Psicòlegs
Calendari del procés selectiu - Psicòlegs

Convocatòria

Bases de la convocatòria (DOGC 7362, de 04.05.2017)
Tràmit (telemàtic i presencial)

Correcció d'errades

DOGC 7365, de 09.05.2017

Correcció d'errades

DOGC 7373, de 19.05.2017

Pròrroga del termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos 

DOGC 7397, de 23.06.2017

Suspensió del termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos 

DOGC 7420, de 26.07.2017

Llistes provisionals d’admesos i exclosos

DOGC 7423, de 31.7.2017

- Llistes provisionals del torn lliure, promoció interna i places reservades

Sol·licitud d'esmenes a les llistes provisionals d'admesos i exclosos

Presentació d'al·legacions

De l'1 al 14 d'agost de 2017

Termini addicional de presentació d'al·legacions

Del 24 d'agost al 6 de setembre de 2017

DOGC 7439, de 23.8.2017

Sol·licitud d'esmenes

Realització de la primera prova (coneixements)

21 d'octubre de 2017

Llistes definitives d'admesos i exclosos

DOGC 7467, de 4 d'octubre de 2017

- Llistes definitives del torn lliure, promoció interna i places reservades

Nota informativa sobre la primera prova
i distribució per aules de les persones admeses 

Nota informativa del tribunal qualificador (PDF, 105 kB)

- Distribució per aules de les persones admeses

Primera prova: 1r exercici
Qüestionaris (test de coneixements)

Model A (PDF, 5,7 MB) (Qüestionaris model A) 

Model B (PDF, 6,7 MB) (Qüestionaris model B) 

Plantilles de correcció del 1r exercici de la primera prova (test de coneixements)

Model A (PDF, 184 kB) (Respostes model A)

Model B (PDF, 188 kB) (Respostes model B)

Primera prova: 2n exercici
(Preguntes curtes)

 Enunciat dels supòsits pràctics (5,99 MB)

Qualificacions de la primera prova (1r i 2n exercicis) 

Acord del Tribunal Qualificador de 15 de gener de 2018 [PDF, 28 Kb]

- Plantilles de correcció del 1r exercici de la primera prova dels models A i B (modificació):
Annex 1 Model A (190 Kb)
Annex 1 Model B  (196 Kb)

- Qualificacions de la primera prova (1er i 2n exercici)
Annex 2 Torn lliure 
Annex 2 Torn de promoció interna 

- Llista provisional dels aspirants exempts de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana (tercera prova). Annex 3

Termini de 10 dies (del 19 de gener a l’1 de febrer de 2018) per presentar la documentació requerida mitjançant el següent formulari. Annex 4

Convocatòria de la segona prova: adequació de competències professionals (entrevista estructurada)

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc 40, Barcelona).

Data i hora:  Calendari (Annex 5)
Es recomana als aspirants que es presentin 15 minuts abans de l’hora en què se'ls ha convocat.

Qualificacions de la segona prova
(15.3.2018)

Acord del Tribunal Qualificador de 12 de març de 2018 i qualificacions de la segona prova (Annex 1. Torn lliure i Annex 1. Torn de promoció interna)

Valoració provisional dels mèrits
(15.3.2018)
Criteris de valoració de la fase de concurs (Annex 2) i valoració provisional de mèrits (Annex 3. Torn lliure i Annex 3. Torn de promoció interna)

Termini de 10 dies (del 16 al 29 de març de 2018) per presentar les al·legacions a la valoració provisional de mèrits

Curs selectiu

Previsió: del 28 de maig al 8 de juny de 2018
Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat