CONVOCADA LA PROVA DE CATALÀ DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ PER LES PERSONES QUE NO HAN ACREDITAT EL SEU CONEIXEMENT

 

Acord conjunt del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (feu clic per descarregar-lo), en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari i les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).

Atès el que disposen les bases comunes 8.4 de les convocatòries dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari i les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400), escau convocar a la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que no els han acreditat a través d’alguns dels mitjans possibles, amb la finalitat exclusiva d’acreditar els requisit de participació relatiu al coneixement d’aquesta llengua.

Vista la valoració provisional de mèrits publicada per sengles acords del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció dels esmentats processos d’estabilització, de data 8 de setembre de 2022.

Vista la informació facilitada a aquest efecte per l’òrgan convocant.

En la sessió de data 17 d’octubre de 2022, aquest Tribunal i Òrgan Tècnic de Selecció han acordat:

1. Nomenar, de conformitat amb les bases comunes 6.6 de les convocatòries dels processos de selecció amb núm. de registre 300 i 400, com a assessores especialistes per a la realització de l’exercici acreditatiu del requisit de participació de coneixements de llengua catalana, les persones següents:

Rosa Maria Ferrer Travé.
Joan Abril Español.
Gemma Àfrica Bonet Roca.
Montserrat Costa Alandi.
Anna Cervera Caminal.
M. Carme Rodés Coma.

 

2. Publicar la relació de persones aspirants que han de realitzar l’exercici acreditatiu dels requisit de participació de coneixements de llengua catalana previst en les bases comunes 8.5 de les convocatòries amb núm. de registre 300 i 400, que consta en l’annex d’aquest Acord.

Les persones aspirants disposen de la possibilitat d’aportar la documentació acreditativa corresponent fins al mateix dia de la realització de l’exercici, cas en el qual restaran exemptes de realitzar-lo.

Les persones aspirants han de presentar preferentment els seus escrits i la seva documentació mitjançant el formulari Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

La no compareixença a la realització de l’exercici comporta l’exclusió del corresponent procés o processos de selecció en què es participa.

 

3. Convocar a la realització de l’exercici acreditatiu dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana a la:

 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona,

av. Diagonal 696,

Dia 22 d’octubre de 2022, a les 8.30h.

 

4. De conformitat amb les bases comunes 13 d’aquestes convocatòries, els acords es publiquen en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler
(http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web d’informació de la Direcció General de Funció Pública sobre els processos d’estabilització mitjançant el sistema de concurs de mèrits:
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-delocupacio-temporal/concurs-de-merits/.

Barcelona, 17 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CATALÀ DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ  PER LES PERSONES QUE NO HAN ACREDITAT EL SEU CONEIXEMENT

US CONTINUAREM INFORMANT!