LA LLEI DE MESURES, PUBLICADA AVUI, CONTEMPLA L’AUTORITZACIÓ DE CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA DEL COS AUXILIAR TÈCNIC (GRUP SERVEIS PENITENCIARIS) AL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES.

Tal com CCOO va avançar en la Nota de la reunió de Comissió de Seguiment de 16 de novembre de 2016, la Llei 5/2017, del 28 de març de 2017, de Mesures fiscals, Administratives, Financeres i del sector públic, publicada al DOGC d’avui, inclou ( a la Disposició Final Primera) la previsió de convocatòria del segon procés selectiu especial de promoció interna del personal funcionari del cos auxiliar tècnic (grup serveis penitenciaris) al cos tècnic d’especialistes. Aquest era un requisit indispensable per poder realitzar la convocatòria.

Aquesta disposició final en realitat autoritza al conseller del Departament de Justícia a convocar aquest procés en el termini màxim d’un any a partir d’avui. La publicació de la convocatòria, que CCOO demanarà que es faci efectiva el més aviat possible per evitar sorpreses de darrera hora, suposa el compliment d’un compromís i, alhora, un deute amb les persones que formen part d’aquest col·lectiu.

El primer procés, convocat l’any 2007, preveia un primer exercici de 40 preguntes tipus test del temari de la part general, un segon exercici que consistia en la realització d’una prova psicotècnica i un tercer exercici de 40 preguntes tipus test del temari de la part general (a part de l’exercici de coneixement de la llengua catalana). A continuació es preveia una fase de concurs. CCOO defensarà que es mantingui, com no pot ser d’una altra manera, l’estructura i continguts (degudament actualitzats) de la convocatòria de 2007.

Els requisits per a participar en el procés són posseir una titulació acadèmica per a l’accés al cos tècnic d’especialistes (grup C) o, si no la tenen, una antiguitat de 10 anys al cos auxiliar tècnic, o 5 anys i la superació d’un curs de formació.

Fem una crida als destinataris del procés de promoció interna perquè comencin la preparació de l’oposició i, en qualsevol cas, han de saber que les persones que no superin el procés o aquells que
no compleixin els requisits de titulació o d’antiguitat, restaran en els seus llocs de treball a extingir.

Descarrega la nota en PDF

Descarrega la Disposició Final 1

Descarrega la Llei 5_2017, del 28 de març, de Mesures Fiscals

Barcelona, 30 de març de 2017