LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I EXCLOSOS I RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS DE PSICOLOGIA (JU/001/2018)

Convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2018)

Reunida la Comissió d’Avaluació en data 23 de novembre de 2018, ha acordat aprovar i fer pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses

Contra la llista definitiva de persones participants admeses i excloses, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de publicació d’aquest Acord, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.-Els criteris de valoració del concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d’execució penal, convocatòria de provisió núm. JU/001/2018 (annex 2).

També s’ha publicat la llista de la formació valorada i la llista de les activitats no valorades per manca de constància documental.

En el cas de presentar al·legacions sobre la llista de la formació valorada i/o sobre la llista de les activitats no valorades per manca de constància documental, és necessari que les persones interessades presentin la documentació acreditativa necessària (programa de l’activitat formativa, certificat expedit pel centre en què s’acreditin les hores, etc.), en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública d’aquesta proposta davant la Comissió d’Avaluació.

S’han resolt les situacions d’empat entre les persones participants, de conformitat amb el punt 12.2 de les bases de la convocatòria del concurs general.

Finalment s’han publicat las llistes següents:

  • Llista provisional de valoració de mèrits i capacitats de les persones participants en aquest concurs general.
  • Llista provisional de persones destinades amb descripció de les places adjudicades.

 

 

Termini per presentar-hi al·legacions: del 27 de novembre a l’11 de desembre de 2018

 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/concurs-psicolegs/

 

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS

US CONTINUAREM INFORMANT!!