PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC D’EXECUCIÓ PENAL D’ADULTS: LA NOVA UTOPIA PENITENCIÀRIA

Aquest dijous, 14 de març de 2019, amb presència del secretari de mesures penals, rehabilitació i atenció a la víctima, la consellera del Departament de Justícia, la secretària general i la gairebé totalitat de càrrecs de la Secretària de Mesures Penals que omplien la sala d’actes del CEJFE, es va realitzar la presentació del Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults al qual CCOO varem acudim per a veure que efectes podrà tenir el pla sobre les condicions laborals dels treballadors de l’àmbit penitenciari.

El pla estratègic, que el secretari va definir com la gran guia que regirà les destinacions de tot el sistema en els pròxims 10 anys, segons sembla és el producte d’equips multidisciplinaris que han treballat en àrees diferenciades de manera independent des de 2017 i es va presentar ahir al llarg de gairebé tres hores en línies molt generals que esbossaven molts punts, alguns molt preocupants, però sense arribar a concretar de manera definida i sense cap possibilitat que poguéssim intervenir o qüestionar.

La idea estratègica general que es desprèn del pla és dirigir el sistema a un major ús de les mesures penals alternatives, un increment del règim obert i una aplicació del model de participació i convivència en els centres, la qual cosa no és nova i va en la línia de les actuacions passades i presents en matèria penitenciària de l’actual secretari que CCOO hem criticat.

El preocupant per a nosaltres, com a treballadors penitenciaris, va ser la idea expressada diverses vegades que els treballadors del sistema haurien «d’adaptar-se» a les suposades “necessitats” del sistema i no a l’inrevés. El que d’aquesta idea sembla desprendre’s, es va donar a conèixer de manera molt succinta, asistemàtica i gens detallada, durant la intervenció dels responsables de l’equip de treball multidisciplinari destinat a tractar de manera específica sobre els treballadors de l’àmbit penal d’adults:

 • Segons sembla, al si de l’equip de treball es va tractar el tema de crear un cos o quedar-se a l’àmbit penal però sorprenentment sense arribar a cap conclusió en favor d’una cosa o una altra. El tema del cos, produeix certa preocupació en CCOO pels següents motius:
 1. La creació d’un cos no implica millora automàtica de condicions laborals. De fet hi ha casos de cossos amb condicions molt negatives, depenent per complet de les negociacions i del tarannà de l’administració. En un clima d’atac decidit als drets dels treballadors per part de l’administració una negociació d’aquest tipus, culminada en una llei, podria ser molt perillosa.
 2. Una vegada aprovada la llei reguladora del cos, només es pot canviar per mitjà d’una altra llei sense que es pugui ja canviar per mitjà d’un acord de condicions laborals. Això pràcticament podria blindar les condicions per a malament, especialment i si es dóna el cas d’un “decretazo”.
 • Van dir de manera genèrica que consideraven que calia promoure la mobilitat i la carrera professional, tant horitzontal com vertical, sense concretar res més.
 • Van esmentar una «nova estructura de comandaments intermedis» que com tota la resta no van definir.
 • Una ampliació de llocs, potenciació de llocs de grup B, per exemple dels TMSI(tècnic mitjà de servei interior), i en això es van quedar.
 • Nou sistema «més àgil» de selecció i provisió, signifiqui el que signifiqui (elecció directa a dit?)
 • «Adaptació dels horaris a les necessitats del sistema». Regulació per possible decret de jornada i horaris. Així com sona. Novament no van explicitar més i novament van esmentar el recurs a una llei, en aquest cas per a blindar les seves propostes.
 • Nou decret de 2a activitat. Ara descobreixen que el decret actual no serveix. Consideració seriosa de la jubilació anticipada. També descobreixen ara que és absolutament necessària.

Punt i a part va ser el tema d’infraestructures. Novament cap detall, cap data. Únicament que el centre de compliment de Barcelona es defineix com “de dones” sense cap esment a preventius.

CCOO assistim amb gran preocupació a la presentació d’uns punts que representen en matèria de condicions laborals dels treballadors penitenciaris una amenaça abans que una oportunitat.

CCOO volem deixar clar:

 • CCOO mai acceptarem cap revisió dels horaris actuals que representi una retallada o empitjorament de condicions. És una autèntica línia vermella per a CCOO.
 • Qualsevol ampliació de funcions dels treballadors penitenciaris haurà de correspondre obligatòriament amb una requalificació a l’alça dels llocs que impliqui necessàriament més retribució, pujada de nivells, ascens de grup i en general millora de condicions aprovada per la plantilla. Aquesta és una altra línia vermella per a CCOO.
 • Que aquest projecte no sembla resoldre les carències del sistema endèmiques amb els interns amb malalties psiquiàtriques o especials ni les problemàtiques dels joves.
 • Que aquest nou recull de desitjos o qualsevol altre programa no es podrà implantar si no es dota dels recursos necessaris.

Els treballadors penitenciaris no estem cecs ni sords i coneixem els resultats de les proves realitzades en diferents centres i mòduls, i en què s’han traduït: Agressions, desordre, empitjorament en les condicions de treball i manteniment dels conflictes més greus.

 

SENSE COMPTAR AMB ELS TREBALLADORS NI ELS RECURSOS NECESSARIS CAP PLA ÉS FACTIBLE!!

 

 DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOB RE LA PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC D’EXECUCIÓ PENAL D’ADULTS

 US CONTINUAREM INFORMANT!