MESA GENERAL. REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT 08.06.2022 – CALENDARI DEL CONCURS DE MÈRITS

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’avui del Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat.

 

CALENDARI PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS

El proper dilluns 13 de juny de 2022es publicarà al DOGC la Resolució de convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, segons  preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. I el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà l’endemà de la publicació de la Resolució. El formulari de sol·licitud estarà disponible a l’apartat de Procés d’estabilització de l’ocupació  temporal del web d’Administració pública formularis d’inscripció tal i com s’especifica a la nota informativa sobre el concurs de mèrits d’estabilització que ahir es va publicar a ATRI.

Un cop recollides totes les sol·licituds, es facilitaran a cada persona que es presenti, les dades que consten d’elles al registre de personal. La persona confirmarà si són correctes o no (si no es confirma s’haurà de presentar documentació acreditativa). I a primers del mes de setembre es publicaran les llistes provisionals sobre les quals es podran fer les al·legacions que escaiguin. En la nostra nota informativa CCOO INFORMA 50/22 disposeu de tota la informació sobre els barems acordats. La previsió és publicar les llistes definitives de participants i resoldre el procés durant el mes d’octubre d’enguany. Un cop resolt el procés extraordinari d’estabilització per concurs de mèrits es convocarà el procés extraordinari d’estabilització per concurs – oposició. En breu es començarà a treballar en una reducció de temaris d’entre el 20 i el 58% en funció dels cossos i categories, us anirem informant.

Posteriorment, vindrà la mobilitat i promoció interna, per a tot el personal fix/de carrera, prèviament al concurs-oposició ordinari.

 

COMPTABLITZACIÓ DELS MÈRITS

Tots seran comptabilitzats a data de la convocatòria. CCOO, conscients que hi ha proves previstes durant el mes de juny, hem demanat que, a diferència els serveis prestats, els nivells/certificats de català i de digitals, el termini fos a finalització del termini de presentació de sol·licituds. Funció Pública no ho ha acceptat.

 

ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL

Davant les peticions dels tres sindicats i finalment afegint-s’hi el Departament de Justícia, hem acordat que, si bé no es pot no comptabilitzar cap punt si els serveis prestats són el mateix Cos i escala però en diferent àmbit, sí que calia diferenciar el pes segons s’hagin prestat dins l’àmbit d’Execució Penal o no.

CCOO, conscients de la importància de valorar l’experiència específica i de no desmuntar serveis tant essencials, hem arribat a l’acord que, per l’accés al Cos Superior Adm.General, Pedagogia, Psicologia, Educació Social i Treball Social, en l’àmbit d’Execució Penal, els punts per serveis prestats seran els que consten en els barems acordats si s’han prestat en llocs d’aquest àmbit. I valdran un terç d’aquests barems si s’han prestat en el mateix Cos però fora de l’àmbit d’Execució Penal.

I, de la mateixa manera, a l’inrevés: Per l’accés a aquests mateixos Cossos però fora de l’àmbit d’Execució Penal, els punts a comptar seran els dels barems aprovats, si els serveis prestats han estat en un altre àmbit, i un terç si s’han prestat en el d’Execució Penal.

 

EDUCACIÓ SOCIAL

CCOO, en coherència amb l’existència de Borsa de Treball on es meriten de la mateixa manera els serveis prestats amb relació laboral i els prestats amb relació funcionarial, els serveis prestats es valoraran indistintament.

 

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A UNA ESTABILITZACIÓ AMB GARANTIES PER A TOT EL PERSONAL

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE MESA GENERAL DE 8 DE JUNY DE 2022

US CONTINUAREM INFORMANT!