DEMÀ S’OBRE EL FORMULARI PER TRAMITAR LA INDEMNITZACIÓ 90 € PER LA REPETICIÓ DE LES PROVES DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILIZACIÓ

 

Després del fiasco de les proves del concurs oposició d’estabilització realitzades el 29 d’abril de 2024 i (des)organitzades per l’administració i l’empresa a la qual va contractar, proves que després van haver de repetir-se en moltes de les convocatòries, CCOO vam exigir una indemnització per a les persones aspirants que van sofrir aquest desastre. L’administració finalment va acceptar iniciar un procediment de responsabilitat patrimonial per a indemnitzar amb 90 € a les persones. Ara es posa en marxa el procediment per a efectuar el pagament:

Avui, dilluns 13 de novembre de 2023, s’ha ublicat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/3787/2023, de 9 de novembre, del procediment de responsabilitat patrimonial iniciat d’ofici pels danys i perjudicis ocasionats a les persones aspirants que varen concórrer a les proves selectives d’estabilització celebrades el dia 29 d’abril de 2023 corresponents a les convocatòries amb núm. de registre 600, 643, 650 i 700.

RESOLC:

Primer. Declarar la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat com a conseqüència del dany moral patit per les persones aspirants que varen concórrer a les proves selectives d’estabilització celebrades el dia 29 d’abril de 2023 corresponents a les convocatòries amb núm. de registre 600, 643, 650 i 700.

Segon. Indemnitzar amb 90 € cadascuna de les persones aspirants que van concórrer a les proves selectives celebrades el 29 d’abril de 2023 corresponents a les convocatòries amb núm. de registre 600, 643, 650 i 700.

Tercer. Notificar aquesta Resolució a les persones aspirants que van concórrer a les proves selectives celebrades el 29 d’abril de 2023 corresponents a les convocatòries amb núm. de registre 600, 643, 650 i 700, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, substitueix la notificació individual.

Quart. La informació d’aquest procediment s’ha de publicar a l’apartat del concurs oposició d’estabilització del web d’Administració i Funció Pública ( https://administraciopublica.gencat.cat/concurs-oposicio ) i s’ha de comunicar individualment a les persones aspirants que van concórrer a les proves selectives esmentades, mitjançant correu electrònic i/o SMS, d’acord amb les dades facilitades en les convocatòries amb números de registre 600, 643, 650 i 700.

Cinquè. Habilitar l’adreça electrònica https://administraciopublica.gencat.cat/concurs-oposicio als efectes que les persones aspirants que van concórrer a les proves selectives presentin, exclusivament per mitjans electrònics, una declaració responsable d’haver assistit a les proves i de facilitar les dades bancàries per tal que es pugui efectuar el pagament de la indemnització, mitjançant el formulari que estarà disponible a l’adreça electrònica esmentada, dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sisè. Notificar aquesta Resolució a CEGOS ESPAÑA LEARNING & DEVELOPMENT SA i ZURICH INSURANCE PLC, sucursal a Espanya.

Setè. Disposar la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació de la resoluciód’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 13 de novembre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PUBLICADA AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE C ATALUNYA (DOGC)

US CONTINUAREM INFORMANT!