NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIO SOBRE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

Ahir es va publicar una nota informativa relacionada amb la convocatoria per a l’accés al cos de diplomatura, educació social, àmbit d’execució penal (núm. de registre de convocatòria JU029)

Primer.- Amb la finalitat de facilitar la lectura de les puntuacions de la llista de les persones que han superat el concurs oposició, per ordre de puntuació i alfabètic (annex 1), així com la proposta del nomenament com a persones funcionàries de carrera del cos de diplomatura, educació social, àmbit funcional d’execució penal (núm. de registre de convocatòria JU029) (annex 2), publicades per Acord del Tribunal Qualificador en data 3 de març de 2021, es publiquen novament amb la inclusió de tres decimals a les puntuacions establertes.

Aquesta publicació no modifica en cap cas les puntuacions de la llista de persones que han superat el concurs oposició ni l’ordre d’adjudicació de la proposta del nomenament esmentada.

Segon.- De conformitat amb el punt 11.1 de les bases de la convocatòria, es fa pública la relació de places que se n’ofereixen per a l’acte públic d’adjudicació (annex 3).

Properament s’informarà del sistema de presentació de les preferències de places que hauran de trametre les persones proposades per al nomenament com a persones funcionàries de carrera del cos de diplomatura, educació social, àmbit funcional d’execució penal (núm. de registre de convocatòria JU029).

Tercer. Aquesta nota informativa es publica a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ en data 5 de març de 2021

Barcelona a 6 de maç de 20211

 

US CONTINUAREM INFORMANT!