especialistes. Lliurament i calendarització

CCOO traslladem a l’Administració la necessitat de revisar la uniformitat del personal de vigilància i adaptar-la a les tecnologies i requeriments actuals. Les darreres entregues van presentar anomalies o materials obsolets. Exposem que el calçat actual no compleix amb els criteris d’antilliscant. És urgent que es millorin les prestacions de l’uniforme i les característiques del patronatge femení i masculí.

L’Administració reconeix els incompliments en anteriors etapes en l’entrega d’uniformes i ens informen que aviat realitzaran la licitació dels uniformes, comprometent-se a tractar al Comitè de Seguretat i Salut el tema. Prenen nota i abans de tancar res ens presentaran els ajustos.

 

Horari ordinari Educadors Socials

L’Administració trasllada que establirà la vigència mínima de l’horari ordinari de 2 anys, igual que l’acumulat al Centre Penitenciari de Quatre Camins.

 

Creació d’un model de medi obert

CCOO traslladem carències de personal en els diferents centres oberts, i com l’Administració no supleix les incidències, la passivitat amb què l’Administració actua ens porta a sol·licitar la creació d’un projecte model de Medi Obert que demostri l’interès real i l’aposta per aquests centres.

L’Administració es compromet a tractar el tema reconeixent que cal impulsar aquest medi.

 

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 11 DE JUNY 2018 EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!