DARRERES INFORMACIONS OPOSICIÓ D’EDUCADORS

L’Administració incompleix el calendari que havia publicat en relació amb el procediment selectiu d’Educadors Socials àmbit execució penal.

Després de dies de silenci i d’incertesa avui el Departament de Justícia ha fet pública l’acord del   Tribunal Qualificador de 26 de febrer de 2021:

Primer.- Atès que s’han comprovat diversos errors materials en la llista de persones proposades per al nomenament com a persones funcionàries de carrera del cos de diplomatura, educació social, àmbit funcional d’execució penal (núm. de registre de convocatòria JU029), en concret, el decés de la persona aspirant amb NIF 033915023M; que la persona aspirant amb NIF 035086146Z proposada pel torn lliure, via de reserva, ha de participar pel torn lliure, i que la persona aspirant amb NIF 043715657V, proposada pel torn lliure, ha de participar pel torn lliure, via de reserva, es rectifiquen els errors materials, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segon.- Atès que s’ha detectat que les persones aspirants amb NIF 043544573F i 043499186E van constar com a exemptes de realitzar la totalitat del segon exercici de la primera prova —preguntes curtes de caràcter teoricopràctic— en les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu esmentat, publicades en data 23 de juliol de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, quan no complien els requisits establerts en el punt 8.1.1 de les bases de la convocatòria, s’acorda aturar el procés selectiu en relació amb les dues persones esmentades fins que es disposi de la informació necessària i es pugui elevar a l’òrgan convocant la seva proposta sobre com afecten els fets descrits en la participació d’aquestes persones en aquesta convocatòria.

 Tercer.- En relació amb el que s’ha exposat, s’aproven i es modifiquen els annexos següents, publicats en data 22 de febrer de 2021, per Acord del Tribunal Qualificador:

    • La valoració definitiva dels mèrits obtinguda per les persones participants en la fase de concurs (annex 1).
    • La llista de les persones que han superat el concurs oposició, per ordre de puntuació i alfabètic (annex 2)
    • Proposar a l’òrgan convocant el nomenament com a persones funcionàries de carrera del cos de diplomatura, educació social, àmbit funcional d’execució penal (núm. de registre de convocatòria JU029) les persones que figuren en l’annex 3 d’aquest Acord.

Quart.- Es recorda les persones aspirants que el termini de presentació de les declaracions responsables referides al contingut dels punts 2.4 i 2.5 de les bases de la convocatòria finalitza el 19 de març de 2021, inclòs.[…]

 […]Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació,[…]

[…]Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos

En relació amb l’elecció de places i l’Excel a emplenar i enviar:

  • La subdirectora general de RRHH ens informa que possiblement demà 4 de març es publicaran les opcions de places per adjudicar. Caldrà com es va dir anteriorment omplir el formulari (Excel) indicant les preferències de places i retornar-lo al Departament.
  • Respecte a l’acte d’adjudicació de places, l’Administració concreta que la nova data seria entre el 25 i 26 de març. Es mantindria la retransmissió via YouTube. El departament comunicarà per e-valisa l’adjudicació definitiva de manera individual.

En relació amb la recol·locació de les persones que no han superat el procés i es vegin afectades.

  • El Departament encara no ha decidit el criteri concret de recol·locació, i continua, de manera incongruent, valorant prioritzar alguns suspesos respecte d’altres.

CCOO hem exigit rigor en la publicitat de totes les informacions que afectin el procediment!

 

No pot ser que els aspirants rebin la informació un dia abans i no es publiqui amb prou temps als taulers informatius.

CCOO hem tornat a insistir en el fet que s’ha de tenir en compte l’antiguitat com criteri ÚNIC per la recol·locació i esperem que el Departament es deixi d’experiments i no s’inventi criteris estranys abusant de les seves competències.

Barcelona a 03 de març de 2021

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LES DARRERES INFORMACIONS SOBRE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!!