COMISSIÓ DE SEGUIMENT 12/02/2020

 

El dimecres 12 de febrer va haver-hi reunió de la comissió de seguiment amb presència de la Sotsdirectora de RR.HH: de la Secretaria de Mesures Penals.

 

Informació relativa a noves i futures contractacions

 

CCOO sol·licitem informació de l’estat de contractacions actuals i continuïtat, criteris de contractació i reposició, dels recursos que disposarà aquest any l’Administració i de la necessitat urgent de personal que pateixen els centres penitenciaris.

L’administració comunica que actualment hi ha 81 substituts més 13 treballadors que ja ocuparien les vacants que van quedar després de ser ofertes al personal funcionari.

Respecte als criteris de contractació i cobertura d’incidències afirmen que depèn dels pressupostos (que disposarien d’una quantia similar de l’any 2019) i de les peticions de les direccions dels centres.

Respecte als contractes de reforç, l’Administració afirma que exclusivament els realitzarà durant els períodes de Nadal, Setmana Santa, i vacances d’estiu.

En referència als contractes de substitució l’Administració afirma que aniran assignats al codi plaça del substitut i amb el període mínim genèric mensual que constés, prorrogant-se com a mínim durant el període de la baixa.

CCOO denunciem l’abús i exigim que cessi la precarietat de contractacions per períodes ridículament curts, amb horaris a la carta i amb condicions que no respecten els drets dels treballadors.

 

Carència de treballadors i hores extres realitzades

 

L’Administració comunica estranyada que, aproximadament, aquest primer mes de l’any al CP Ponent s’han realitzat unes 1588 hores extraordinàries. CCOO li especifiquem que les carències de personal per cobrir i la infradotació del servei són les raons que estan portant aquesta situació. CCOO exigim la cobertura de totes les incidències i incapacitats produïdes, les hores extres demostren la incompetència en la dotació del servei.

CCOO aprofitem per exigir que els serveis s’han de cobrir amb personal substitut i l’ampliació de les relacions de llocs de treball, no amb contractes precaris de reforç més que qüestionables, canvis de serveis forçats o hores i serveis extres.

 

Modificació de les RLT per a obrir mòduls tancats i ampliació de plantilla

 

CCOO denunciem que hi ha mòduls tancats en els centres penitenciaris aparentment per falta de personal, com són el de joves i el psiquiàtric de Puig de les Basses i el mòdul psiquiàtric del C.P. Lledoners així com la falta endèmica de personal d’oficines, especialment en el del C.P. de Mas d’Enric, i tot això obliga a una revisió de les RLT, especialment en el cas de les oficines de Mas d’Enric on el dimensionament teòric es va realitzar quan el centre no estava completament obert.

L’Administració ens informa que la subdirectora de centres i el subdirector de tractament estan estudiant quines són les necessitats reals de personal, que els centres han respost i que està estudiant les propostes de les gerències. A pregunta de CCOO ens confirmen que estudien les necessitats òptimes i no simplement les mínimes.

CCOO sol·licitem que es convoqui un grup de treball de les RLT que permeti la participació dels treballadors a través dels seus representants.

CCOO hem sol·licitat l’obertura dels mòduls de psiquiatria de Lledoners, Puig de les Basses i Joves. L’Administració contesta que el tema preocupa la Secretària de Mesures penals i que la Subdirectora de centres ja ha dut a terme un parell de reunions amb Sanitat sobre aquest tema, contacte que es va iniciar a escala de les conselleres. La setmana que ve es preveu una altra reunió.

CCOO hem sol·licitat l’ampliació de la plantilla del C.P. Dones i l’Administració respon que l’estan estudiant i que presentaran un pla d’actuació.

 

Revisió Comissions de Servei humanitàries

 

L’Administració manifesta que té intenció de revisar les comissions de servei de caràcter humanitari (per causes familiars) d’especial gravetat i llarga durada que no hagin aportat documentació recent. Ens informen que enviaran escrit a les persones afectades perquè aportin documentació actualitzada que permeti la continuació de la comissió.

 

Definició de tasques dels GAMP

 

CCOO denunciem que en alguns centres penitenciaris s’està assignant a GAMP a realitzar serveis d’interior en cabines de mòduls. L’Administració reconeix que personal de prestacions no ha de ser assignat a serveis modulars o propis de llocs de vigilància, comprometent-se a comunicar a les direccions dels centres indicacions perquè ho recordin a les unitats de personal.

 

Ampliació del període de gaudiment de dies del personal penitenciari

 

CCOO sol·licitem l’ampliació del període de gaudiment dels dies d’assumptes propis i compensació de festius de 2019. Les carències de personal van comportar la denegació de dies als treballadors penitenciaris per necessitats de l’Administració, aquesta situació no pot anar en perjudici dels drets dels treballadors i exigim que de manera extraordinària permeti als treballadors/es en servei actiu l’ampliació del període de gaudiment per un període, en tres mesos addicionals, fins al 30 d’abril, i que en cas que les persones hagin estat cessades, impossibilitant el seu gaudiment, se’ls retribueixi d’ofici.

 

 

Incorporació en el SIPC de les peticions de dies del personal penitenciari

 

CCOO sol·licitem que s’incorporin al SIPC les peticions de dies un cop es realitzin i en cap cas uns dies abans del seu gaudiment efectiu. Els treballadors penitenciaris entreguen la major part de sol·licituds de gaudiment de dies amb antelació i han de tenir la confirmació de la inclusió pel seu gaudiment al mateix temps que recursos humans la rep. L’Administració pren nota i verificarà el procediment d’incorporació.

