PUBLICADA LA CONVOCATORIA A L’ACTE PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Publicada la Convocatòria a l’acte públic d’adjudicació de llocs de treball (feu clic) del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

 

Vista la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d’abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030), publicada al DOGC núm. 8397 de 28.4.2021;

Vista la Resolució JUS/2093/2022, de 30 de juny, de modificació de la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d’abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030), publicada al DOGC núm. 8702 de 5.7.2022;

Vist l’Acord del tribunal qualificador del procés de selecció de referència, de 10 d’octubre de 2022, relatiu a la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm.de registre de la convocatòria JU030), de les persones que han superat el procés de selecció i que estan exemptes de realitzar la fase de pràctiques;

Vist que s’ha comprovat d’ofici que les persones proposades a ser nomenades funcionàries de carrera compleixen els requisits establerts a la base 2 de la resolució de la convocatòria;

Vista la base 13 de la Resolució JUS/1208/2021, modificada per la Resolució JUS/2093/2022, relativa a l’assignació de llocs de treball, nomenament de personal funcionari i presa de possessió;

 

ES CONVOCA:

Les persones aspirants que consten en la proposta de nomenament de l’Acord del tribunal qualificador de 10 d’octubre de 2022, a l’acte públic d’adjudicació de llocs de treball que se celebrarà en els termes següents:

 

1r torn (aspirant del torn de promoció interna i aspirants del torn lliure del número 1 al 130, per ordre de puntuació, tal com s’especifica a l’annex 1):

Data: 27 d’octubre de 2022

Hora: 9 hores

Lloc: Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (carrer Girona, núm. 20, 08010 Barcelona)

 

2n torn (aspirants del torn lliure del número 131 al 252, per ordre de puntuació, tal com s’especifica a l’annex 2):

Data: 3 de novembre de 2022

Hora: 9 hores

Lloc: Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (carrer Girona, núm. 20, 08010 Barcelona)

 

La relació de llocs de treball consta com a annex 3 de la convocatòria, la publicació oficial de la qual es realitza al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/ .

 • L’assignació de llocs de treball s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció, el qual consta a l’Acord del tribunal qualificador de 10 d’octubre de 2022.
 • A aquest efecte, d’acord amb la base 13 de la convocatòria, en primer lloc escollirà la persona aspirant del torn de promoció interna i, en segon lloc, escolliran la resta de
  persones aspirants del torn lliure.
 • L’assignació dels llocs de treball tindrà caràcter provisional i es podrà triar entre llocs vacants i llocs vacants reservats a altres persones funcionàries.
 • Els llocs vacants s’identifiquen amb una V, mentre que els llocs reservats, amb una R.
 • Les persones aspirants han de presentar-se a l’acte d’adjudicació amb l’original del document nacional d’identitat (DNI).
 • Les persones aspirants han d’assistir sense acompanyants, ateses les dimensions de la sala on es desenvoluparà l’acte. A mesura que escollin les places, hauran d’abandonar la sala.
 • Les persones aspirants que no puguin assistir a l’acte d’adjudicació poden atorgar la representació en una altra persona. La persona representat haurà d’aportar en l’acte d’adjudicació la documentació següent:
  • L’atorgament de la representació de la persona aspirant
  • Una còpia del document nacional d’identitat de la persona aspirant representada.
  • El document original d’identificació oficial de la persona representant. 

La decisió de la persona representant serà vinculant quant a l’elecció del lloc de treball.

Barcelona, 21 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA CONVOCATORIA A L’ACTE PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030 

US CONTINUAREM INFORMANT!