OFERTA DE 75 PLACES EN COMISSSIÓ DE SERVEIS

Tal com hem vingut informant des de fa mesos, d’acord amb el que vam acordar,  l’Administració havia d’oferir les places vacants que hi hagués disponibles als centres en comissió de serveis als funcionaris de carrera que així ho sol·licitessin.

Avui l’Administració ha publicat la nota informant del procés i el llistat de places ofertades.

Cal tenir en compte el següent:

  • L’administració assignarà places de manera prioritària a funcionaris i funcionàries amb problemàtiques personals greus degudament acreditades. Els treballadors en tal situació no arriben a una desena.
  • El CPT (Complement Personal Transitori) dels funcionaris afectats pel tancament del C.P.H.B. pot suspendre’s si es pren una comissió de servei en un centre situat en el rànquing personal en pitjor situació que l’aconseguit
  • Els funcionaris interins de la borsa que cessen el 31 de gener així com els interins que no cessin el 31 però puguin veure’s afectats per l’oferiment de comissions de servei als funcionaris de carrera tenen assegurada la seva renovació i recol·locació.
  • Els gairebé 80 interins del procés selectiu del passat mes de desembre, no integrats en la borsa d’interins, seguiran seguiran realitzant tasques de reforç segons sigui necessari.
  • La data final per presentar les sol·licituds és el 11 de gener de 2018 a les 23:59 h.
 

NOTA: 

L’Administració ha introduit una correcció d’ultima hora a la seva nota. La nova data limit per presentar sol·licituds es el 11.01.2018 a les 23:59 en comptes del 12.01.2018 a les 12:00 h.

 

 

En tot cas, CCOO hem exigit al Director General i al Subdirector General de Recursos Humans i Econòmics:

  1. Que es doni compliment a la totalitat dels acords signats amb l’Administració. I que de manera urgent i prioritària es fixi la calendarització i periodicitat anual dels concursos de trasllats i de comandaments en totes les àrees. Entenem els motius d’urgència i respectem la voluntat dels treballadors que participen, però l’Administració és l’única responsable d’aquesta temporalitat i la precarietat que generen les comissions de serveis, no poden continuar sent el modus operandi ordinari de l’Administració.
  2. Que un cop iniciat aquest procediment amb el personal funcionari I amb caràcter públic, s’iniciï de manera paral·lela un nou procediment tal com es va iniciar a l’estiu i vam acordar pel personal interí. Amb el criteri únic de la borsa (antiguitat), que permeti mitjançant un acte, l’oferiment de les vacants restants o vacants reservades a la resta del personal interí amb data fi 31 de gener i que de manera voluntària puguin participar la resta d’interins que voluntàriament ho sol·licitin, eliminant en tot cas la data fi de tots els treballadors integrants de la borsa de tècnics especialistes. Tal com es va incloure en l’Acord de CETOM “podrà prendre part, malgrat que la seva plaça no hagi estat ocupada per personal funcionari ni tingui nomenament amb data fi, per tal que,si ho desitja, pugui optar per un canvi d’ubicació, renunciant voluntàriament a la plaça que ocupa actualment”.

Contingut de la nota de l’Administració:

 

Nota de l’Administració adreçada a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball als centres penitenciaris de Catalunya per publicar als taulers d’anuncis dels centres.

L’Ordre JUS/38/2017, de 17 de març, va establir la clausura del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona i el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona (DOGC 7333 – 21.3.2017). Al mes de maig es va produir el procés de redistribució del personal afectat pel tancament dels centres penitenciaris mitjançant acord amb les organitzacions sindicals.

A més en aquest procés, d’acord amb els pactes amb les organitzacions sindicals, també es van modificar les assignacions de personal funcionari a altres centres penitenciaris, segons les preferències d’ubicació que havien fet arribar, motiu pel qual a banda de les places disponibles es generaven places a conseqüència dels moviments de personal funcionari.

Finalitzada l’assignació de les persones funcionàries mitjançant comissió de serveis, es va haver d’enviar formularis al personal interí, al qual un funcionari li va ocupar el lloc de treball com a conseqüència de les reubicacions, així com a la resta de personal interí, que malgrat no estar afectat pel supòsit anterior, pogués optar per un canvi d’ubicació.

D’altra banda, al mes de juliol es va dur a terme el nomenament de personal interí per cobrir llocs de treball als centres penitenciaris i substituir incidències de personal durant el període d’estiu. Posteriorment, es va tornar a nomenar personal interí, amb data fi 31 de gener de 2018, segons les diferents necessitats organitzatives dels centres penitenciaris.

Cal destacar que en aquest període les circumstàncies de molts centres penitenciaris s’han vist alterades per diverses causes com són jubilacions de personal, excedències per incompatibilitat o interès particular, que no donen dret a reserva del lloc de treball. Com també la necessitat d’atendre algunes de les peticions plantejades per funcionaris.

Així mateix, la “Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2017, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias” (BOE 269 – 06/11/2017) va suposar la generació de 30 llocs vacants pel trasllat definitiu de personal del cos tècnic d’especialistes.

Per tot això, atesa l’excepcionalitat del procés i dels acords de l’Administració amb les organitzacions sindicals, la Direcció General de Serveis Penitenciaris ha considerat adient oferir a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball als centres penitenciaris de Catalunya la possibilitat d’ocupar algun dels 75 llocs de treball que existeixen vacants i vacant amb reserva, en comissió de serveis, per un període de 2 anys o bé fins a la provisió definitiva que es produeixi per concurs de trasllats o per retorn del titular del lloc.

Requisits, sol·licituds i procediment d’assignació

 Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball als centres penitenciaris de Catalunya i que estiguin interessades a ocupar temporalment algun dels llocs de treball de l’annex, poden presentar la seva sol·licitud mitjançant un correu electrònic que han d’enviar a l’adreça següent: sgrhe.dj@gencat.cat, abans del dijous 11.01.2018 a les 23:59 hores *No s’admetrà cap sol·licitud enviada fora d’aquest termini.

En el correu electrònic de sol·licitud ha de constar a l’apartat “assumpte/tema” la referència “Comissions de servei 2018” seguit de cognoms i nom. I en el cos del correu s’haurà d’indicar el número de lloc, centre de treball i nom del lloc (tipologia) que es sol·licita.

En cas que hi hagi més sol·licituds que llocs de treball per ocupar als centres penitenciaris de Catalunya, s’aplicarà el criteri d’antiguitat en llocs de treball de serveis penitenciaris per a la selecció del personal, sense perjudici que l’Administració valori i prioritzi altres circumstàncies de caràcter personal i degudament acreditades.

L’Administració ha introduit una correcció d’ultima hora a la seva nota. La nova data limit per presentar sol·licituds es el 11.01.2018 a les 23:59 en comptes del 12.01.2018 a les 12:00 h.

 

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

DESCARREGA LA NOTA DE LA D.G. OFERINT LES 75 PLACES EN PDF

DESCARREGA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL OFERITS

 

US CONTINUAREM INFORMANT!