L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA LA INFORMACIÓ PER LA PROVA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DEL PRÒXIM DISSABTE 1 DE FEBRER DE 2020

 

S’ha publicat nota informativa de l’Administració sobre la prova del concurs de comandaments que es realitzarà el pròxim 1 de febrer.

CCOO hem sol·licitat a la Subdirecció General que, perquè es respecti la igualtat absoluta entre tots els participants, prengui les mitjanes necessàries perquè s’asseguri la impossibilitat que es filtri informació del primer grup al segon.

També demanem durant la reunió del Grup de Treball del passat dimarts 21 de gener que es facin públiques les valoracions de tots els cursos. Durant el concurs de comandaments de 2008, no es van publicar aquestes valoracions, la qual cosa es va produir l’aberració d’obligar els candidats a recórrer a cegues, ja que desconeixien les valoracions dels cursos que anaven a recórrer i que es va completar amb resolucions d’estimació o desestimació parcials o totals on tampoc s’indicava que part dels recursos s’havien estimat o no.

CCOO defensarem sempre l’ús de la màxima transparència com a manera de realitzar un procés que sigui just, equitatiu i igual per a tots

Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019)

La Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019), en sessió de 16 de gener de 2020, ha acordat fer públics els acords següents:

Primer. Informar a les persones participants que opten als llocs de cap de Serveis, coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert i cap d’Unitat de Gestió Penitenciària de l’hora a la qual estan convocades per a realitzar la prova per acreditar els mèrits i les capacitats complementàries corresponents a la segona fase, prevista a l’apartat 6.5 de les bases de la convocatòria.

Les persones participants que opten als llocs de treball de cap de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert faran la mateixa prova, que es desenvoluparà en dos torns horaris.

L’ordre d’actuació de les persones participants d’aquesta prova s’iniciarà per aquelles persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “E”, d’acord amb la Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2020. Les persones que opten a ocupar aquests llocs de treball poden consultar el torn horari en el qual estan convocades en l’annex 1.

Les proves es realitzaran d’acord amb el següent:

Llocs de cap de Serveis i de coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert:

1r torn
Dia: 1 de febrer de 2020
Hora de convocatòria: 8.45 hores
Lloc : Espai Bital, carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 08908. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

2n torn
Dia: 1 de febrer de 2020
Hora de convocatòria: 11.00 hores
Lloc : Espai Bital, carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 08908. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 

La prova consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic de 10 preguntes relacionades amb les funcions dels llocs a proveir. La durada màxima de la prova serà d’1 hora i 45 minuts. Durant el desenvolupament de les proves no es podrà abandonar l’espai on es realitzaran les proves. La sortida de les aules es realitzarà quan ho indiquin les persones que administren la prova de forma conjunta per a totes les persones que realitzin la prova.

Tal com s’estableix a l’acord de la Junta de Mèrits publicat l’11 d’octubre de 2019, les persones participants podran disposar de material de consulta en suport paper.

 

Llocs de cap d’Unitat de Gestió Penitenciària:

Dia: 1 de febrer de 2020
Hora de convocatòria: 14.45 hores
Lloc : Espai Bital, carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 08908. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
La prova consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic de 10 preguntes relacionades amb les funcions dels llocs a proveir. La durada màxima de la prova serà d’1 hora i 45 minuts.

Tal com s’estableix a l’acord de la Junta de Mèrits publicat l’11 d’octubre de 2019, les persones participants podran disposar de material de consulta en suport paper. Les persones convocades a aquesta prova són les que es determinen a l’annex 2.

 

Segon. Informar a les persones convocades que:

  • Per accedir a les aules i realitzar la prova d’acreditació de mèrits i capacitats de la segona fase del concurs, les persones aspirants hauran d’acreditar prèviament la seva identitat amb l’original del seu document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.
  • Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d’anar proveïdes d’un bolígraf de tinta negra o blava i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).
  • Per motius d’organització només es permetrà l’accés a l’edifici on es realitzarà la prova a les persones participants (no estarà permès l’accés a persones acompanyants).
  • El lloc on es realitza la prova es troba ubicat en una zona d’oficines i no disposa de serveis de restauració en les seves immediacions, motiu pel qual es recomana que les persones participants portin el seu propi avituallament (menjar i beure).

Tercer. Fer públic aquest Acord en data 24 de gener de 2020, mitjançant el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 8.3 de les bases de la convocatòria esmentada.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ


US CONTINUAREM INFORMANT!!