MILLORA DELS CRITERIS D’AUTORITZACIÓ DEL PERMÍS D’HOSPITALIZACIÓ D’UN FAMILIAR FINS SEGON GRAU

CCOO ens hem caracteritzat per queixar-nos davant l’Administració penitenciària sobre l’aplicació per la seva banda d’interpretacions creixentment restrictives a l’hora de gaudir del permís per hospitalització d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat, criteris que no coincideixen amb el d’altres departaments, bastant menys fonamentalistes i restrictius a l’hora d’interpretar la normativa.

CCOO hem defensat contínuament l’adopció de criteris menys restrictius. Finalment ens han fet cas i durant la reunió d’avui de la Mesa Sectorial, s’ha tractat el tema, arribant-se als següents acords:

Ateses les diferents interpretacions que els Departaments fan del permís d’hospitalització d’un familiar fins el segon grau, Funció Pública adopta els criteris següents:

• Tal i com ja gaudeix el personal laboral, les intervencions quirúrgiques sense hospitalització que requereixin repòs domiciliari donaran dret a un permís de 2 dies laborables (ampliables a 4 si el fet es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball – tindran la consideració de mateixa localitat en el cas dels municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns-).

• Els dies de permís es podran gaudir de manera discontinua (dies alterns) dins dels 10 dies següents al fet causant (hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari) sempre i quan es mantinguin les condicions del fet causant que han donat dret al permís.

• Funció Pública entén que, ateses les darreres modificacions de l’EBEP dutes a terme mitjançant el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, no es podrà ampliar aquest permís a 6 dies, ni excepcionalment ni per motius degudament justificats.

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA MILLORA DEL PERMÍS D’HOSPITALIZACIÓ D’UN FAMILIAR FINS SEGON GRAU EN PDF 

US CONTINUAREM INFORMANT!!