Deficiències i obres als centres

 

C.P. Quatre Camins

Les obres van més a poc a poc del que es preveu, ja que sorgeixen elements no contemplats en el projecte. Fa falta llicència d’obres de l’ajuntament per a treballar fora dels murs del centre. L’Administració calcula un parell de setmanes de retard encara que el calendari final no variarà.

L’Administració assegura de manera taxativa que no s’implantarà la fase 1 (mòdul 1) sense haver implementat tot el pla de seguretat, que s’implementa en la fase 0 (zones d’oficines, personal, calderes, etc.)

 

Zona Franca

L’Administració informa que l’ajuntament és el que incompleix el conveni signat en retardar el lliurament dels terrenys a causa d’un desviament important a causa d’impostos per plusvàlues i altres conceptes. No obstant això la relació entre ajuntament i administració diuen que és fluida i se signarà una prorrogarà del conveni.

 

C.P. Brians 2 Inundacions

L’Administració preveia ahir mateix tenir llista la solució tècnica per a resoldre finalment la problemàtica a les sales de dia, consultoris, etc de Brians 2. Es preveu anar buidant mòdul a mòdul per a anar fent els treballs

 

UHPT

A petició de CCOO, l’Administració llegeix l’informe literal enviat pel centre sobre les deficiències en sales per a mantenir la separació entre tipus d’interns, i l’estat autènticament desastrós del centre de control. Això dels botons aguantats amb cinta adhesiva ja és de traca. L’Administració diu que és conscient, que no s’ha fet res des de 1992, i que les actuacions per a resoldre-ho estan incloses en el pla d’equipaments.

 

El problema real de totes les actuacions anteriors menys la que està en marxa en Quatre Camins, que té pressupost aprovat, és que falten recursos per a dur-les a terme, depenent per complet de les valoracions de prioritats i d’assignacions de recursos que dugui a terme el departament.

 

Escàner de la UMS del C.P. Brians 1

 

Està demanat des de fa temps però no tenen els fons per a això.

CCOO sol·licitem que, ja que les oficines de l’Administració es traslladen al districte administratiu de la Zona Franca, un dels escàners dels edificis desocupats pel trasllat, sigui el de Pau Claris o el del carrer Aragó, s’enviï a la UMS.

 

Targetes de transport per a treballadors de tractament medi obert

 

Actualment les targetes de treballadors socials es paguen a través del fons de maniobra dels centres socials per un acord amb la intervenció, que és la que ha d’autoritzar la despesa. D’aquesta manera els centres paguen als treballadors les targetes de transport o les hi donen directament.

No obstant això els educadors del CO2, com que no depenen de l’ASSEP, han de sol·licitar el pagament de les targetes per mitjà del sistema de dietes d’ATRI la qual cosa retarda el pagament per mesos. L’Administració pren consciència del problema i manifesta que parlarà amb la intervenció perquè s’autoritzi pagar les targetes dels educadors a través del fons de maniobra

 

Transport.

 

CCOO preguntem sobre la pròrroga del contracte de transport pluriennal, ja que 2020 és el segon any d’aquest contracte i la durada del contracte pluriennal és de dos anys prorrogables a dos més. L’Administració contesta que realitzarà la pròrroga.

 

 

Model de Medi Obert

 

A pregunta de CCOO, que sempre hem demanat que es constitueixi un grup de treball específic de mig obert, hi haurà reunió amb els sindicats durant la primera quinzena de març, abans de la implementació del programa pilot, el qual es preveu iniciar a la fi de març o principis d’abril.

 

Uniformes

 

CCOO preguntem per enèsima vegada per la uniformitat.

L’Administració contesta que preveu canviar i modernitzar la uniformitat per peces i teixits més moderns i concordes amb les nostres tasques. El plec de clàusules tècniques hauria d’estar acabat a la fi de febrer de cara a poder iniciar la licitació d’un contracte pluriennal. El plec serà públic i podrem consultar com seran els nous uniformes. Donada la complexitat del procés de licitació s’espera poder començar els lliuraments dels diferents components de l’uniforme l’abril de 2021.

Per a cobrir les necessitats immediates s’ha realitzat un contracte amb el CIRE de reposició de material. En concret de camises de màniga llarga i curta, pantalons, cinturons, guants i botes que esperen tenir llistes a l’octubre.

 

Ampliació de formació específica i autorització de participació i compensació per tot el personal penitenciari. Igualtat d’accés

 

CCOO exposem que l’acotament de la formació a llocs de treball concrets impedeix l’accés a tots els treballadors, que s’està impedint l’autorització i la compensació de cursos, impedint el dret a la formació. Tots els col·lectius penitenciaris han de tenir dret a realitzar la formació relacionada amb la tipologia del cos o categoria que ocupen i no el servei o destinació específica.

A títol d’exemple, exposem com un treballador genèric d’oficines ha de poder participar amb igualtat d’accés a la formació i catàleg de cursos que un genèric de servei interior, ja que en qualsevol moment pot accedir aquest lloc.

CCOO sol·licitem que s’ampliï el termini d’inscripció per la formació del CEJFE i s’analitzi el model, ja que no han permès que tothom pugui sol·licitar la formació en les sol·licituds. L’Administració no confirma res, i pren nota amb el compromís de revisar les sol·licituds realitzades al CEJFE i els plans de formació per col·lectius.

Barcelona a 13 de febrer de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 12/02/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!!