PUBLICADA AL DOGC LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS

 

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 d’agost, de modificació de les llistes de persones aspirants admeses i excloses en els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).

La resolució inclou el següent:

_ 1 Modificar les llistes de persones aspirants admeses i excloses en els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400), en el sentit d’incorporar-hi les persones aspirants que es trobin incloses en un dels dos supòsits següents:

a) Les persones aspirants que han manifestat haver formulat, de forma clara i indubitada, erròniament la seva sol·licitud de participació quant al cos, escala o especialitat funcionarial o la categoria professional laboral, tenint en compte la dualitat de convocatòries existents o els diferents processos selectius que conformen cadascuna d’aquestes convocatòries.

b) Les persones aspirants que han formulat sol·licitud de participació respecte d’un cos, escala o especialitat funcionarial o d’una categoria professional laboral en què no consta que tinguin o hagin tingut vinculació jurídica amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, alhora, no l’han formulada en relació amb aquella en què tenen o han tingut aquesta vinculació jurídica.

Correlativament, en qualsevol d’aquests dos supòsits, aquestes persones causen automàticament baixa de participació respecte del cos, escala o especialitat funcionarial o de la categoria professional laboral corresponent, d’acord amb el que es preveu en aquest apartat de la present Resolució.

 

2 Fer públiques les llistes modificades de persones aspirants admeses i excloses a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler,  http://tauler.gencat.cat  Aquesta publicació també podrà ser consultada a l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-de-merits/

 

—3 Les persones aspirants incorporades a les llistes de persones admeses i excloses en virtut dels apartats 1 i 2 de la present Resolució, disposaran directament de la valoració provisional de mèrits prevista en la base comuna 8.3 continguda en ambdues convocatòries, en relació amb la qual podran efectuar les al·legacions i acreditacions que estimin oportunes, en els termes i en els terminis previstos en la referida base comuna 8.3 de les respectives convocatòries.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció  General de Funció Pública, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 d’agost de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PRE/2565/2022DE MODIFICACIÓ DE LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS

US CONTINUAREM INFORMANT!