PRORROGA PRP

PRORROGA PRP

 

Front una situació d’afectació mundial com està sent la pandèmia provocada pel virus COVID 19, qualsevol acord, negociació o grup de treball ha estat suspès per motius més que obvis.

Ara és hora de fer un front comú i sumar esforços per tractar de minimitzar les conseqüències que es puguin derivar, en l’àmbit sanitari, econòmic i organitzatiu.

La nostra prioritat és fer una aportació constructiva amb idees, suggerències, crítiques i propostes encaminades a què el nostre col·lectiu surti el menys ferit possible.

Quan encara no hem arribat al mes d’ençà que es va iniciar aquesta crisi, tots els treballadors i treballadores de l’entorn penitenciari han deixat palesa la seva professionalitat inqüestionable com no podia ser d’altra forma.

El passat divendres 3 d’abril, l’Administració, davant la impossibilitat de negociar i donada la situació, de manera similar a com ha fet amb un complement de productivitat del personal sanitari que estava pendent d’aprovació, ha ofert al col·lectiu penitenciari una pròrroga del PRP durant l’any 2020 en les mateixes condicions i amb el compromís de continuar negociant un nou complement quan es donin les circumstàncies.

Encara que no estiguem d’acord amb l’actual PRP i creguem que és necessària la negociació d’un complement nou molt més just que l’actual, per responsabilitat les organitzacions sindicals representatives sota signants acceptem la pròrroga del complement retributiu pel col·lectiu penitenciari, PRP amb una vigència fins al 31 de desembre de 2020, en els mateixos termes i quanties millorades un 2% respecte al 2019.

La quantitat del 2019 es veurà actualitzada amb els increments establerts al Decret Llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Tot i que pensem que no és moment de condicionar cap acord a canvi de res, sí que volem deixar constància d’un seguit de peticions que ens agradaria fossin preses en consideració pels representants de l’Administració.

 • Demanem que no s’aturin les negociacions d’un nou acord de complement retributiu, aprofitant les reunions ja celebrades fins a la data d’avui.
 • Sol·licitem reconeixement a la tasca desenvolupada aquests dies pel col·lectiu de presons i la millor manera és acceptar propostes registrades ja fa anys i que amb motiu d’aquesta crisi han estat aplicades de forma unilateral per part de l’Administració donant-les per bones
  • Augment dels canvis de servei
  • Flexibilitat horària que faciliti la conciliació familiar amb l’horari laboral
  • Compactació de jornada per reduir desplaçaments
  • Que totes les absències provocades per la pandèmia del COVID 19 siguin reconegudes com accident laboral tal como diu explícitament el RD Llei 6/2020 de 10 de març que al seu Article 5è Punt 1 diu textualment “Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
  • Que es faci públic l’import no abonat per concepte PRP dels dos primers trimestres de 2020 i que aquesta quantitat sigui repartida entre els treballadors que no s’han absentat cap dia del seu lloc de treball.
  • Que es paguin els trimestres complets que abastin el període d’alarma als treballadors interins que durant el mateix hagin prestat servei o hagin estat baixa per COVID19 encara que no compleixin el requisit dels sis mesos continuats de servei.

Barcelona a 06 d’abril de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA CONJUNTA SOBRE LA PRÓRROGA DEL PRP

US CONTINUAREM INFORMANT!