PUBLICADA AL DOGC LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS D’EDUCADORS/ES SOCIALS

 

Avui s’ ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/1555/2021, de 20 de maig, per la qual es resol la convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2020)

El cessament en el lloc de treball es produirà el dia 27 de maig de 2021.

La presa de possessió es durà a terme l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti canvi de localitat de residència, cas en el qual es farà en el termini de 15 dies hàbils.

Quan comporti el reingrés al servei actiu, la presa de possessió es durà a terme el 28 de maig de 2021.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ jus/1555/2021 QUE RESOL EL CONCURS DE TRALLATS DE EDICADORS/ES

US CONTINUAREM INFORMANT!