OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030: EL 28 DE MARÇ SERÀ LA PROVA FÍSICA PER LES PERSONES DIAGNOSTICADES PER COVID QUE NO VAN PODER FER LA PROVA FÍSICA EL 3 I 4 DE MARÇ

 

Avui s’ha publicat a l’apartat web de la convocatòria JU030 (https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=351092&idens=1) l’Acord del tribunal qualificador del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de convocatòria JU030), en relació a la segona crida per a la realització de la 2a prova (capacitat física) que es realitzarà el dilluns 28 de març de 2022 al Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) (Avinguda Alcalde Barnils, 3-5, 08174 Sant Cugat del Vallès).

El Tribunal Qualificador del procés selectiu esmentat, reunit en sessió de 22 de març de 2022, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Admetre les peticions d’ajornament de realització de la segona prova (capacitat física) a les persones diagnosticades amb la malaltia COVID-19 i que per aquest motiu no van poder assistir a la prova realitzada els dies 3 i 4 de març de 2022, de les persones participants relacionades a continuació:

DNI
***8534**
***4084**
***9402**

2. Estimar, d’acord amb les indicacions del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR), les al·legacions manifestades durant la realització de la segona prova, en relació a la valoració de l’exercici de circuit d’agilitat, de les persones aspirants relacionades a continuació:

DNI
***7885**
***3364**

3. Convocar a les persones esmentades a l’apartat 1 a la realització de la segona prova capacitat física i convocar a les persones esmentades a l’apartat 2 a la realització de l’exercici de circuit d’agilitat de la prova de capacitat física, establerta a l’apartat 8.1.2 de la resolució de la convocatòria, d’acord amb el següent:

 

Data: 28 de març de 2022
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR), Avinguda Alcalde Barnils, 3-5,
08174 Sant Cugat del Vallès
Hora: 9.30 hores

Coordenades de geolocalització del CAR (feu clic)

 

4. Fer públiques les instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 que han de seguir les persones aspirants el dia 28 de març de 2022 per a realitzar la prova i que es detallen a l’annex 1.

5. Informar a les persones convocades que el dia de realització de la prova hauran de portar, si escau, la documentació original acreditativa de la situació que els va impedir realitzar la prova els dies 3 i 4 de març de 2022.

 • Per realitzar la prova, les persones aspirants s’han d’identificar amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
 • La identificació de les persones aspirants es realitzarà a l’exterior de les instal·lacions del CAR. En previsió del fred, es recomana portar roba d’abric.
 • Es recomana arribar amb una antelació de 15 minuts (no més) davant les instal·lacions del CAR. Les persones que arribin amb un retard de 15 minuts sobre l’hora que tenen assignada no podran accedir a les instal·lacions del CAR.
 • Per realitzar la prova, s’entregarà a les persones aspirants una targeta identificativa (dorsal) que els identificarà durant la realització de la prova. És responsabilitat de les persones aspirants comprovar que les dades que hi consten siguin correctes.
 • Les persones participants hauran de lliurar la targeta identificativa (dorsal) als testadors de la prova en el moment en què finalitzin l’exercici de cursa de llançadora, per tal que aquests hi registrin la marca realitzada. És responsabilitat de les persones participants lliurar la targeta identificativa (dorsal) ja que en cas contrari no es podrà valorar l’exercici.
 • Les persones aspirants han de portar el dia de realització de la prova la declaració responsable establerta a la base 8.1.2 de la convocatòria, que es pot descarregar des del lloc web de la convocatòria i que s’haurà de lliurar en el moment de la identificació. El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se l’exclogui del procés de selecció.
 • Les màquines expenedores de menjar i beguda que es troben a les instal·lacions del CAR no estaran disponibles els dies de realització de la prova. Es recomana portar menjar i beguda.
 • Per a la realització dels exercicis físics és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu. No es podran utilitzar els vestidors ni les dutxes; les persones aspirants hauran d’arribar a la prova amb l’equipament esportiu posat.
 • Les persones aspirants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics. Disposaran d’un breu període d’escalfament abans del moment just de realitzar cadascun dels exercicis.
 • Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l’exercici corresponent, tal com s’especifica a l’annex 5 de les bases de la convocatòria.
 • Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització, tant pel que fa a les mesures de prevenció per la Covid-19 com les relacionades amb l’organització i desenvolupament de la prova. El tribunal qualificador pot proposar a l’òrgan convocant l’exclusió del procés de selecció de qualsevol persona participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament de la prova.
 • Es podran fer proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional. El fet de donar un resultat positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves seran motiu d’exclusió automàtica del procés de selecció.
 • Per a qualsevol aclariment, les persones convocades poden adreçar-se a la Secció de Convocatòries del Departament de Justícia per mitjà d’un correu electrònic a selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat.

  Contra aquests acords les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

ANNEX 1. Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid- 19 que han de seguir les persones aspirants que es presenten a la segona prova (capacitat física) del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

 

Les persones aspirants convocades hauran de complir totes les mesures preventives de salut pública i seguretat indicades per l’autoritat sanitària a la Resolució SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

ENTRADA A LES INSTAL·LACIONS DEL CAR

 • Hauran de seguir en tot moment les indicacions de seguretat del personal de l’organització.
 • Únicament serà permesa l’entrada a les instal·lacions del CAR a les persones participants convocades, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat. En cap cas serà permesa l’entrada de persones acompanyants.
 • La identificació es realitzarà a l’exterior, llevat que la climatologia no ho permeti.
 • Caldrà mantenir la distància interpersonal de seguretat entre les persones aspirants, d’acord amb les indicacions del personal col·laborador i s’haurà d’evitar la salutació amb proximitat i el contacte físic amb altres persones.

DINS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAR

 • Durant tot el desenvolupament de la prova es recomana a les persones aspirants que es mantinguin en silenci.
 • Les persones aspirants hauran de dur posada la roba esportiva atès que no podran utilitzar els vestidors per canviar-se de roba ni per dutxar-se.
 • Les persones aspirants hauran de portar la mascareta (quirúrgica o FPP2) col·locada correctament (tapant boca i nas) en tot moment, llevat de quan estiguin realitzant els exercicis, i d’acord amb les indicacions del personal de l’organització.
 • Les persones aspirants hauran de fer ús periòdicament de líquid hidroalcohòlic per a la higiene de mans, i en especial, quan es treguin la mascareta abans de realitzar els exercicis.
 • En cada exercici es prendran les mesures higièniques de neteja dels aparells que siguin necessàries.
 • Per a l’ús dels lavabos s’haurà de demanar permís a una de les persones responsables del grup, que les acompanyarà personalment. Es recomana utilitzar els lavabos als descansos per no endarrerir la realització dels exercicis.

SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS

 • Acabada la prova, les persones participants seran acompanyades per una de les persones responsables fins a l’exterior del recinte. S’ha de procurar abandonar les instal·lacions tan aviat com sigui possible.

 

Barcelona, 23 de març de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!