MESA SECTORIAL 17.09.2018

PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ

Es convocarà en breu el grup de treball de selecció i provisió per tractar els diferents processos de selecció i provisió tant en curs com previstos. No obstant, l’Administració ens comunica els aspectes següents:

  • Es manté la previsió de convocar el procés selectiu d’accés al Cos Superior durant el darrer trimestre de 2019.
  • La convocatòria del procés selectiu per l’accés al Cos d’Agents Rurals, categoria d’Agents, es convocarà durant l’any 2020. La de la categoria de Sotsinspectors està prevista per l’últim trimestre d’aquest any 2019.

 

COMPENSACIÓ FESTIU

En la reunió de la Mesa Sectorial del passat 19 de març d’enguany, CCOO ja vam plantejar el tema que, atès que aquest any 2018 dos dels 13 festius laborals cauen en dissabte i que de les 13 festes establertes n’hi ha una a triar entre el 2 d’abril i el 26 de desembre que té caràcter recuperable, i que és per això que caldria establir les compensacions necessàries per tal que el personal que no presti serveis en dissabtes, diumenges i/o festius o que no en disposi d’un règim de jornada anualitzada, pogués disposar d’un dia més d’Assumptes Personals.

Ens hem hagut d’esperar fins ara per què Funció Pública es comprometi a dictar una circular o instrucció mitjançant la qual s’incorporaran 8h 20’ a la borsa d’hores d’Assumptes Personals del personal esmentat per compensar el festiu de dissabte 8 de desembre.

 

CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC QUE TREBALLA A LES COMISSARIES DE MOSSOS D’ESQUADRA

Tal i com CCOO us informàvem a la nostra nota informativa del 5 de setembre d’enguany, avui la Mesa Sectorial ha tractat el tema del personal administratiu i tècnic que treballa a les comissaries dels Mossos d’Esquadra.

D’una banda, pel que respecta al canvi a l’horari normal de tot aquest personal, es celebrarà una reunió a mitjans del mes d’octubre entre sindicats
i representants del Departament d’Interior.

D’altra, pel que respecta al problema de la seguretat d’aquest personal, es tractarà en els Comitès de Seguretat i Salut del Departament d’Interior així com a la Paritària de Salut Laboral de Funció Pública. Atès que son riscos que no es poden evitar, s’hauran de millorar les condicions retributives d’aquest col·lectiu.

 

GRUP DE CONDICIONS LABORALS DE TREBALL DELS TÈCNICS DE SALUT PÚBLICA

Aquest tema sobre les diferents condicions laborals dels col·lectius que integren els diferents equips de treball de l’Agència de Salut Pública s’arrossega ja des de fa més de 2 anys i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no és capaç encara ni de posar una data de reunió del grup de treball amb els sindicats. Òbviament, continuarem insistint.

 

DESCARREGEU LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DE 17 DE SETEMBRE DE 2018

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT