S’HA PUBLICAT LA RESOLUCIÓ QUE APLICA LA SENTÈNCIA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DEL C.P. PUIG DE ELS BASSES

Nota informativa en relació amb la tramitació que es realitzarà per donar compliment a la Resolució JUS/49/2020, de 16 de gener, per la qual es disposa donar compliment a la Sentència núm. 812/2017, de 4 de desembre, i la Sentència núm. 24/2018, de 18 de gener, dictades per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els recursos d’apel·lació núm. 98/2017 i 188/2017, respectivament.

En el DOGC Núm. 8045, de 20.1.2020, s’ha publicat la Resolució JUS/49/2020, de 16 de gener, per la qual es disposa donar compliment a les sentències dictades en relació amb la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 46 llocs de cap d’Unitat del Centre Penitenciari Puig de les Basses (JU/CP003/2010.

Es comunica a les persones interessades que de conformitat amb la resolució esmentada, properament es reunirà la Junta de Mèrits i Capacitats d’aquest concurs per tal de:

  1. Publicar una primera proposta de resolució del concurs, d’acord amb l’ordre de puntuació dels mèrits i capacitats de la primera fase.
  2. Obrir un termini de 10 dies hàbils per tal que totes les persones participants puguin optar a renunciar a la participació en el concurs (aquest termini s’obrirà a partir de l’endemà de la publicació de l’acord de la Junta de Mèrits i Capacitats).
  3. Una vegada transcorregut el termini anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà i farà pública la proposta definitiva de resolució del concurs, amb les persones participants que no haguessin renunciat i d’acord amb l’ordre de puntuació dels mèrits i les capacitats de la primera fase.

Així mateix s’informa a totes les persones participants que d’acord amb les bases de laconvocatòria tota aquesta informació es farà pública als llocs indicats a la base 8.3 de la convocatòria i al lloc web del Departament de Justícia següent:
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/concurs-cp-puigdelesbasses/

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PUBLICADA EN EL DOGC

US CONTINUAREM INFORMANT!