MESA SECTORIAL 18.03.2019

 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats ahir a la Mesa Sectorial de Negociació.

 

Ampliació del permís de la persona progenitora

 

CCOO reiterem la necessitat de guanyar en igualtat efectiva, després d’analitzar les mesures urgents del RDL 6/2019, que preveu l’entrada en vigor a partir de l’1 d’abril. Els sindicats demanem que entri en vigor de forma immediata, l’Administració s’acull a la literalitat de la norma per denegar la petició.

Cal assenyalar el dret a sol·licitar l’adaptació de la durada i la distribució de la jornada de treball, inclosa la prestació del treball a distància per motius de conciliació, fins que els fills i filles compleixin dotze anys, així com el permís de paternitat, que passa a denominar-se permís de naixement pel progenitor, diferent de la mare biològica, i que passa a 16 setmanes de manera progressiva i intransferible les 6 primeres setmanes.

 

Incompliment reiterat de la Comissió de Serveis i Encàrrec de Funcions

 

La part social demanem informació sobre la incidència d’aquestes figures en el conjunt dels efectius per tal de poder avaluar la temporalitat, la legalitat de l’actuació de l’Administració i la incidència de la seva valoració en fase de valoració de concursos. CCOO demanem la relació detallada dels llocs ocupats per aquesta fórmula excepcional, discriminant per Departaments dels noms dels afectats, amb referència a les dates.

 

Gaudiment de 25 h de flexibilitat horària recuperable per a personal PAS

 

El Decret 48/2014 sobre jornada i horaris de treball recull al seu article 14 bis, respecte de la flexibilitat horària recuperable, que s’estableixen 25 hores anuals en jornada ordinària recuperable per assumptes personals sense justificació i supeditades a les necessitats dels serveis.

Aquestes hores de flexibilitat (…) es gaudiran amb els mateixos criteris que el permís per assumptes personals i s’hauran de recuperar, d’acord amb les necessitats dels serveis, abans del seu gaudiment o durant els quatre mesos següents i, com a màxim, fins al 15 de gener de l’any següent. CCOO demanem que l’Administració ens confirmi que aquest permís és d’aplicació al PAS de Centres educatius, atès que aquest personal a efectes pràctics, mai pot gaudir de les mesures de flexibilització i conciliació que sí gaudeixen altres col·lectius. Malauradament, l’Administració no ho considera així… continuarem lluitant.

 

Personal PAS dels Serveis Territorials d’Educació

 

CCOO recordem a l’Administració que fa un any vam posar de manifest el malestar existent entre el personal PAS dels diferents Serveis Territorials sobre les condicions laborals (baixes no cobertes, increment exponencial de tasques…). El tema es va tractar a la Mesa i amb el llavors Secretari General del Departament d’Ensenyament, que es va comprometre a fer una anàlisi de la situació en les diferents seus i de les mesures que es prendrien al respecte.

Hem demanat informació sobre els resultats de les diferents anàlisis i les mesures implementades i les previstes. Al respecte l’Administració ens respon que hi ha hagut dificultats en la gestió econòmica i que aviat ens traslladaran les actuacions dutes a terme.

 

Creació del cos de tècnics de prevenció

 

CCOO tornem a proposar la creació del Cos de Tècnics de Prevenció de la Generalitat de Catalunya, com a millor manera per a l’estabilització i consolidació del col·lectiu, i denunciem la complexa situació laboral del personal tècnic.

Durant el darrer any s’han publicat al portal ATRI ofertes de treball de l’àmbit de prevenció de nivell A1, cosa que ha impedit l’accés al personal funcionari del subgrup A2 (anteriorment B).

Creiem que l’EBEP habilita a exercir una plaça A1 a qui reuneixi els requisits de titulació per accedir al grup A2. Si una norma no exigeix uns requisits específics per a una plaça determinada, es menysprea a una part dels/les professionals i s’introdueix un element de discriminació per a molts/es professionals que, al nostre parer, vulnera les previsions de l’EBEP.

 

Compensació del festiu de l’any 2019 que cau en dissabte

 

Tal com va fer l’any passat, hem plantejat el tema que aquest any 2019 un dels 14 festius laborals cau en dissabte i és per això que caldria establir les compensacions necessàries perquè el personal que no presti serveis en dissabtes, diumenges i/o festius o que no en disposi d’un règim de jornada anualitzada, pogués disposar d’un dia més d’Assumptes Personals. Ens hem d’esperar fins al setembre perquè Funció Pública es comprometi a dictar una circular o instrucció mitjançant la qual s’incorporaran 8 hores i 20 minuts a la borsa d’hores d’Assumptes Personals del personal esmentat per compensar el festiu de dissabte 12 d’octubre.

 

Mobilitat voluntària entre Departaments per incorporar-se al nou edifici

 

Davant el trasllat al nou Edifici Administratiu situat al barri de la Marina del Port al costat de la Zona Franca, tornem a assenyalar la manca de transparència i d’informació per a les fins a 2.600 persones afectades dels 3 departaments que tenen previst el seu trasllat durant el 1r trimestre de 2020 al nou edifici.

CCOO demanen la participació activa del personal afectat per la reubicació de les seves dependències que encara avui en dia no tenen cap informació i a l’espai de participació de la representació del personal que es creï farem propostes en temes laborals, i la possibilitat de mobilitat voluntària entre els departaments per incorporar-se al nou edifici, que l’Administració rep de manera positiva.

 

Equivalència d’ACTIC i COMPETIC

 

L’Administració ratifica l’equivalència, a tots els efectes, de les acreditacions ACTIC i COMPETIC. De manera que el COMPETIC 1 és equivalent a l’ACTIC bàsic, el COMPETIC 2 és equivalent a l’ACTIC mitjà i el COMPETIC 3 és equivalent a l’ACTIC avançat.

 

Concurs de trasllat d’Administratius

 

L’Administració ha anunciat la presa de possessió dels lloc de treball cap a finals d’abril.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DEL 18.03.2019

US CONTINUAREM INFORMANT