MESA SECTORIAL -17.02.20: FUNCIÓ PÚBLICA NI RECONEIX NI GARANTEIX ELS DRETS DELS SEUS TREBALLADORS/ES

 

Denegació sistemàtica dels permisos per matrimoni o convivència que es volen gaudir durant els períodes de Setmana Santa, Estiu o Nadal al Dep. de Justícia

 

CCOO exposem la problemàtica existent en alguns centres penitenciaris sobre les denegacions sistemàtiques dels permisos per matrimoni o convivència quan es demanen pel gaudiment durant els períodes de Setmana Santa, Estiu o Nadal. CCOO exigim l’autorització de tots els permisos i demanem que l’Administració aporti els recursos de personal adients per garantir-los. Els/les treballadors/res fan la sol·licitud amb el temps suficient per tal que el servei es pugui organitzar amb antelació.

A més a més, CCOO recordem les recomanacions del Síndic de Greuges sobre les motivacions i l’abus del concepte necessitats del servei. El sindic sol·licita que les resolucions desestimatòries siguin anul·lades, i recomana al Departament de Justícia el següent:

  1. Deixi sense aplicació el criteri establert de desestimar els permisos de matrimoni/convivència que es vulguin gaudir durant els períodes d’estiu, Setmana Santa i Nadal perquè d’ara endavant aquests siguin examinats i valorats, juntament amb la resta de sol·licituds que formulin els treballadors per a gaudir en els citats períodes.
  2. Motivi les resolucions que desestimin els permisos sol·licitats pels treballadors, no sols els de matrimoni/convivència sinó tots, de manera que la resolució reculli l’anàlisi realitzada en cada cas per a fonamentar la decisió.

 Funció Pública argumenta que no li consta que les denegacions siguin sistemàtiques i que les resolucions de denegació son motivades i compleixen allò que recomana el Síndic de Greuges. La part social insistim que és un cas flagrant de discriminació, ja que les denegacions son sistemàtiques i no estan motivades atès que totes fan servir el mateix criteri i model arbitrari. Funció publica analitzarà l’escrit registrat per CCOO i l’informe del síndic per donar resposta.

 

Ampliació del termini de gaudiment de les hores d’AP i compensació de festius en determinades unitats administratives

 

CCOO denunciem la denegació sistemàtica de les peticions de gaudiment de permisos i llicències del personal penitenciari que s’ha produït als centres penitenciaris catalans aquest darrer 2019, i de manera especial sobre el personal interí i de reforç. CCOO recordem que les carències de treballadors generen denegacions i un elevadíssim nombre d’hores extraordinàries, a títol d’exemple aquest gener s’han realitzat 1600 hores al CP Ponent. La problemàtica no és responsabilitat del personal penitenciari i no ha de patir les conseqüències.

També els recordem que el passat mes d’octubre la Secretaria de Mesures Penals va enviar als centres instruccions per a aplicar criteris restrictius en matèria de permisos, justificant-se en la situació de mobilitzacions polítiques que podien impedir els accessos als centres i davant la possibilitat que faltés personal, va suposar, de facto, denegacions de sol·licituds de permisos.

Per tot això, li sol·licitem que de manera extraordinària permeti als treballadors/es en servei actiu l’ampliació del període de gaudiment per un període, en tres mesos addicionals, fins el 30 d’abril, i que en cas de que les persones hagin estat cessades,  impossibilitant el seu gaudiment, se’ls retribueixi d’ofici.

Funció Pública no ampliarà el termini de manera genèrica i emplaça al Departament de Justícia analitzar la situació perquè suposa canvis normatius però es mostra disposada a tractar el problema de l’excés d’hores extres per trobar mesures de racionalització en aquestes unitats administratives.

En resum, malauradament i com ja ens tenen acostumats, Funció Pública tira pilotes fora i es posiciona novament contra el personal penitenciari en matèria de permisos.

Barcelona a 17 de febrer de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DEL 17 DE FEBRER DE 2020 

US CONTINUAREM INFORMANT!