NOU PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE CANDIDATS DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES!!!!

L’Administració ens informa de l’obertura d’un nou procés d’ampliació de candidats del procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos Tècnics d’Especialistes

S’han seleccionat els 300 candidats amb millor puntuació per a la realització de la prova física.

Atesa l’experiència de les diferents crides, l’Administració ha considerat convenient constituir una llista de reserva de 50 candidats més per realitzar les proves físiques, que tenen menor puntuació que els anteriors.

Aquestes 50 persones conformen una llista de reserva i s’han de presentar a les instal•lacions del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) com la resta de candidats, tot i que en algun cas aquestes persones podrien no realitzar la prova per assolir els 200 candidats, que és el màxim de persones que es poden examinar.

Els empats que s’han generat en la puntuació s’han dirimit segons la puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria.

En els casos que ha persistit l’empat s’han dirimit segons la lletra per la qual comença el primer cognom. Aquest procés selectiu és una ampliació de l’iniciat l’any 2017 i la lletra establerta és la “V” d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017 (apartat 7.2.1 de la oferta publicada).

La prova física es realitzarà al CAR:

 

Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)

Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5 Sant Cugat del Vallès (08174)

Data: 12 d’abril de 2019

Hora: 09:30

 

Els candidats hauran de lliurar, el dia de la realització de les prova física:

  • El certificat mèdic oficial d’acord amb el model de l’annex 2 de la oferta publicada1
  • Original i fotocòpia del DNI

 

Nota:
1. El fet que la persona participant no presenti aquest certificat comportarà la seva exclusió del procés.
2. Per fer els exercicis és obligatori que les persones participants portin roba i calçat esportiu.

 

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/f_jus_546_2017

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DEL NOU PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE CANDIDATS PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ 

US CONTINUAREM INFORMANT!!