DARRERES INFORMACIONS EN RELACIÓ A L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS 8 MARÇ 2019

Ahir, dijous 7 de març, a les 19.11 h, CCOO vam rebre el següent comunicat procedent de l’Àrea de Relacions Laborals del departament de Justícia:

Per indicació de la sub-directora general de Recursos Humans i Relacions Laborals, us informem que malauradament no es podrà complir amb la previsió de publicació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura, de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029), prevista per al proper 12 de març, atès que manca encara la designació dels membres del Tribunal representants de la Direcció General de Funció Pública, i que, segons ens han informat, aquesta no es produirà fins que no es torni a pronunciar la Sub-direcció d’Ordenació Jurídica d’aquesta Direcció General respecte a la legalitat de les disposicions relatives a l’exempció del temari al personal educador interí de més de 3 anys d’antiguitat.

Deixant de costat l’improcedent que resulta comunicar-nos un fet d’aquesta transcendència mitjançant un simple correu electrònic, ens resulta extremadament preocupant i perjudicial l’ajornament sine die generat per Funció Pública de l’oposició d’educadors/es socials per raó d’una absurda divergència entre departaments que es tradueix en un clar perjudici als treballadors/es, no només educadors/es sinó de la resta de col·lectius de l’àmbit de presons dependent del Departament de Justícia.

L’enorme quantitat de processos selectius que s’han organitzat en cua, un darrere l’altre a causa del infradimensionament del servei de selecció i provisió del departament de Justícia implica que un retard qualsevol genera el retard automàtic de tots els altres processos que segueixen en cua a l’afectat.

D’altra banda i segons se’ns comunica en el correu ressenyat, la divergència es funda presumptament que Funció Pública, dependent del Departament de Polítiques digitals i Administració pública de l’Honorable. Sr. Puigneró, pensi, per a sorpresa nostra, que les disposicions relatives a l’exempció de temari al personal educador interí de més de 3 d’anys d’antiguitat, recollides en una llei del parlament, podrien no ser legals, emparant-se en el text refós de l’EBEP de l’any 2015

CCOO recordem que la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, modificada en 2009 per la llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives, diu:

ARTICLE 7. ACCÉS DEL PERSONAL INTERÍ I EN RÈGIM TEMPORAL A L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ SOCIAL
1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l’accés a l’especialitat d’educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s’ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d’oposició, resten exempts dels temes específics d’educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l’àmbit de la Generalitat.

La llei 24/2002, emanada d’un parlament que el govern considera políticament com a sobirà, és clara en quant a l’exempció de temaris específics per als educadors/es interins que tinguin tres anys d’experiència en el moment de la convocatòria del procésCCOO no comprenem que intencions guien a Funció Pública a l’hora de defensar una aplicació extremadament restrictiva d’altres normes que de manera injustificada i tossuda acabarien generant situacions de clara injustícia i manca d’equitat.

Avui, 8 de març al Departament de Justícia CCOO hem assistit per tractar directament amb la sotsdirectora general de RR.HH. Aquesta ha reiterat el seu absolut compromís en mantenir el criteri de l’exempció del temari i la seva voluntat de complir amb la llei tan aviat com es pugui, informant-nos que la Secretaria General del Departament intervindrà en defensa dels criteris defensats pel Departament de Justícia.

CCOO hem especificat els següents fets:

Que els problemes polítics entre Departaments o la falta de rigor de funció pública no poden perjudicar en cap cas als treballadors.
• Que hem sol·licitat còpia de tots els informes jurídics respectius per realitzar l’anàlisi jurídic dels peregrins arguments desenvolupats per Funció Pública.
Que hem registrat escrit a la Consellera demanant la seva acció personal decisiva i immediata que permeti salvaguardar els drets d’exempció de temari dels educadors interins amb 3 anys d’antiguitat recollits a la llei 24/2002, una publicació en termini de les bases i de la convocatòria del procés selectiu, i protegir els drets d’altres treballadors/es de l’àmbit penal per a que els seus propis processos de selecció no sofreixin dilacions indegudes ni interpretacions absurdament restrictives.
Que en cas que finalment el Departament, no sigui capaç de mantenir l’exempció del temari segons la llei de creació del cos, que posposin el procediment selectiu, fins que una nova regulació legal doni empara aquesta.

El Departament ens informa que en cas que la situació es resolgui abans de finals del mes de març l’examen seria a finals de juny, ampliant proporcionalment el període. Si finalment s’endarrerís més enllà de març l’examen s’hauria de realitzar a partir de setembre.

CCOO exigim que es resolgui tot el més urgentment possible, reafirmat com a única opció el manteniment de la Llei 24/2002 i la llei 26/2009 en tant en quant a l’exempció de temaris. En tot cas, CCOO hem comunicant al Departament mitjançant escrit registrat a la consellera que en cas contrari judicialitzarem les bases del procediment.

 

DESCARREGEU EN PDF L’ESCRIT A LA CONSELLERA DEMANANT LA SEVA ACTUACIÓ EN DEFENSA DELS SEUS TREBALLADORS

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVAAMB LES DARRERES INFORMACIONS EN RELACIÓ A L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS 8 MARÇ 2019

US CONTINUAREM INFORMANT!!