MESA SECTORIAL 20 de novembre de 2017

CONDICIONS LABORALS A LES OFICINES DEL SOC

La part social exposem que les condicions laborals a les oficines del SOC són ja inaguantables atès que els treballadors i treballadores pateixen una forta càrrega de treball i desenvolupen feines indistintament a la seva categoria; no reben la formació adient; les seves baixes no estan sent substituïdes i els espais físics s’utilitzen de manera aleatòria. La gestió de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) suposa un 60% de la feina que es desenvolupa a les oficines del SOC i avui dia s’estan assignant cites per al mes de març. El programari informàtic també genera problemes. Cal més personal amb jornades de més de cinc hores així com que les oficines atenguin als/a les usuaris/àries també en horari de tarda.

Es demana al Departament i als responsables del SOC quines mesures tenen previstes per resoldre la situació, de la que ja tenien constància (recentment es va celebrar una Mesa sectorial monogràfica per tractar el tema).

L’Administració admet que la situació és crítica i que és conscient dels problemes existents. Des que es va iniciar la RGC s’han rebut 49.773 peticions de les quals resten pendents unes 21.000. Per aquest motiu hi ha previstes 222 incorporacions durant el mes de desembre, tot i que també es perdran unes 114 places. D’entre les incorporacions, 44 seran Orientadors específics de RGC. També anuncien que s’ha produït un canvi de criteri procedimental consistent en fer la primera sessió assistencial grupal, tot i que la segona cita serà individual. Preveuen que al gener posaran en marxa una borsa de treball per agilitzar la cobertura de les baixes. Al mateix temps es començaran a fer estudis sobre càrregues de treball per detectar la priorització i idoneïtat en les vacants.

Els programes informàtics han donat molts problemes, però el 18 de desembre es posarà en marxa una nova versió per accedir als expedients i manuals, tot i que s’han enviat instruccions a les oficines. Actualment no s’estan cobrint les baixes atès que s’estan prioritzant els programes, quan aquest estiguin coberts, es cobriran les baixes.

La part social denunciem la manca de previsió per part de l’Administració i que no s’hagués fet un estudi d’impacte de treball i de salut. També considerem essencial que es retribueixi als treballadors i treballadores amb el complement d’atenció al públic. I s’insta a què l’Administració apliqui solucions de forma immediata.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACORD DE LA MESA GENERAL DE 16.06.2017 PER
REDUIR LA TEMPORALITAT I ESTABILITZAR L’OCUPACIÓ

La part social preguntem com es distribuiran les 5.008 places de l’Acord de Mesa General de 19.06.2017. L’Administració respon que son 4.111 places de funcionaris i 897 de laborals i que es convocarà el grup de treball de selecció i provisió de llocs de treball el proper dia 28 de novembre de 2017 per tractar la seva aplicació.

CCOO preguntem si abans d’aquesta data es convocarà el procés selectiu de promoció interna del cos d’administratius. La Directora General exposa que ens informaran a la reunió del proper dia 28 però que difícilment es podrà convocar aquest procés durant l’any 2017 atesa l’actual situació en què es troba l’Administració.

MODIFICACIÓ TAULES RETRIBUTIVES PERSONAL CENTRES PENITENCIARIS

L’Administració presenta una proposta d’Acord de Govern que elimina la taula retributiva del CP d’Homes de Barcelona i obre la possibilitat que diversos llocs directius de centres de 2ª categoria puguin ser exercits per funcionaris del Grup B en comptes d’únicament del Grup A.

CCOO ens oposem frontalment a això per diverses raons:

  • Que unes places siguin de lliure designació no significa que l’Administració sigui lliure de modificar les condicions que li semblin oportunes per poder facilitar un accés a mesura a certs/es candidats/es.
  • Qualsevol modificació de les taules retributives hauria de tractar-se necessàriament al Grup de Treball en el marc d’una negociació global sobre les taules que inclogui tots els punts a tractar (reclassificació de centres, equiparacions retributives entre col·lectius d’iguals o similars funcions etc.) i no solament aquells que puntualment convinguin a l’Administració.
  • L’Administració s’oblida novament que existeixen acords vigents que fan referència a la promoció interna que facilitarien la disponibilitat de personal sense necessitat d’haver de recórrer a modificacions ad hoc d’urgència, i que l’alta taxa d’interinatge entre el personal funcionari penitenciari dels Grups A i B es deu exclusivament a la mala política de personal duta a terme per l’Administració.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!